1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Deel 1 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Deel 1 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Is het MSB gebonden aan de cao Ziekenhuizen?Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten volle verantwoordelijk voor deze vaak lastige materie. In een serie artikelen belichten wij allerlei aspecten die met deze werkgeversrol samenhangen. Deze aflevering (deel 1) gaan we in op de gebonden...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 11 april 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018

Is het MSB gebonden aan de cao Ziekenhuizen?


Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten volle verantwoordelijk voor deze vaak lastige materie. In een serie artikelen belichten wij allerlei aspecten die met deze werkgeversrol samenhangen. Deze aflevering (deel 1) gaan we in op de gebondenheid van het MSB aan de cao Ziekenhuizen.

Cao


Een cao is een overeenkomst gesloten tussen doorgaans één of meerdere werkgeversvereniging(en) en één of meerdere werknemersvereniging(en), waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die bij het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten in acht genomen dienen te worden.

Is het MSB gebonden aan de cao Ziekenhuizen en daardoor verplicht de arbeidsvoorwaarden die daarin zijn vervat toe te passen in de arbeidsrelatie met zijn medewerkers?

Gebondenheid aan cao


Een werkgever kan op verschillende wijzen gebonden raken aan een cao:

  1. door lid te worden van de werkgeversvereniging die de cao afsluit;

  2. door algemeen verbindendverklaring van de cao door de minister;

  3. door de cao in de individuele arbeidsovereenkomsten te incorporeren.


Ad 1 lidmaatschap
De cao Ziekenhuizen is gesloten tussen de NVZ als werkgeversvereniging enerzijds en de FNV, CNV, FBZ en NU’91 als werknemersverenigingen anderzijds. Het MSB is doorgaans geen lid van de NVZ, waardoor het in de regel niet op grond van zijn lidmaatschap gebonden is aan de cao Ziekenhuizen.

Ad 2 algemeen verbindendverklaring
Algemeen verbindendverklaring van een cao houdt in dat de minister voor een bepaalde periode bepaalt, dat in de hele branche dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten gelden. Een algemeen verbindendverklaring heeft tot gevolg dat alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao, aan de cao gebonden zijn. Ook indien zij geen lid zijn van de werkgeversorganisatie die de cao heeft afgesloten en zij de cao niet in de individuele arbeidsovereenkomsten geïncorporeerd hebben.

Valt het MSB onder de werkingssfeer van de cao Ziekenhuizen?
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe cao Ziekenhuizen, de cao 2014-2016, bestaat hierover in principe geen onduidelijkheid meer. Cao-partijen hebben bij het sluiten van deze cao namelijk geanticipeerd op de oprichting van het MSB door de werkingssfeer uit te breiden met een nieuw derde lid. Dit nieuwe lid bepaalt dat onder ‘werkgever’ in de zin van de cao ook wordt verstaan:

‘De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, op structureel contractuele basis, medisch specialistische zorg biedt ten behoeve van de werkgever(s) als bedoeld onder 1’.

‘Werkgevers als bedoeld onder 1’, zijn (o.a.) de ziekenhuizen (met uitzondering van de academische ziekenhuizen).

Het MSB valt dus onder de werkingssfeer van de cao Ziekenhuizen daar het op contractuele basis (een samenwerkingsovereenkomst) medisch specialistische zorg biedt aan het ziekenhuis.

Dit betekent dat zodra de cao Ziekenhuizen algemeen verbindend wordt verklaard door de minister, het MSB - in ieder geval gedurende de periode van algemeen verbindendverklaring - gebonden is aan de cao Ziekenhuizen en verplicht is de desbetreffende cao-bepalingen toe te passen en na te leven.

De cao Ziekenhuizen wordt regelmatig algemeen verbindend verklaard, laatstelijk van mei 2012 tot maart 2014. De huidige cao Ziekenhuizen is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard, maar cao-partijen hebben het voornemen uitgesproken een verzoek tot algemeen verbindendverklaring in te dienen bij de minister.

Ad 3 incorporatie
In de regel heeft het MSB de cao Ziekenhuizen in de arbeidsovereenkomsten met zijn medewerkers geïncorporeerd waardoor het via deze weg gebonden is aan de cao. Incorporatie houdt niets meer in dan dat in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen dat de cao Ziekenhuizen daarop van toepassing is. Reden dat vrijwel alle MSB’s de cao Ziekenhuizen in de arbeidsovereenkomsten geïncorporeerd hebben, is dat een groot deel van het personeel van het MSB afkomstig is van het ziekenhuis. Hen is bij de overstap naar het MSB de toezegging gedaan dat zij hun arbeidsvoorwaarden kunnen behouden.

Incorporatie biedt duidelijkheid


Omdat het MSB onder de werkingssfeer van de cao Ziekenhuizen valt waardoor het tijdens een algemeen verbindendverklaringsperiode sowieso aan de cao gebonden is, biedt incorporatie van de cao in de individuele arbeidsovereenkomsten ook duidelijkheid. Zonder incorporatie zou het MSB gedurende opvolgende periodes met verschillende rechten en plichten geconfronteerd kunnen worden. Immers, tijdens een periode van algemeen verbindendverklaring zal het MSB verplicht de arbeidsvoorwaarden uit de cao Ziekenhuizen moeten toepassen, terwijl buiten deze periode andere arbeidsvoorwaarden gelden. Dat zou tot een onwerkbare administratie en onoverzichtelijk woud aan rechten en plichten leiden. Incorporatie van de cao Ziekenhuizen biedt daarom rust en duidelijkheid.

Tip


Bepaalde categorieën medewerkers vallen niet onder de werkingssfeer van de cao Ziekenhuizen, zoals de bestuurder of medewerkers die op incidentele basis werkzaamheden verrichten bijvoorbeeld vakantiekrachten en oproepkrachten. Ga voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat goed na of de beoogde medewerker onder de werkingssfeer van de cao valt. Voor medisch specialisten in loondienst geldt, als onderdeel van de cao Ziekenhuizen, een aparte arbeidsvoorwaardenregeling, de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Raadpleeg alvorens u een arbeidsovereenkomst met een medisch specialist aangaat, goed de AMS.