De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De tweede wijziging van de NOW-regeling

De tweede wijziging van de NOW-regeling

In een eerdere bijdrage gingen we in op de toezegging van de Minister om de concernbepaling in de NOW-regeling te verruimen. Op 1 mei 2020 heeft de Minister de gewijzigde tekst van de NOW-regeling gepubliceerd. De Minister heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook enkele andere wijzigingen door te voeren. Wij bespreken de belangrijkste wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 06 mei 2020
Laatst gewijzigd 06 mei 2020
 

Wijziging sub 1:verruiming concernbepaling

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie is dat de werkgever ten minste een omzetdaling van 20% verwacht. Indien de werkgever deel uitmaakt van een concern, dan diende de gehele omzet van het concern als uitgangspunt te worden genomen. In de praktijk bleek hierdoor het doel van regeling (het behoud van werkgelegenheid) niet te worden gerealiseerd bij concerns waarbinnen één werkmaatschappij te kampen had met een kleine omzetdaling en een andere werkmaatschappij met een forse omzetdaling. In die gevallen kon de laatste werkmaatschappij geen beroep doen op de NOW-regeling, waardoor alsnog tot het aanvragen van ontslag van werknemers over zou worden gegaan.

Om die reden is de concernbepaling in de NOW-regeling is verruimd. Onder voorwaarden wordt niet gekeken naar de omzetdaling van het hele concern. Voor een overzicht van de aangekondigde voorwaarden verwijzen wij naar onze vorige bijdrage. Eén van de aangekondigde voorwaarden was dat het concern geen personeelsbv’s mocht hebben. Deze voorwaarde is door de Minister ietwat afgezwakt. In de definitieve tekst van de NOW-regeling is nu opgenomen dat de aanvragende rechtspersoon of vennootschap geen bedrijfsmatige activiteiten verricht die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dat voorkomt dat individuele werkmaatschappijen van een groep mogelijk geen subsidie kunnen aanvragen, omdat er binnen het concern een personeelsbv bestaat.

Wijziging sub 2: buitenlands rekeningnummer

De tweede wijziging van de NOW-regeling is dat de voorwaarde dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag diende aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer is geschrapt. Deze voorwaarde bleek praktisch onhaalbaar te zijn. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

 

Wijziging sub 3: openbaarmaking

De derde wijziging sorteert voort op zogenaamde Wob-verzoeken. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur kunnen partijen om openbaarmaking van gegevens vragen. In de aangepaste NOW-regeling is de bepaling opgenomen dat de aanvrager hier op voorhand mee instemt. Hiermee wordt voorkomen dat bij een veelheid aan Wob-verzoeken onnodige administratieve lasten ontstaan, nu niet eerst een zienswijze van de subsidieontvanger behoeft te worden gevraagd. De ‘automatische instemming’ ziet alleen op de bedrijfsgegevens en het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag. Op deze manier bestaat wel inzicht in welke bedrijven gebruikmaken van de NOW en welk bedrag daarmee is gemoeid, maar wordt een eventuele benadeling door openbaarheid van informatie van deze bedrijven zoveel mogelijk voorkomen.

 

Wijziging sub 4: meldingsplicht

Voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvingen op grond van de Participatiewet gold dat zij aan de gemeente diende te melden indien zij ook een beroep deden op de NOW-regeling. Deze verplichting was bedoeld om zodoende dubbele financiering van loonkosten te voorkomen. Ook dit bleek in de praktijk niet uitvoerbaar te zijn. Reden waarom ook deze verplichting uit de NOW-regeling is geschrapt.

Tot zover de belangrijkste wijzigingen van de NOW-regeling. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de NOW of over dit artikel, bel dan gerust met ons Corona-team.