1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in een overzichtelijk schema

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in een overzichtelijk schema

Het is naar verwachting een kwestie van dagen dat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkvoorbehoud wordt opengesteld voor werkgevers. Zorg dat u weet wat de regeling uw bedrijf te bieden heeft! Wij hebben voor u een overzichtelijk stroomschema gemaakt dat u daarbij kan helpen.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 26 maart 2020
Laatst gewijzigd 03 april 2020

Op 17 maart 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkvoorbehoud (NOW) door Minister Koolmees is aangekondigd. Inmiddels is het nodige over deze regeling geschreven. Het leek ons goed om alle informatie over de NOW te bundelen en te verwerken in een overzichtelijk stroomschema. In het schema is ook een handige formule te vinden waarmee de tegemoetkoming - waar de werkgever aanspraak op kan maken indien de NOW in gelijke vorm als door de Minister aangekondigd wordt doorgevoerd - kan worden berekend.

Klik op de button voor het Stroomschema NOW

Toelichting

De NOW vervangt de Werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling). De oude Wtv-regeling werd voor de Corona-crisis niet passend geacht. Het kabinet wil namelijk meer werkgevers financieel tegemoetkomen. Onder de NOW kunnen werkgevers daarom - anders dan bij de Wtv-regeling - ook een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van oproepkrachten. Daarnaast kunnen ook uitzendwerkgevers en payrollwerkgevers een beroep doen op de NOW. Vanwege de grote gevolgen van de Corona-crisis wil het kabinet de tegemoetkoming bovendien sneller verstrekken dan binnen de ingetrokken Wtv-regeling. Reden waarom onder de NOW een voorschot kan worden aangevraagd in plaats van een compensatie achteraf. Deze maar ook andere voordelen hebben wij voor u opgesomd in een overzichtelijk schema.

De NOW heeft tot doel het voorkomen van ontslagen als gevolg van omzetdaling door de Corona-crisis (zie kolom 2 in het schema). Dit doel tracht de regering te bereiken door werkgevers tegemoetkoming aan te vragen bij het UWV en aan die tegemoetkoming enkele voorwaarden te stellen. Zo dient er minimaal sprake te zijn van een (te verwachten) omzetdaling van 20%, berekend vanaf 1 maart 2020. Daarnaast dient de werkgever zich ertoe te verbinden dat hij gedurende de periode dat hij gebruik maakt van de tegemoetkoming, géén aanvragen voor ontslag wegens grond van bedrijfseconomische redenen zal indienen voor de arbeidskrachten die op dat moment werkzaam zijn. De werkgever die een tegemoetkoming aanvraagt, waarbij de omzetdaling een bepaalde omvang te boven gaat, zal daarnaast een accountantsverklaring aan moeten leveren (zie kolom 1 in het schema).

De tegemoetkoming kan voor maximaal drie maanden aangevraagd worden.Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling in procenten en de totale loonkosten. De werkgever krijgt maximaal 90% van de loonkosten vergoed. De werkgever hoeft gelukkig niet te wachten tot zijn betaalde loonsom en gemaakte omzet over de respectievelijk drie of zes maanden bekend is. Hij kan namelijk een voorschot bij het UWV aanvragen ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De formules waarmee het te ontvangen voorschot en de definitieve tegemoetkoming kunnen worden berekend zijn te vinden in ons schema (zie kolom 3 in het schema).

Update 31-03-2020

Inmiddels is de definitieve regeling door de Minister bekend gemaakt. Uit artikel 10 van de Regeling volgt dat voor de berekening van de tegemoetkoming uitgegaan wordt van het socialeverzekeringsloon vermeerderd met een forfaitaire opslag van 30 procent voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. De formules worden dan:

  • Voorschot p/m = loonsom (socialeverzekeringsloon) * 1,3 (werkgeverlasten) * verwachte omzetdaling in % * 0,9 * 0,8
  • Tegemoetkoming p/m = loonsom * 1,3 * omzetdaling in % * 0,9

Mocht u over de NOW of het stroomschema vragen hebben, dan kunt u contract opnemen met het Corona-team van Dirkzwager N.V., te bereiken op 024 - 381 31 24