1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorg op afstand in tijden van corona

Zorg op afstand in tijden van corona

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders staan vanwege het coronavirus onder grote druk. Juist nu is het belangrijk dat goede (en veilige) zorg wordt geleverd. Daarom is de wet- en regelgeving omtrent het leveren van zorg op afstand op een aantal punten versoepeld. Ook heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zorgaanbieders een subsidie kunnen aanvragen voor digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronacrisis. In dit blog brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Leestijd 
Auteur artikel Myrthe Feenstra
Gepubliceerd 31 maart 2020
Laatst gewijzigd 31 maart 2020

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders staan vanwege het coronavirus onder grote druk. Juist nu is het belangrijk dat goede (en veilige) zorg wordt geleverd. Daarom is de wet- en regelgeving omtrent het leveren van zorg op afstand op een aantal punten versoepeld. Ook heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zorgaanbieders een subsidie kunnen aanvragen voor digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronacrisis. In dit blog brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Zorg op afstand

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande coronamaatregelen zoals vastgesteld door het kabinet hebben grote gevolgen voor de wijze waarop de zorg aan patiënten de komende tijd kan worden geleverd. Waar het normaal gebruikelijk was dat de zorg voor een groot gedeelte in het ziekenhuis, in de praktijk van de huisarts of bij de fysiotherapeut werd verleend, is dat nu niet altijd meer het geval. Om de kans op besmetting te voorkomen zullen zorgaanbieders moeten kijken naar mogelijkheden om zorg op afstand aan te bieden, bijvoorbeeld via (beeld)bellen, e-mail of het patiëntenportaal.

Om zorgaanbieders tegemoet te komen heeft de NZa besloten om de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand te verruimen door alle eventuele beperkende voorwaarde in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Zo wordt de regelgeving voor face-to-face consulten tijdelijk verruimd. Normaliter geldt dat het eerste consult bij een arts of medisch specialist face-to-face moet zijn om voor een vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Op grond van de nieuwe regelgeving kunnen zorgaanbieders een digitaal of telefonisch (eerste) consult declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Dit geldt ook als er geen speciale prestatie is vastgesteld voor zorg op afstand of als niet exact voldaan is aan de voorwaarden van een dergelijke prestatie.

Dit is een tijdelijke regel en deze regel geldt vanaf 1 maart 2020 en zal van kracht blijven tot het moment dat de landelijke richtlijnen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Wilt u weten hoe u zorg op afstand in uw sector kunt declareren, kijk dan in de NZa-informatiekaart ‘Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?’

Privacy bij zorg op afstand

Wanneer u er als zorgaanbieder voor kiest om zorg op afstand te verlenen is het van belang dat u daarbij goed nadenkt over de privacy van de patiënt. Uw beroepsgeheim blijft uiteraard van kracht bij zorg op afstand. Voor gesprekken waarin u gevoelige gegevens bespreekt, heeft het de voorkeur dat u gebruik maakt van veilige communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de telefoon. Er zijn speciaal voor de zorg ontwikkelde toepassingen voor beeldbellen beschikbaar. Gebruik deze indien ze beschikbaar zijn, omdat deze naar verwachting voldoende aan de wettelijke eisen en normen (zoals voortvloeien uit de AVG en de NEN- en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg. Enkele voorbeelden van dergelijke zorgtoepassingen voor beeldbellen zijn: BeterDichterbij, Webcamconsult, FaceTalk en WeSeeDo. Wees voorzichtig met het gebruik van andere (minder veilige) alternatieven, zoals WhatsApp of Facetime. Zorg er ook voor dat wanneer u met collega’s communiceert u kiest voor een veilig communicatiemiddel en dat u zo min mogelijk tot personen herleidbare gegevens bespreekt. Noem in plaats van namen bijvoorbeeld patiëntnummers.

Subsidie voor digitale toepassingen in de zorg tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis staat ook de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. Een bijkomend effect van de maatregelen is dan ook dat zorgaanbieders sterk moeten inzetten op zorg op afstand (digitale zorg). Veel zorgaanbieders worden hierdoor geconfronteerd met een gebrek aan toepasbare digitale zorgprocessen.

Op 24 maart 2020 maakte het ministerie van VWS bekend dat zij direct geld vrij maakt voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een noodregeling ingericht: SET Covid-19.

Elke aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten (of zorg die is gericht op de terugkeer naar huis of ter ondersteuning van de mantelzorg) kan deze subsidie aanvragen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.

Per aanvraag is een vast subsidiebedrag van €50.000,-- beschikbaar. Deze subsidie kan primair worden ingezet voor projectkosten voor het implementeren van digitale toepassingen. Ook mag de aanvrager maximaal 50% inzetten voor de aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt verder geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen hier een korte aanvraag indienen om gebruik te maken van de regeling.

In verband met de grote belangstelling is het tijdelijk niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Op dit moment wordt bekeken hoe het loket zo spoedig mogelijk weer open gesteld kan worden. Houd de bovengenoemde website in de gaten.

De ontwikkelingen omtrent de corona uitbraak volgen zich in snel tempo op. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief of houd ons corona Kennisportaal in de gaten.