1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De medisch specialist onder de WNT: case closed(?)

De medisch specialist onder de WNT: case closed(?)

Sinds de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) staan de salarissen van medisch specialisten in de zorg onder druk. Met de Evaluatiewet van de WNT, welke sinds 1 juli 2017 in werking is getreden, is geprobeerd uitsluitsel te geven over de positie van medisch specialisten onder de WNT.Voorheen viel de medisch specialist onder het lichtste regime van de WNT. Dit betekent dat de medisch specialist een bezoldiging kon krijgen boven het maximum van € 181.000,- (per 1 janua...
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 31 augustus 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Sinds de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) staan de salarissen van medisch specialisten in de zorg onder druk. Met de Evaluatiewet van de WNT, welke sinds 1 juli 2017 in werking is getreden, is geprobeerd uitsluitsel te geven over de positie van medisch specialisten onder de WNT.Voorheen viel de medisch specialist onder het lichtste regime van de WNT. Dit betekent dat de medisch specialist een bezoldiging kon krijgen boven het maximum van € 181.000,- (per 1 januari 2017) en tevens was uitgezonderd van een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Wel gold er een openbaarmakingsplicht voor de bezoldiging van de medisch specialist. In de jaarrekening moest worden opgenomen hoeveel de medisch specialist aan bezoldiging kreeg per jaar en welke uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband werden uitgekeerd aan medisch specialisten.

Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden, met de daarbij behorende Beleidsregels WNT bij de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT. In dit eerdere artikel heb ik de belangrijkste wijzigingen van de Beleidsregels WNT 2017 besproken. Naast de wijziging van de beleidsregels is tevens door de Evaluatiewet de tekst van de WNT zelf gewijzigd. Hierin is het (nieuwe) artikel 1.5a WNT opgenomen, dat luidt:

Deze wet is niet van toepassing op het deel van de werkzaamheden als arts, tandarts of apotheker als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de werkzaamheden in een specialisme van die beroepen als bedoeld bij of krachtens artikel 14 van die wet alsmede de werkzaamheden als klinisch chemicus of als klinisch fysicus van degene die bij of krachtens artikel 34 van die wet gerechtigd is die titel te voeren.”

Door de invoering van artikel 1.5a WNT is duidelijk geworden dat de medisch specialist niet meer onder het toepassingsbereik van de WNT valt. Dit betekent dat de betreffende bezoldigingen en uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband ook niet meer in de jaarrekening behoeft te worden vermeld en er bovendien (zoals voorheen ook het geval was) geen bezoldigingsmaximum geldt.

De wettekst is duidelijk. De medisch specialist valt niet meer onder de WNT en daarmee is de zaak af. Toch is de discussie over de ‘top-salarissen’ van medisch specialisten nog niet voorbij. Zo heeft SP lid Marijnissen op 28 augustus jl. Kamervragen gesteld over deze nieuwe wetsbepaling. Vraag is vooral waarom de medisch specialisten worden uitgezonderd, waardoor transparantie over de bezoldiging verdwijnt en of het wenselijk is dat een medisch specialist niet is onderworpen aan een bezoldigingsmaximum.

De antwoorden op deze Kamervragen laten nog op zich wachten. Tot deze tijd blijft de wettekst duidelijk, waardoor voor nu geldt: “case closed”. De vraag is echter voor hoe lang…