1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Heroverweging pakket vestigingsklimaat uit Belastingplan 2019

Heroverweging pakket vestigingsklimaat uit Belastingplan 2019

Het Nederlandse kabinet heeft op 15 oktober 2018 aangekondigd het pakket vestigingsklimaat als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 te wijzigen. Het kabinet heeft hierbij de beslissing genomen om de dividendbelasting in stand te houden. Naar aanleiding van het vervallen van het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen, heeft het kabinet besloten de vrijgekomen middelen aan te wenden voor andere maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren.
Leestijd 
Auteur artikel Jondalar van Heugten
Gepubliceerd 16 oktober 2018
Laatst gewijzigd 16 oktober 2018

In onze bijdrage Prinsjesdag 2018 – voorgestelde belastingmaatregelen - van 19 september 2018 informeerden wij u over de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2019. Het kabinet heeft op 5 oktober 2018 aangekondigd het pakket vestigingsklimaat als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 opnieuw te willen overwegen. In een brief van 15 oktober 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven welke maatregelen nieuw worden voorgesteld.

Het kabinet heeft aangegeven dat de dividendbelasting niet zal worden afgeschaft. In dit kader is nog niet duidelijk of de aangekondigde conditionele bronbelasting op dividenden wel op 1 januari 2020 zal worden ingevoerd.

In verband met de instandhouding van de dividendbelasting heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd die zich richten op de verbetering van het vestigingsklimaat.

Meer in concreet zijn de volgende fiscale maatregelen benoemd:

  • Het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25% blijft in 2019 in stand en wordt daarna stapsgewijs verlaagd naar 20,5% in 2021 (eerder was 22,25% voorgesteld). Daarnaast wordt het lage vennootschapsbelastingtarief (voor winsten tot € 200.000) stapsgewijs verlaagd naar 15% (eerder was 16% voorgesteld).
  • Er wordt overgangsrecht geïntroduceerd om de effecten van de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik die recent in gebruik zijn genomen te verzachten. Als het gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze 3 jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Het maakt in die gevallen niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100% van de WOZ-waarde komt.
  • De terugwerkende kracht van de eerder aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid zal beperkt worden tot 1 januari 2018. Zie in dit kader ook onze eerdere blog over de aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid. 
  • In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de 30%-regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar, waarbij geen overgangsrecht was opgenomen voor bestaande gevallen. Het kabinet introduceert alsnog overgangsrecht voor situaties waarin de regeling als gevolg van de verkorting van de maximale looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen.
  • De S&O afdrachtvermindering voor loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt in 2020 verhoogd. Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verhoogd met 2%-punt van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk.
  • De eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders wordt verzacht. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de directeuren-grootaandeelhouder uitgezonderd. Daarnaast zal bovenop deze eigenwoningschuld een aanvullende drempel van € 500.000 voor de directeuren-grootaandeelhouder en zijn partner gezamenlijk gaan gelden.
  • In het Belastingplan 2019 was aangekondigd dat fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Vanwege de instandhouding van de dividendbelasting vervalt deze maatregel.

Indien u naar aanleiding van één of meerdere maatregelen vragen heeft of als u meer gedetailleerde informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Dirkzwager.