De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 4)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 4)

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog zijn we ingegaan op de financiële voordelen die het eigenrisicodragerschap kan bieden, met name voor grote en middelgrote ondernemingen. In de praktijk merken wij dat veel ondernemingen die voor het eigenrisicodragerschap kiezen, niet volledig op de hoogte zijn van de re-integratieplicht die daarbij komt kijken.Gedurende de eerste 104 weken van ziekte wordt er vaak enorm op de...
Auteur artikelAnique Sauvé
Gepubliceerd06 oktober 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog zijn we ingegaan op de financiële voordelen die het eigenrisicodragerschap kan bieden, met name voor grote en middelgrote ondernemingen. In de praktijk merken wij dat veel ondernemingen die voor het eigenrisicodragerschap kiezen, niet volledig op de hoogte zijn van de re-integratieplicht die daarbij komt kijken.

Gedurende de eerste 104 weken van ziekte wordt er vaak enorm op de re-integratie gehamerd, wetende dat het UWV een zogenoemde loonsanctie zal opleggen indien onvoldoende aan re-integratie gedaan is. Vervolgens komt de werknemer na afloop van deze 104 weken in aanmerking voor een WGA-uitkering, die voor rekening van de eigenrisicodrager komt en zien wij in de praktijk dat er veel minder aan re-integratie wordt gedaan. Terwijl het juist ook in deze fase erg belangrijk is om (ex)-werknemers weer zo snel mogelijk te laten participeren op de arbeidsmarkt. Slaagt een (ex)-werknemer erin binnen een jaar een nieuwe baan te bemachtigen, dan levert dat een forse kostenbesparing voor uw onderneming op. Als eigenrisicodrager bent u immers tien jaar verantwoordelijk voor de betaling van de WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemers.

Deel 4 Wat mag u van uw (ex-)werknemers verwachten?


Om er voor te zorgen dat (ex-)werknemers die een WGA-uitkering ontvangen, deze uitkering niet langer ontvangen dan strikt noodzakelijk is, bevat de WIA een groot aantal verplichtingen voor deze (ex-)werknemers. Als eigenrisicodrager is het uw taak de naleving van deze verplichtingen te bevorderen en daarop toe te zijn. U heeft daarvoor ook sanctiemiddelen ter beschikking waarop in ons volgende blog nader zal worden ingegaan.

In deze blog staan we stil bij de verplichtingen die (ex-)werknemers in het kader van de WIA jegens u als eigenrisicodragers hebben. Wat mag u van hen verlangen? De belangrijkste verplichtingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Deze verplichtingen hebben één gezamenlijk doel en dat is (ex-)werknemers die restverdiencapaciteit hebben, weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

  1. Allereerst heeft uw (ex)-werknemer een informatieplicht, wat betekent dat hij verplicht is alle informatie die in het kader van zijn re-integratie relevant is, aan u te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over zijn herstel en arbeidsmogelijkheden. Maar ook aan informatie over zijn inkomsten. Medische informatie behoeft uw (ex)-werknemer vanzelfsprekend niet aan u te verstrekken. Deze informatie is voorbehouden aan de daarvoor aangewezen personen, zoals de bedrijfsarts.

  2. Daarnaast mag van uw (ex-)werknemer worden verwacht dat hij zijn medewerking verleent aan controle(voorschriften). Zo dient uw (ex-)werknemer mee te werken aan het onderzoek van een arts en een arbeidsdeskundige. Weigert hij hieraan zijn medewerking, dan bent u als eigenrisicodrager bevoegd een bestuurlijke sanctie op te leggen.

  3. Verder mag u verlangen dat uw (ex-)werknemer zich geneeskundig laat behandelen voor zijn ziekte. Indien de bedrijfsarts bijvoorbeeld adviseert dat uw (ex-)werknemer zich onder specialistische behandeling moet laat stellen, zal hij dit advies moeten opvolgen.

  4. Ook dient uw (ex-)werknemer mee te werken aan re-integratietrajecten die zijn arbeidscapaciteit vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van een re-integratie¬bureau of het aanbieden van een opleidingstraject. Maar ook mag van uw (ex-)werknemer worden verlangd dat hij zijn medewerking aan een proefplaatsing verleent. Het is aan u als eigenrisicodrager om te beoordelen welk instrument in het concrete geval geschikt is.

  5. Verder dient uw (ex-)werknemer er alles aan te doen om passende arbeid te verkrijgen, in welk verband van hem verwacht mag worden dat hij zich inschrijft als werkzoekende bij het UWV en sollicitatieactiviteiten ontplooit (e.e.a. voor zover hij nog resterende verdiencapaciteit heeft). Van u als eigenrisicodrager wordt verwacht dat u uw (ex-)werk-nemer hierop aanspreekt en toezicht houdt.

  6. Tot slot geldt als belangrijke verplichting dat uw (ex-)werknemer geen passende arbeid mag weigeren. Doet hij dat wel, dan wordt van u verwacht dat u een bestuurlijke sanctie oplegt.


Omdat bij het eigenrisicodragerschap veel meer komt kijken dan enkel het betalen van de WGA-uitkering, heeft Dirkzwager een “ontzorg-pakket” voor eigenrisicodragers ontwikkeld.

Meer weten?
Neem contact op met Anique Sauvé voor informatie.
E-mail: sauve@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 84 86.
Beoordeel dit artikel