De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 6)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 6)

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog is ingezoomd op de verplichtingen van de eigenrisicodrager als bestuursorgaan.In deze laatste blog over het eigenrisicodragerschap besteden we aandacht aan de sanctiemogelijkheden van de eigenrisicodrager.Deel 6 De sanctiemogelijkheden van de eigenrisicodragerBent u eigenrisicodrager, dan dient u te bevorderen dat uw (ex-)werknemer met een WGA-uitkering wordt ingeschakeld in uw...
Leestijd 
Auteur artikel Cas Jacobs
Gepubliceerd 20 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog is ingezoomd op de verplichtingen van de eigenrisicodrager als bestuursorgaan.
In deze laatste blog over het eigenrisicodragerschap besteden we aandacht aan de sanctiemogelijkheden van de eigenrisicodrager.

Deel 6 De sanctiemogelijkheden van de eigenrisicodrager


Bent u eigenrisicodrager, dan dient u te bevorderen dat uw (ex-)werknemer met een WGA-uitkering wordt ingeschakeld in uw eigen organisatie dan wel in de organisatie van een andere werkgever. Dit is geregeld in artikel 42WIA. Uit hoofde van deze verplichting dient u als eigenrisicodrager maatregelen te treffen die gericht zijn op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid door uw (ex-)werknemer. Daar staat tegenover dat uw (ex-)werknemer op zijn beurt verplicht is om alles in het werk te stellen om passend werk te vinden en weer zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Zie meer uitgebreid over de op uw (ex-)werknemer rustende verplichtingen, deel 4 uit deze serie.

In het publieke stelsel zal het UWV monitoren of uw (ex-)werknemer aan zijn verplichtingen voldoet. Wordt een overtreding geconstateerd dan kunnen sancties worden opgelegd. De sanctiemogelijkheden van het UWV bestaan (ex de artikelen 88 en 91 WIA) uit een bestuurlijke boete of een maatregel. In het private stelsel ligt de bevoegdheid om een maatregel op te leggen (ex artikel 89 WIA) bij de eigenrisicodrager zelf. Alleen de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete is exclusief toebedeeld aan het UWV en kan derhalve niet door de eigenrisicodrager worden opgelegd. Ook zal de eigenrisicodrager een uitkering niet geheel en blijvend kunnen weigeren.

Indien u als eigenrisicodrager een maatregel oplegt, handelt u in uw hoedanigheid van uitvoerder van de WIA waarbij u wordt aangemerkt als een bestuursorgaan en uw beslissingen als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent daarom bij de oplegging van een maatregel verplicht bestuursrechtelijke normen in acht te nemen.

Welke maatregelen kunt u opleggen?


Als eigenrisicodrager kunt u niet zomaar kiezen welke maatregel u in een concreet geval oplegt.

Artikel 90 WIA bepaalt dat een maatregel moet worden afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin de gedraging aan uw (ex-)werknemer kan worden verweten. In het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (Maatregelenbesluit) is nader uitgewerkt welke maatregel in welke situatie mag worden opgelegd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vier in zwaarte oplopende categorieën verplichtingen die op uw (ex-)werknemer rusten.

De verschillende categorieën verplichtingen in het Maatregelenbesluit geven een bandbreedte voor de op te leggen maatregel (zie artikel 2 lid 1 Maatregelenbesluit). De hoogte en duur van een maatregel bij het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de eerste categorie is bijvoorbeeld 5% van het uitkeringsbedrag, waarbij een mogelijkheid tot afwijking tot ten minste 2% of ten hoogste 20%, gedurende ten minste een maand wordt geboden. Indien een maatregel is opgelegd en binnen twee jaar na de bekendmaking daarvan wordt door de verzekerde opnieuw dezelfde verplichting niet of niet behoorlijk nagekomen, dan kan het percentage van de op te leggen maatregel (conform artikel 8 Maatregelenbesluit) met 50% worden verhoogd.

Omdat een bestuursorgaan verplicht is om gelijke gevallen op gelijke wijze te behandelen, heeft het UWV een beleidsregel opgesteld: de Beleidsregel maatregelen UWV. Hierin is opgenomen hoe bij het opleggen van een maatregel wordt omgegaan met de beschikbare bandbreedte uit het Maatregelenbesluit. De Rechtbank Noord-Holland heeft in 2013 bepaald (ECLI:NL:RBNHO:2013:11532) dat ook de eigenrisicodrager de beleidsregel moet naleven (zie hierover het artikel dat eerder op deze kennispagina verscheen).

Kort en goed is het als eigenrisicodrager geen eenvoudige taak om een maatregel op te leggen gezien alle eisen die daaraan worden gesteld. Het team arbeidsongeschiktheid van Dirkzwager heeft veel expertise op dit terrein en een speciaal “ontzorg-pakket” voor eigenrisicodragers ontwikkeld.

Meer weten?
Neem contact op met Cas Jacobs voor informatie.
E-mail: jacobs@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 83 03.