1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020: wat moet de werkgever doen?

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020: wat moet de werkgever doen?

Compensatie transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte (ex)werknemers vanaf 1 april 2020 aan te vragen: wat moet de werkgever doen?
Leestijd 
Auteur artikel Jaleesa van den Hof
Gepubliceerd 24 maart 2020
Laatst gewijzigd 24 maart 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een verzoek tot compensatie van de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte (ex)werknemers indienen bij het UWV. Veel transitievergoedingen zijn al betaald, het is nu zaak dat de geldbedragen alsnog tijdig door de werkgever van het UWV worden teruggevraagd. Heeft u de benodigde bewijsstukken al bij elkaar verzameld? Hieronder treft u een uiteenzetting van de voorwaarden waaronder een compensatie verkregen kan worden en welke bewijsstukken ingediend moeten worden bij de aanvraag.

Voorwaarden compensatie

Om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding maakt het niet uit op welke wijze de arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd is geëindigd. Voorwaarde voor het toekennen van een compensatie is dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid en de wachttijd van 104 weken is doorlopen (na 1 juli 2015) of dat de arbeidsovereenkomst vóór het doorlopen van de wachttijd van rechtswege eindigt (na 1 juli 2015). Daarbij is van belang dat de werknemer op het moment van uitdiensttreding wegens ziekte of gebreken niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Verder is van belang dat de werknemer recht had op een transitievergoeding (of daarop recht zou hebben gehad als de arbeidsovereenkomst niet in samenspraak door middel van een vaststellingsovereenkomst was geëindigd) en de transitievergoeding (of een lager bedrag indien overeengekomen) volledig aan de werknemer is voldaan.

Termijn aanvraag

Indien aan de hierboven omschreven voorwaarden wordt voldaan kunnen werkgevers via de werkgeversportaal van het UWV het formulier “aanvraag compensatie transitievergoeding” invullen om de compensatie aan te vragen. Let op dat de aanvraag tijdig plaatsvindt:

 • indien de transitievergoeding voor 1 april 2020 volledig betaald is, dan moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 plaatsvinden;
 • indien de transitievergoeding op of na 1 april 2020 volledig betaald is, dan moet de aanvraag binnen 6 maanden na de dag waarop de volledige transitievergoeding is betaald plaatsvinden.

Bewijsstukken aanvraag

Bij de aanvraag moeten werkgevers enkele bewijsstukken toevoegen waaruit onder andere volgt hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, dat de werknemer ziek uit dienst is getreden en dat er een transitievergoeding betaald is. De volgende bewijsstukken moet de werkgever indienen:

 1. arbeidsovereenkomst. Voor zover geen arbeidsovereenkomst aanwezig is een document waaruit de begindatum van het dienstverband blijkt (bijvoorbeeld een loonstrook met datum indiensttreding);
 2. bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst (een beëindigingsovereenkomst, de uitspraak van de kantonrechter of de ontslagvergunning met opzeggingsbrief);
 3. een verklaring dat de werknemer ziek uit dienst is getreden, de periode van de arbeidsongeschiktheid en de naam van de bedrijfsarts (deze verklaring hoeft niet te worden overgelegd indien de werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft ontvangen);
 4. berekening van de hoogte van de transitievergoeding (op welke transitievergoeding had de werknemer recht op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte);
 5. een loonstrook uit de periode voordat de werknemer één jaar ziek was;
 6. een loonstrook uit de periode nadat het opzegverbod wegens ziekte voorbij was;
 7. bewijs dat de volledige beëindigingsvergoeding betaald is.

Naast bovenstaande algemene bewijsstukken kan het UWV in bijzondere gevallen verzoeken om aanvullende bewijsstukken:

 • worden er inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten in mindering gebracht op de transitievergoeding, dan moet aanvullend worden bijgevoegd:
 1. de schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding met de inzetbaarheids- en/of transitiekosten;
 2. een betaalbewijs van de inzetbaarheids- en/of transitiekosten.
 • Is er al eerder een transitievergoeding betaald, bijvoorbeeld door een rechtsvoorganger? Dan moet een betaalbewijs van de eerdere betaling worden overgelegd.
 • Is de werknemer gedurende het dienstverband jonger dan 18 jaar geweest? In dat geval moet een overzicht van de gewerkte uren in de maanden dat de werknemer jonger dan 18 jaar was worden ingestuurd.
 • Heeft de werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan moet de werkgever alle loonstroken van de laatste 12 maanden van het opzegverbod overleggen waarop de toeslag vermeld staat.
 • Heeft de werknemer winstuitkering(en) en/of bonus(sen) ontvangen? In die situatie moet de werkgever alle loonstroken van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod overleggen waarop deze uitkering of bonus is opgenomen.
 • Indien er sprake is van een dienstverlener aan huis, dat wil zeggen een dienstverlener in dienst is van een particulier die minder dan 4 dagen per week huishoudelijk werk verricht, dan moet een loonstrook van de laatste maand waarover loon is betaald aan de aanvraag worden toegevoegd.

Beslis- en betalingstermijn

Indien de aanvraag volledig is ingediend zal het UWV een beslissing nemen over de vraag of de betaalde transitievergoeding gecompenseerd wordt. De beslis- en betalingstermijn van het UWV is afhankelijk van het eindigen van het opzegverbod wegens ziekte:

 • Is het opzegverbod wegens ziekte geëindigd voor 1 april 2020, dan dient het UWV binnen 26 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een beslissing te nemen. Oordeelt het UWV dat de betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd, dan wordt het bedrag (althans zo staat het op haar website) binnen 6 maanden na deze beslissing aan de werkgever betaald.
 • Is het opzegverbod wegens ziekte geëindigd na 1 april 2020, dan dient het UWV binnen 6 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een beslissing te nemen. Komt het UWV tot de beslissing dat de transitievergoeding wordt gecompenseerd, dan zal het UWV (volgens de informatie op de  website) het bedrag binnen 6 weken na deze beslissing aan de werkgever betalen.

Bij het voorgaande is van belang dat de compensatie nooit hoger zal zijn dan hetgeen betaald is aan de werknemer of de maximale transitievergoeding op het moment dat de wachttijd van 104 weken doorlopen is. Een hogere opbouw van de transitievergoeding door het slapend houden van het dienstverband of door een loonsanctie wordt niet gecompenseerd. Evenmin compenseert het UWV de wettelijke rente vanwege het in termijnen betalen van de transitievergoeding.

Besluit het UWV dat de betaalde transitievergoeding niet wordt gecompenseerd, dan kan de werkgever binnen zes weken (online of per brief) bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.

Conclusie

Het aanvragen van de compensatie voor de transitievergoeding gaat gepaard met veel papierwerk. Zorg daarom dat u uw administratie op orde heeft en voor 1 april 2020 de benodigde bewijsstukken voorhanden heeft. Heeft u nog vragen over de compensatie van de transitievergoeding, dan kunt u  contact met ons opnemen via 024 – 381 31 22.