1. Home
  2. Kennis
  3. Podcasts
  4. Wtza waar moeten zorgorganisaties rekening mee houden
Podcast

Gezondheidsrecht: Wtza, waar moeten zorgorganisaties rekening mee houden?

Op 1 januari 2022 zijn de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) en het Uitvoeringsbesluit Wtza in werking getreden met als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. De Wtza is van toepassing op instellingen en solistisch werkende zorgverleners die zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verlenen of laten verlenen.

Luistertijd: 22:46 minuten
Ook te luisteren op Spotify Apple podcasts Google podcasts
Auteur podcast Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 17 februari 2022
Laatst gewijzigd 18 februari 2022

Podcastbeschrijving

De belangrijkste onderdelen van de Wtza zijn de meld- en vergunningplicht. In deze podcast bespreken onze gezondheidszorg advocaten Charlotte Perquin-Deelen en Rosanne Kuiper wat deze wijzigingen voor zorgorganisaties betekenen en wat zij moeten doen om aan de wetgeving te voldoen.

Gerelateerde events

 
29 november 2022

Zorg en Recht Lezing: Integriteit en belangenverstrengeling

Integriteit en belangenverstrengeling: twee thema’s die met recht steeds hoger op de beleidsagenda van zorgorganisaties komen te staan. Directe aanleiding hiervoor is de aanscherping van de regeling omtrent ongewenste belangenverstrengeling in de Governancecode Zorg 2022.

Bekijk alle events

Gerelateerde kennis

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

De nieuwe Governancecode zorg 2022

In deze podcast wordt ingegaan op de nieuwe Governancecode Zorg 2022 die per 1 januari 2022 in werking is getreden.

Medisch adviseur zorgverzekeraar krijgt waarschuwing opgelegd van tuchtrechter

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Zwolle heeft een medisch adviseur van een grote zorgverzekeraar een waarschuwing opgelegd omdat hij bij de beoordeling van een aanvraag voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR) de grenzen van zijn beroepsuitoefening heeft overgeschreden, door onder andere medische gegevens op te vragen zonder de noodzaak daarvan te onderbouwen en kritische vragen van de behandelaar niet te beantwoorden.

Meer grip op schoonmaak

Zorg- en onderwijsinstellingen nemen steeds meer regie over hun schoonmaak. Dat is beter voor de kwaliteit en voor de medewerkers. Om dit op alle fronten goed te regelen is een nieuwe dienst ontwikkeld.

Het bindende voordrachtrecht van de cliëntenraad

Op 1 juli 2020 treedt zoals het er nu uitziet de herziene WMCZ in werking. In de WMCZ is onder meer vastgelegd welke zorginstellingen een cliëntenraad in moeten stellen en welke rechten aan een cliëntenraad toekomen. Eén daarvan is het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van ten minste één lid van het toezichthoudend orgaan van de instelling (art. 10 WMCZ nieuw). De cliëntenraad kan op deze wijze invloed uitoefenen op het interne toezicht op de zorginstelling. In deze bijdrage gaan we nader op dit recht van de cliëntenraad in.

De organisatie van het ziekenhuis: integratieproces of Echternach-processie?

Dit artikel is mede gebaseerd op het onderzoek dat TIAS voor het ministerie van VWS heeft uitgevoerd naar de effecten van de vorming van Medisch Specialistische Bedrijven op de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. Naast de drieledige governanceproblematiek van de huidige, sterk fiscaal geïnitieerde structuur, wordt vooral aandacht besteed aan verschillende participatiemodellen en de perspectieven voor de inrichting van toekomstige ziekenhuisorganisaties.

Tuchtrecht Wet BIG: wie is klachtgerechtigd?

Een recente uitspraak van het Centraal Tuchtcollege maakt duidelijk dat het in de praktijk niet altijd even eenduidig is wie 'rechtstreeks belanghebbende' is en in dat kader namens de patiënt een tuchtklacht kan indienen.

Voorzieningenrechter: ziekenhuis hoeft niet mee te werken aan specifieke bevallingswensen zwangere

Op 23 maart 2018 deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in het kort geding dat een zwangere vrouw en haar verloskundige (samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en De Geboortebeweging) waren gestart tegen het Bravis ziekenhuis. De zwangere vrouw wilde volgens haar eigen wensen en met haar eigen verloskundige bevallen in het ziekenhuis, maar het ziekenhuis wilde daar niet aan meewerken.

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar maar liefst 4 verdenkingen van strafbare euthanasie

Eerder schreven wij dat het Openbaar Ministerie in oktober 2017 voor het eerst sinds de invoering van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2002 een strafrechtelijk onderzoek is gestart na een uitgevoerde euthanasie. Vandaag heeft het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar maar liefst vier gevallen waarin mogelijk sprake is van strafbare euthanasie. Dit is een opmerkelijk groot aantal.Nog meer strafrechtelijke...

Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts gaan zitten

In een uitspraak van 28 oktober 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat het in beginsel slechts de arts is die bepaalt of er sprake is van een medische noodzaak voor levering van een bepaald geneesmiddel, en dus niet de zorgverzekeraar.In deze zaak ging het om een arts die meende dat een medische noodzaak bestond voor afwijking van het preferente geneesmiddel (‘voorkeursmiddel’) en daarom koos voor een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame st...

CZ Zorgkantoor stelt (te) vergaande eisen aan de governance van zorginstellingen

Eind maart 2015 heeft CZ Zorgkantoor instellingen die zorg verlenen op grond van de Wlz geïnformeerd over de eisen die CZ - in het kader van de zorginkoop 2016 - stelt ten aanzien van de governance van zorginstellingen. De eisen die CZ stelt gaan veel verder dan de eisen die voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode 2010.Aanleiding voor de brief van CZ is een beleidsbrief van de Minister van VWS d.d. 22 januari jl., waarin de Minister liet weten voornemens te zijn om - in goed overleg met...

Governance eisen bij de Inkoopprocedure voor de zorg

Tussen zorgaanbieders en zorgkantoren ontstaan in toenemende mate geschillen waarover steeds vaker wordt geprocedeerd. Eén van de redenen voor zorgaanbieders om een procedure te starten, is de weigering van het zorgkantoor om een contract voor het verlenen van zorg met hen te sluiten. Indien dat het geval is, is de betreffende zorgaanbieder een zogenaamde ‘niet-gecontracteerde zorgaanbieder’ die vaak slechts een percentage van de door haar geleverde zorg vergoed krijgt. Voor zorgaanbieders he...