De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tweede Kamer stemt in met novelle De Tweede Kamer heeft op 11 december 2014 het wetsvoorstel tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Novelle’) met algemene stemmen aangenomen.Derde nota van wijzigingNadat de Novelle op 19 juni 2014 aan de Tweede Kamer was aangeboden, is de Minister nog met diverse wijzigingen op de Novelle gekomen. De laatste nota van wijziging dateert van 1 december 2014 en voorziet onder meer in een stevigere verankering van de geme...
Auteur artikelMarieke van Dongen
Gepubliceerd15 december 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Tweede Kamer stemt in met novelle 

De Tweede Kamer heeft op 11 december 2014 het wetsvoorstel tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Novelle’) met algemene stemmen aangenomen.

Derde nota van wijziging

Nadat de Novelle op 19 juni 2014 aan de Tweede Kamer was aangeboden, is de Minister nog met diverse wijzigingen op de Novelle gekomen. De laatste nota van wijziging dateert van 1 december 2014 en voorziet onder meer in een stevigere verankering van de gemeentelijke regierol, een aanscherping van de eisen aan de ontwikkeling van niet-DAEB activiteiten door samenwerkingsvennootschappen (dit zijn door toegelaten instellingen onderling aangegane vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen) en een verduidelijking van de overgangsbepalingen. Daarnaast bevat de derde nota van wijziging enkele redactionele en wetstechnische verbeteringen.

 (Gewijzigde) amendementen en moties

Met het oog op de behandeling door de Tweede Kamer van de Novelle, de nota’s van wijziging en het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties zijn er in de periode van 8 tot en met 10 december 2014 tal van (gewijzigde) amendementen en moties ingediend. Aanleiding voor het indienen van deze (gewijzigde) amendementen en moties is het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties van 30 oktober 2014.

De navolgende moties en (gewijzigde) amendementen zijn op 11 december 2014 door de Tweede Kamer aangenomen:

 1. motie van het lid Karabulut over de begrenzing van het aantal dochtermaatschappijen;

 2. motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van corporatiebestuurders;

 3. motie van het lid Van der Linde c.s. over de openbaarmaking van financiële gegevens;

 4. motie van het lid Van der Linde over differentiatie van de premie naar risicoprofiel;

 5. motie van het lid Knops over evaluatie van de benchmark van Aedes;

 6. motie van de leden Knops en Schouten over het maatschappelijk belang van basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin;

 7. motie van het lid Knops over de Staat van de volkshuisvesting voorleggen aan de Kamer;

 8. motie van het lid Verhoeven over de management letters van accountants;

 9. motie van de leden Schouten en Knops over de kosten van herstructureringsactiviteiten in Rotterdam-Zuid en de krimpgebieden;

 10. motie van het lid Monasch over het door gemeenten sturen op prestaties van toegelaten instellingen;

 11. amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties;

 12. amendement van het lid Karabulut over het instellen van een klachtenregeling of een geschillencommissie door toegelaten instellingen;

 13. gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van het amendement over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen;

 14. amendement van het lid Van der Linde c.s. over het bieden van een opening om de rol van borgstellers bij het WSW te versterken;

 15. gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van het amendement over het scheppen van de mogelijkheid om huurdersraadplegingen te houden;

 16. amendement van het lid Monasch c.s. waarmee een RvC-lid bij een toegelaten instelling niet samen met een collega-commissaris uit die desbetreffende RvC van die toegelaten instelling in een andere RvC zitting mag hebben, ongeacht de branche;

 17. amendement van het lid Karabulut c.s. over de huurdercommissaris;

 18. amendement van het lid Monasch c.s. over het geven van een voorwaardige rol aan huurdersorganisaties;

 19. gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van het amendement over prestatieafspraken tussen gemeenten, huurders en toegelaten instellingen;

 20. gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van het amendement dat beoogt de procedure voor toetsing van activiteiten die geen diensten van algemeen economisch belang betreffen, efficiënter in te richten;

 21. amendement van het lid Knops over het niet uitvoeren van een marktoets;

 22. gewijzigd amendement van het lid Van der Linde c.s. ter vervanging van het amendement over het dichten van een gat in de wet bij een bod van een marktpartij;

 23. amendement van het lid Schouten c.s. over het waarborgen dat corporaties actief blijven op het terrein van de leefbaarheid;

 24. gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van het amendement dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-DAEB activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten;

 25. amendement van de leden Schouten en Bisschop dat regelt dat een aanwijzing van de minister aan een toegelaten instelling of een dochtermaatschappij geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten door toegelaten instellingen of hun dochtermaatschappijen;

 26. gewijzigd amendement van het lid Verhoeven c.s. ter vervanging van het amendement over het bevorderen van de professionalisering van huurdersorganisaties.


De Eerste Kamer zal zich nu buigen over de Herzieningswet en de Novelle.
Beoordeel dit artikel