1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Rechtsvorm en governance van privaat gefinancierde zorgondernemingen

Rechtsvorm en governance van privaat gefinancierde zorgondernemingen

Leestijd 
Verschenen in: TvOB 2016-6
Auteur publicatie Louis Houwen
Gepubliceerd 23 december 2016
Laatst gewijzigd 26 februari 2018

Door de grootschalige stelselherziening en alle technologische ontwikkelingen hebben zorgondernemingen in toenemende mate behoefte aan nieuwe finan- cieringsvormen. Naast de meer traditionele, bancaire arrangementen is de overheid voornemens om in de curatieve zorg voortaan onder weliswaar stringente voorwaarden risicodragende kapitaalverschaffing door private in- vesteerders en winstuitkering toe te staan. Daarvoor is een wetswijziging nodig, die vanwege het principiële karakter momenteel nog voorwerp is van parlementair debat in de Eerste Kamer. In dit artikel worden de rechtsper- soons- en vennootschapsrechtelijke aspecten van deze nieuwe wetgeving kritisch besproken en worden perspectieven geschetst voor toekomstige rechtsvormen en de governance van privaat gefinancierde zorgondernemingen.

Download publicatie