De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Evaluatiewet WNT: de wijzigingen per 1 juli 2017

Evaluatiewet WNT: de wijzigingen per 1 juli 2017

De Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT) is sinds 2013 van kracht. Sinds deze inwerkingtreding is er veel kritiek geweest op de WNT en bestond er onduidelijkheid over de toepassing. Per 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Evaluatiewet WNT aangenomen. Deze wet heeft als doel de WNT op enkele onderdelen te vereenvoudigen en bepaalde bepalingen aan te scherpen. In dit artikel beschrijf ik de (belangrijkste) wijzigingen per 1 juli 2017.Variabele beloning toegestaanVanaf 1 juli 2017 is het me...
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 02 juni 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 

De Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT) is sinds 2013 van kracht. Sinds deze inwerkingtreding is er veel kritiek geweest op de WNT en bestond er onduidelijkheid over de toepassing. Per 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Evaluatiewet WNT aangenomen. Deze wet heeft als doel de WNT op enkele onderdelen te vereenvoudigen en bepaalde bepalingen aan te scherpen. In dit artikel beschrijf ik de (belangrijkste) wijzigingen per 1 juli 2017.Variabele beloning toegestaan

Vanaf 1 juli 2017 is het met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 toegestaan om winstdelingen, bonussen of andere manieren van variabele beloning aan een topfunctionaris toe te kennen. Deze regeling kent wel één nuancering. De totale bezoldiging (het vaste én het variabele deel) moet onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijven.


Digitale meldplicht afgeschaft

De algemene digitale meldplicht voor WNT-instellingen vervalt. Dit betekent dat WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-register van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet meer digitaal hoeven te melden via www.topinkomens.nl . De WNT-instelling hoeft enkel de verplichte WNT-gegevens te vermelden in de jaarstukken. Let op: WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een vakminister, waarbij geldt dat deze een eigen ‘meldplicht’ hebben, moeten de WNT-gegevens nog wel digitaal melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorg-, onderwijs-, cultuur- en media-instellingen en woningcorporaties.


Aanpassing normering ontslagvergoedingen

Nu geldt dat een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift zijn uitgezonderd van de normering van een ontslagvergoeding. Het gevolg hiervan is dat de ontslagvergoeding hoger kan zijn dan het op grond van de WNT toegestane maximum van € 75.000,-. Vanaf 1 juli 2017 verandert deze regeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Ook uitkeringen die voortvloeien uit niet algemeen verbindend verklaarde cao’s of andere collectieve regelingen zijn uitgezonderd van de normering van een ontslaguitkering. Daarbij geldt dat het moet gaan om regelingen met een collectief karakter, waarop de individuele topfunctionaris geen invloed kan uitoefenen.


Wettelijke basis voor bezoldiging betaald gedurende van-werk-naar-werk traject

In de Beleidsregels WNT was opgenomen dat bezoldiging betaald tijdens een van-werk-naar-werk traject niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband werd aangemerkt, maar als bezoldiging, als dat traject rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijk voorschrift. Deze regeling heeft nu een wettelijke basis gekregen in artikel 2.10 lid 3 WNT.


Enkele andere wijzigingen van de Evaluatiewet zullen pas per 1 januari 2018 van kracht worden. Deze zal ik t.z.t. behandelen.


Opvallend is dat in de Evaluatiewet niets wordt gezegd over cumulatie van een transitievergoeding en de uitkering wegens beëindiging dienstverband op grond van de WNT. Zoals ik in mijn eerdere artikel beschreef, bestaat hier in de rechtspraak nogal wat discussie over. Idealiter had de wetgever nu een eind gemaakt aan deze discussie. Wellicht dat hier met een nieuw kabinet in de toekomst alsnog een blik op wordt geworpen. Met de huidige wettekst en rechtspraak zal de discussie echter nog wel even voortduren.