De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 3)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 3)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIAIn een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog hebben we stilgestaan bij de ontwikkelingen in de komende jaren en de gevolgen die dat heeft voor eigenrisicodragers. In deze blog gaan we in op achtergrond van het eigenrisicodragerschap en de financiële voordelen die het eigenrisicodragerschap kan meebrengen. met name voor grote en middelgrote ondernemingen.Deel 3 De financiële voordelenA...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 29 september 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De serie Eigenrisicodrager voor de WIA

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog hebben we stilgestaan bij de ontwikkelingen in de komende jaren en de gevolgen die dat heeft voor eigenrisicodragers. In deze blog gaan we in op achtergrond van het eigenrisicodragerschap en de financiële voordelen die het eigenrisicodragerschap kan meebrengen. met name voor grote en middelgrote ondernemingen.

Deel 3 De financiële voordelen


Alle werknemers in Nederland zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (de WW, de WIA en de ZW). Als werkgever betaalt u hiervoor premies. De premie voor de WIA bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde WGA-premie Werkhervattingskas. De hoogte van de basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

Eigenrisicodragers behoeven geen gedifferentieerde premie voor de WGA af te dragen. Daartegenover staat dat wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, eigenrisicodragers de kosten van deze uitkering gedurende maximaal 10 jaar zelf dienen te dragen. Ook de kosten die verband houden met de re-integratie van de (ex-)werknemer komen voor rekening van de eigenrisicodrager. Voor (ex-)werknemers die in aanmerking komen voor een IVA-uitkering, betaalt het UWV altijd de uitkering.

De hoogte van de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Door de fiscus wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers waarbij de grens wordt vastgesteld aan de hand van uw premieplichtige loonsom twee jaar eerder.

Onderscheid kleine, middelgrote en grote werkgevers in 2017


Bedroeg uw premieplichtige loonsom in 2015 € 322.000 of minder, dan kwalificeert uw onderneming als zogenaamde kleine werkgever en is de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie gebaseerd op uw sectorpremie.

Bedroeg uw totale loonsom in 2015 meer dan € 322.000 maar minder of gelijk dan € 3.220.000, dan kwalificeert uw onderneming als zogenaamde middelgrote werkgever. Voor middelgrote werkgevers wordt de hoogte van de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie bepaald door een gewogen gemiddelde te nemen van het sectorale premiepercentage en het individueel vastgestelde premiepercentage.

Bedroeg uw totale loonsom in 2015 € 3.220.000 of meer, dan valt u onder de categorie grote werkgevers en wordt de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie individueel bepaalt, op basis van een bepaalde rekenmodule. Kort en goed wordt hiervoor gekeken naar het aan uw onderneming toe te rekenen bedrag aan uitgekeerde WGA-uitkeringen in het refertejaar (voor 2017 is dat het jaar 2015) en dit bedrag wordt afgezet tegen uw gemiddelde loonsom.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel uw totale premieplichtige loonsom bedroeg in 2015 circa € 25 miljoen en bedroeg in de daaraan voorafgaande jaren ook steeds circa 25 miljoen. In datzelfde jaar (2015) heeft het UWV in totaal een bedrag van € 216.000 aan WGA-uitkeringen aan uw (ex-)werk¬nemers uitgekeerd. Rekening houdend met een landelijk vastgesteld werkgeversrisicopercentage van 0,39% voor 2017, een algemene correctiefactor van 1,47 voor 2017 en een rekenpercentage van 0,76% voor 2017, zou de gedifferentieerde WGA-premie voor uw onderneming in 2017 zijn vastgesteld op 1,46%. Dit betekent dat u in 2017 een bedrag van € 365.000 (€ 25 miljoen x 1,46%) aan gedifferentieerde WGA-premie zou moeten afdragen aan de fiscus. Dat is een fors bedrag en bijna € 150.000 meer dan het bedrag dat het UWV in 2015 daadwerkelijk aan WGA-uitkeringen aan uw (ex-)werknemers heeft uitgekeerd, te weten een bedrag van € 216.000.

Vanuit kostenoogpunt is het voor (met name grote en middelgrote) werkgevers daarom vaak gunstig om eigenrisicodrager te worden. Nu per 1 januari 2017 ook het inlooprisico is afgeschaft, neemt de aantrekkelijkheid van het eigenrisicodragerschap verder toe.

Overweegt u eigenrisicodrager te worden? Dirkzwager denkt hierover graag met u mee. Daarnaast hebben wij een “ontzorg-pakket” voor eigenrisicodragers ontwikkeld.

Meer weten?
Neem contact op met Anique Sauvé voor informatie.
E-mail: sauve@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 84 86.