1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De WAB Draait Door naar Eerste Kamer!

De WAB Draait Door naar Eerste Kamer!

Na ruim 100 vragen tijdens de behandeling te hebben beantwoord heeft minister Koolmees gister - 5 januari 2019 - de WAB ter stemming voorgelegd aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht heeft een meerderheid van de Kamer ingestemd.
Leestijd 
Auteur artikel Maaike de Jonge
Gepubliceerd 06 februari 2019
Laatst gewijzigd 06 februari 2019

Vorige week heeft u op onze Twitter (@dz_arbeidsrecht) en LinkedIn kanalen een uitgebreid live-verslag kunnen volgen van de plenaire behandeling  van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in de Tweede Kamer. Dit verslag hebben wij op Nationale Gedichtendag passend afgesloten met een samenvatting in dichtvorm: De WAB Dicht Door.

Na ruim 100 vragen tijdens de behandeling te hebben beantwoord heeft minister Koolmees gister - 5 januari 2019 - de WAB ter stemming voorgelegd aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht heeft een meerderheid van de Kamer ingestemd.

Doelstelling WAB
De WAB beoogt de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen en maakt volgens minister Koolmees deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat er op gericht is om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. In dat kader kondigt minister Koolmees aan dat tijdens dit kabinet  nadere maatregelen gepresenteerd worden rond de positie van zelfstandigen en loondoorbetaling tijdens ziekte.

In dit artikel geven wij u een samenvatting van de belangrijkste maatregelen uit de WAB. 

Proeftijd
Voorafgaand aan de plenaire behandeling van de WAB is de maatregel om de proeftijd te verlengen tot maximaal vijf maanden gestrand.

Ketenbepaling
De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) het recht op een vast contract.

Transitievergoeding
De berekening van de transitievergoeding wordt gewijzigd. Zo vervalt de periode van 24 maanden voordat een werknemer in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Een werknemer krijgt vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

Verder wordt de afronding op halve dienstjaren uit de berekening gewijzigd. De werkgever moet de transitievergoeding berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest afgeschaft.

De cumulatiegrond bij ontslag
Met de introductie van de cumulatiegrond bij ontslag krijgen werkgevers de mogelijkheid om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren. Volgens minister Koolmees wordt hierdoor het ontslagrecht versoepeld, waardoor de risico’s voor werkgevers om vaste contracten aan te bieden worden beperkt.

In het geval de kantonrechter een arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond ontbindt, kan door de kantonrechter een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding worden toegekend.

Oproepkrachten
Werkgevers worden na 12 maanden verplicht om aan oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Dit aanbod omvat de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden.

Ook moet een werkgever een oproepkracht minimaal vier dagen voorafgaand aan de dienst oproepen (tenzij bij cao van deze regel wordt afgeweken).

Payroll
Payrollbedrijven mogen voor payrollers niet langer gebruik maken van een uitzendbeding en/of een ruimere ketenbepaling.

Payrollers krijgen onder de WAB recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de inlener in dienst zijn. Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen geldt dat de payrollers recht hebben op een adequate pensioenregeling (qua premielast vergelijkbaar met die van de werknemers van de inlener). Deze maatregel is genomen vanuit het idee dat payrollwerkgevers geen concurrentievoordelen mogen hebben ten opzichte van andere werkgevers.
 
WW-premie
Vaste contracten moeten aantrekkelijker worden voor werkgevers door een lagere WW-premie te betalen voor de werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een flexibel contract zal  een hogere WW-premie betaald moeten worden.

Vervolg
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de WAB: De WAB Draait Door naar de Eerste Kamer. Het kabinet heeft op dit moment nog de meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor de verwachting is dat ook de Eerste Kamer instemt met de WAB. De verhoudingen binnen de Eerste Kamer kunnen echter op korte termijn veranderen, nu op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer opnieuw gekozen worden. De vraag is dan ook of minister Koolmees de behandeling en stemming van de WAB in de Eerste Kamer voor 27 mei 2019 zal laten plaatsvinden.

Bent u benieuwd welke gevolgen de WAB voor uw onderneming heeft? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.