De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Geheimhouding in zorginstellingen groot goed

Geheimhouding in zorginstellingen groot goed

Het inzien van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier en het mededelen van de hierin vervatte informatie aan derden door medewerkers - uitsluitend voor privédoeleinden - is in strijd met de wet. Niet alleen in de wet, maar ook in veel zorg-cao’s en interne privacyreglementen wordt aan dit aspect nadrukkelijk aandacht besteed. Het belang ervan lijkt evident. Eenieder moet immers kunnen vertrouwen op geheimhouding van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier. De kantonrechter in L...
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 01 december 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het inzien van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier en het mededelen van de hierin vervatte informatie aan derden door medewerkers - uitsluitend voor privédoeleinden - is in strijd met de wet. Niet alleen in de wet, maar ook in veel zorg-cao’s en interne privacyreglementen wordt aan dit aspect nadrukkelijk aandacht besteed. Het belang ervan lijkt evident. Eenieder moet immers kunnen vertrouwen op geheimhouding van gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier. De kantonrechter in Leiden heeft onlangs dit belang onderschreven en laten prevaleren in een inhoudelijke ontbindingsprocedure tussen een zorginstelling en een medewerkster.

De betreffende medewerkster is ruime tijd werkzaam als secretaresse bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In juli 2008 maakt haar toen 13-jarige dochter kenbaar onzedelijk te zijn betast door een man. De medewerkster en haar echtgenoot spreken met de betreffende man af geen aangifte te doen, mits de man zich onder behandeling stelt. Een collega laat de medewerkster weten dat de man onder behandeling is bij de instelling waar de medewerkster werkzaam is. De medewerkster haalt vervolgens twee maal informatie uit het Elektronisch Patiëntendossier en deelt de informatie met haar echtgenoot. Dit wordt uiteindelijk bij de zorginstelling bekend via een getuigenverklaring.

De zorginstelling verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een dringende reden. De zorginstelling voert hiertoe aan dat de medewerkster haar geheimhoudingsverplichting geschonden heeft en niet alleen in strijd heeft gehandeld met de wet, maar ook met het binnen de instelling geldende privacyreglement. De medewerkster doet op haar beurt een beroep op de emotionele opwelling waarin zij gehandeld heeft en voert tevens aan dat de aan haar echtgenoot medegedeelde informatie niet vertrouwelijk is.

De kantonrechter wijst het verzoek van de zorginstelling tot ontbinding op grond van een dringende reden toe. De kantonrechter stelt hierbij voorop dat het voor de zorginstelling van wezenlijk belang is dat haar cliënten erop kunnen vertrouwen dat alles ten aanzien van hun behandeling strikt geheim blijft. Naast het belang van de cliënt bij handhaving van de privacy, speelt voor de kantonrechter ook het maatschappelijke belang een rol. Men moet zich immers niet geremd voelen behandeling te zoeken uit angst voor het bekend worden van gegevens uit het Elektronisch Patientendossier aan derden. De kantonrechter stelt vervolgens vast dat de medewerkster in strijd met de wet en het privacyreglement gehandeld heeft door gegevens in het Elektronisch Patiëntendossier van de man in te zien zonder dat daartoe een noodzaak bestond en deze gegevens tevens mede te delen aan haar echtgenoot. Het beroep van de medewerkster op de niet-vertrouwelijkheid van de informatie wordt door de kantonrechter van de hand gewezen. Iedere informatie uit het Elektronisch Patiëntendossier is vertrouwelijk en het kan niet zo zijn dat individuele medewerkers van een zorginstelling bepalen welke informatie al dan niet vertrouwelijk is, aldus de kantonrechter. Ook het beroep op haar emotionele opwelling heeft de medewerkster niet mogen baten, nu de kantonrechter dit als niet terzake doend in de relatie tussen de zorginstelling en de medewerkster acht. De kantonrechter concludeert dat de medewerkster zeer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft en neemt op grond hiervan een dringende reden tot ontbinding aan.

Op treffende wijze wordt de uitspraak van de kantonrechter Leiden in de literatuur gekwalificeerd als een “gevecht tussen ratio en emotie”. Het is invoelbaar dat de medewerkster wil weten wat er met de aanrander is gebeurd, maar haar gedrag is vanuit arbeids- en gezondheidsrechtelijk perspectief niet te billijken.

Deze uitspraak is overigens de eerste gepubliceerde uitspraak over het ongeoorloofd inzien van een patiënten/cliëntendossier en het delen van informatie daaruit aan derden. De uitspraak biedt een ‘stevig’ handvat aan zorginstellingen die geconfronteerd worden met medewerkers die hun geheimhoudingsverplichting schenden.