1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De per-element benadering & spoedmaatregelen fiscale eenheid

De per-element benadering & spoedmaatregelen fiscale eenheid

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie over de toepassing van de per-element benadering onder het Nederlandse fiscale eenheidsregime is het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid op 6 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De wetgeving kent – over het algemeen - terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 11:00 uur.
Leestijd 
Auteur artikel Jondalar van Heugten
Gepubliceerd 05 september 2018
Laatst gewijzigd 17 september 2018

Achtergrond

Vennootschappen die gevestigd zijn in Nederland kunnen onder voorwaarden een fiscale eenheid vormen. Het gevolg is dat een aantal bepalingen uit de vennootschapsbelasting of dividendbelasting niet van toepassing kunnen zijn vanwege de werking van het fiscale eenheidsregime. Deze bepalingen kunnen wel van toepassing zijn op een Nederlandse vennootschap met buitenlandse dochtervennootschappen, omdat geen fiscale eenheid gevormd kan worden met vennootschappen die in het buitenland zijn gevestigd.

Het Hof van Justitie besliste op 22 februari 2018 dat het fiscale eenheidsregime leidt tot een niet-gerechtvaardigd verschil in behandeling tussen binnen- en buitenlandse vennootschappen. Het Hof van Justitie besliste namelijk dat Nederland specifieke en individuele voordelen van het fiscale eenheidsregime niet mag beperken tot Nederlandse vennootschappen. Bepaalde voordelen van het fiscale eenheidsregime moeten in sommige gevallen ook worden toegekend aan een Nederlandse vennootschap met buitenlandse EU dochtervennootschap(pen). Dit staat ook wel bekend als de per-element benadering. Het Ministerie van Financiën vond de budgettaire impact van de per-element benadering te groot, om welke reden destijds spoedmaatregelen zijn aangekondigd.

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Het wetsvoorstel leidt ertoe dat bepaalde fiscale regelingen moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat.

Het wetsvoorstel ziet op de volgende bepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965:
- renteaftrekbeperkingen (winstdrainage en bovenmatige deelnemingsrente). Dit leidt ertoe dat leningen, deelnemingen en/of transacties die als gevolg van de fiscale consolidatie niet zichtbaar waren moet worden beoordeeld in hoeverre dit tot een beperking van renteaftrek kan leiden;
- bij aandeelhouderswijzigingen (30% of meer) kan sprake zijn van beperking van verliescompensatie. De hiervoor relevante toetsen moeten niet langer op fiscale eenheidsniveau worden beoordeeld maar op het niveau van de individuele in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen. Dit kan ertoe leiden dat verliezen eerder komen te vervallen;
- specifieke regelingen in de sfeer van de deelnemingsvrijstelling (beleggingsdeelnemingen en de regeling voor hybride structuren);
-  de afdrachtsvermindering in de dividendbelasting voor dooruitdelingen.

Niet alle fiscale regelingen waar de per-element benadering een rol zou kunnen spelen zijn door de spoedmaatregelen afgedekt. Voor die gevallen kan een succesvol beroep op de per-element benadering tot een voordeliger uitkomst leiden dan uit de Nederlandse wetgeving volgt. Ook hier kan het zinvol zijn deze regelingen in kaart te brengen.

Toekomst

Het kabinet heeft aangegeven dat de spoedreparatiemaatregelen op termijn worden vervangen door een toekomstbestendige concernregeling. Gelet op de aangekondigde consultatie van het bedrijfsleven en de complexiteit van de materie lijkt invoering vóór 2021 niet waarschijnlijk. Tot deze nieuwe concernregeling blijf het huidige fiscale eenheidsregime inclusief de voorgestelde spoedreparatiemaatregelen van toepassing.

Gevolgen voor u

De spoedmaatregelen kunnen impact hebben op uw fiscale positie. Het is dan ook van belang om de (fiscale) gevolgen van de spoedmaatregelen te analyseren. Daarnaast hebben de spoedmaatregelen fiscale eenheid vanwege de terugwerkende kracht ook impact op uw aangifte vennootschapsbelasting 2017. Het is dan ook van belang om mogelijke problemen tijdig in kaart te brengen en waar nodig actie te ondernemen.

Wij zijn u hierbij graag van dienst. Heeft u vragen met betrekking tot de (spoedmaatregelen) fiscale eenheid, neemt u  dan contact op met Robert de Vries en/of Jondalar van Heugten.