1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Publicatie: Europees diversiteitsstreefcijfer, Nederlandse ingroeiquotum en de Due Diligence-richtlijn

Publicatie: Europees diversiteitsstreefcijfer, Nederlandse ingroeiquotum en de Due Diligence-richtlijn

Recent is de conceptrichtlijn inzake het Europese diversiteitsstreefcijfer gepubliceerd. Onze specialisten Charlotte Perquin-Deelen en Rosanne Burm schreven naar aanleiding hiervan een bijdrage voor Tijdschrift Ondernemingsrecht (Ondernemingsrecht 2022/45).
Leestijd 
Verschenen in: Ondernemingsrecht 2022/45
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 24 mei 2022
Laatst gewijzigd 24 mei 2022

Conceptrichtlijn Diversiteit

Onze specialisten Charlotte Perquin-Deelen en Rosanne Burm hebben recent een bijdrage gepubliceerd in Tijdschrift Ondernemingsrecht (2022/45) over het de conceptrichtlijn 'Proposal for a directive of the European Parliament and of the council on improving the gender balance among director of companies listed on stock exchanges, and related measures’. 

Europees streefcijfer

De conceptrichtlijn introduceert een streefcijfer van 40% voor de niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. De lidstaat kan als alternatief ook kiezen voor introductie van een streefcijfer van 33% voor het totaal van de uitvoerende én niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (artikel 4 lid 1 conceptrichtlijn). De lidstaten moeten bewerkstelligen dat beursgenoteerde ondernemingen deze percentages uiterlijk 31 december 2027 bereikt hebben.

De richtlijn bevat weinig omtrent de sancties bij niet-naleving. Het is aan lidstaten zelf dit te bepalen in de nationale bepalingen. Wel dienen deze sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn (artikel 6 conceptrichtlijn). 

Uitzondering: opschorting

De richtlijn bevat ook een ‘escape’. Wanneer lidstaten al vóór inwerkingtreding van deze richtlijn ‘net zo effectieve’ maatregelen hebben genomen om een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen te waarborgen onder uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, mogen de procedurele voorschriften inzake benoemingen worden opgeschort (artikel 4b conceptrichtlijn). 

Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van mening dat de Nederlandse situatie op dit moment aan de opschortingsvoorwaarden van de richtlijn voldoet. Hij wijst daarbij op cijfers uit de Female Board Index 2021 waaruit blijkt dat in 2021 het percentage vrouwen in raden van commissarissen van beursvennootschappen in Nederland 33% bedroeg. Een beroep op de opschortingsclausule vindt de minister van belang omdat daarmee de eigen nationale wetgeving voldoende ruimte krijgt om tot resultaten te leiden. De wet waar de minister op doelt is het per 1 januari 2022 in het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) opgenomen ingroeiquotum en de nieuwe streefcijferregeling.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de Europese conceptrichtlijn of de nationale wetgeving omtrent het ingroeiquotum en de ambitieuze streefcijfers? Bij dit blog is ook een PDF van het volledige artikel in Tijdschrift Ondernemingsrecht opgenomen (zie de balk hiernaast). U kunt uiteraard ook vrijblijvend contact opnemen met onze specialist Charlotte Perquin-Deelen. 

Download publicatie