De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Deel 3 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Deel 3 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Hoeveel tijdelijke contracten kan het MSB met zijn medewerkers aangaan?Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten volle verantwoordelijk voor deze vaak lastige materie.In een serie artikelen belichten wij allerlei aspecten die met deze werkgeversrol samenhangen. In ons vorige artikel &#...
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 16 juni 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 

Hoeveel tijdelijke contracten kan het MSB met zijn medewerkers aangaan?

Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten volle verantwoordelijk voor deze vaak lastige materie.


In een serie artikelen belichten wij allerlei aspecten die met deze werkgeversrol samenhangen. In ons vorige artikel ‘Wat houdt gebondenheid aan de cao Ziekenhuizen in voor het MSB?‘ zijn we ingegaan op de betekenis van de cao Ziekenhuizen op het MSB als werkgever. In dit artikel staan we stil bij het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat het MSB met haar medewerkers kan sluiten. Ook in dat verband speelt de cao Ziekenhuizen een belangrijke rol.


Ketenregeling

Op 1 juli 2015 is de nieuwe ketenregeling in werking getreden. Kort gezegd houdt deze regeling in dat binnen een periode van maximaal 24 maanden, drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden aangegaan met tussenpozen van ten hoogste zes maanden. Wordt de termijn van 24 maanden of het aantal van drie overschreden zonder dat er een onderbreking van meer dan zes maanden tussen de contracten heeft gezeten, dan wordt het tijdelijke contract van rechtswege omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.


Opvolgend werkgeverschap

Deze ketenregeling geldt ook voor het MSB. Waar het MSB echter rekening mee moet houden is het aantal tijdelijke contracten dat zijn medewerker reeds bij het ziekenhuis heeft gehad. Indien medewerkers in dienst van het MSB dezelfde werkzaamheden vervullen als zij eerder voor het ziekenhuis vervulden, kwalificeert het MSB namelijk als opvolgend werkgever. Dat heeft tot gevolg dat tijdelijke contracten bij het ziekenhuis, meetellen in de keten bij het MSB.


Stel uw medewerker heeft twee keer een halfjaar contract gehad bij het ziekenhuis. Hierna is hij bij u in dienst getreden. U kunt dan nog één tijdelijk contract met deze medewerker aangaan daar de tijdelijke contracten bij het ziekenhuis meetellen. Aangezien veel personeel in dienst van het MSB is overgenomen van het ziekenhuis, is het zaak hiermee rekening te houden.


Cao ziekenhuizen

Hoewel de wet het MSB in principe de mogelijkheid biedt om drie tijdelijke contracten aan te gaan, stelt de cao Ziekenhuizen daaraan (forse) beperking. De cao verplicht werkgevers namelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bij normaal/goed functioneren van de werknemer in principe op te volgen door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien de betreffende formatieplaats tot de vaste formatie wordt gerekend. Dit is geregeld in artikel 3.1.2 van de cao.


Is sprake van vaste formatie, dan dient een contract voor bepaalde tijd in de regel dus direct te worden opgevolgd door een contract voor onbepaalde tijd. Deze cao-bepaling lijkt het MSB te beletten optimaal gebruikt te maken van de wettelijke ketenregeling.


Educatiecontracten

De cao Ziekenhuizen wijkt echter niet alleen in negatieve zin af van de wettelijke ketenregeling maar ook in positieve zin. In de cao is opgenomen dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemer niet meetellen in de keten. Op deze arbeidsovereenkomsten is de ketenregeling dus niet van toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst met een AIOS of met een medewerker die de duale opleiding HBO-V volgt. Daarnaast is in de cao Ziekenhuizen geregeld dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan in verband met het verrichten van wetenschappelijk en/of promotieonderzoek niet meetellen in de keten voor de wet deze mogelijkheid biedt.


BBL

Tot slot is noemenswaardig dat de ketenregeling ook niet van toepassing is op tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met het volgen van een beroepsbegeleidende leerweg.


Tip

Het aantal tijdelijke contracten dat u als werkgever kunt aangegaan met een medewerker is afhankelijk van verschillende factoren zoals de functie waarvoor het contract wordt aangegaan en het aantal tijdelijke contracten dat uw medewerker (mogelijk) reeds bij het ziekenhuis heeft gehad. Alvorens u een tijdelijk contract aangaat adviseren wij u goed na te gaan welke mogelijkheden u hiertoe ingevolge de cao en de wet heeft.