1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. corona noodfonds voor ondernemers noodmaatregel overbrugging werkbehoud NOW regeling

Corona noodpakket voor ondernemers NOW-regeling

Het kabinet introduceerde op 17 maart jl. het noodpakket voor banen en economie uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Onder andere is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Deze regeling vervangt de werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling). Hieronder leest u wat het noodpakket precies inhoudt.
Leestijd 
Auteur artikel Joëlle Duran
Gepubliceerd 18 maart 2020
Laatst gewijzigd 18 maart 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (Now-regeling)

De Wtv-regeling was niet berekend op een zo ongekend grote groep werkgevers die een beroep zouden doen op deze regeling. De regeling is daarom gisteravond met onmiddellijke ingang ingetrokken. De Now-regeling vervangt de werktijdverkorting-regeling (Wtv).

Knelpunten werktijdverkorting

Onder de regelgeving met betrekking tot de werktijdverkorting was de werkgever niet verplicht het loon van de werknemer door te betalen over de uren dat de werknemer wegens de verleende werktijdverkorting niet heeft gewerkt. Bovendien soupeerden de werknemers onder de werktijdverkorting de WW op en was het lang wachten op de compensatie (aanvraag WW kan pas in de zevende week na verlening van de vergunning voor werktijdverkorting).

Uitgangspunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

Moet een werkgever salaris blijven betalen?

Op grond van de nieuwe regeling blijven werkgevers verplicht het loon van hun werknemers voor 100% door te betalen, maar kunnen zij door het UWV tot maximaal 90% in de loonkosten worden gecompenseerd om ontslagen te voorkomen. De regeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers én werknemers met een flexibel contract. Voorwaarde voor de verstrekking is dat er tijdens de subsidieperiode geen personeel mag worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. Werkgevers committeren zich vooraf aan deze verplichting.

Welke ondernemers kunnen aanspraak maken op de NOW-regeling?

De NOW-regeling geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang. Zo kunnen ook uitzendbureaus voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen. Werkgevers kunnen een aanvraag bij het UWV indienen indien zij een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. De omzetdaling moet betrekking hebben op de periode vanaf 1 maart jl. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Direct een voorschot

Na de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van in elk geval 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest. Op basis van de definitieve vaststelling vindt een correctie plaats met een eventuele nabetaling of terugvordering.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten?

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd kan het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aan de werkgever verstrekken, ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies van het bedrijf. Indien bijvoorbeeld 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever. Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45%. De periode van drie maanden kan eenmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. Aan die verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.

Reeds ingediende en toegekende werktijdverkorting-aanvragen

Reeds ingediende Wtv-aanvragen die nog niet zijn afgehandeld, zullen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Werkgevers hoeven hiervoor geen nieuwe actie te ondernemen. Het kan zijn dat er aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de werkgevers. De aanvragen worden dan afgehandeld in de nieuwe regeling. Als werkgevers een toekenning voor werktijdverkorting hebben gehad, blijft deze van kracht. Dit is gezien de eerder geconstateerde knelpunten wel opmerkelijk. Indien werkgevers willen verlengen kunnen ze overstappen naar de nieuwe regeling.

Kosteloos vragen stellen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud of werktijdverkorting?

Eerder boden wij ondernemers de mogelijkheid om vragen over de Wtv-regeling kosteloos te stellen tijdens een spreekuur. Gezien de introductie van de NOW-regeling, zal ook vandaag en morgen de mogelijkheid aan ondernemers geboden worden om vragen te stellen, ditmaal over de Now-regeling. Wij zijn vandaag tussen 15.00 en 17.00 uur voor deze vragen bereikbaar op telefoonnummers 06-40395141 of 06-40114222.