De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Het regeerakkoord: Verkorting van de periode voor premiedifferentiatie WGA

Het regeerakkoord: Verkorting van de periode voor premiedifferentiatie WGA

Alle werknemers in Nederland zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (de WW, de Wet WIA en de ZW). Als werkgever betaalt u hiervoor premies. De premie voor de WIA bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde WGA-premie werkhervattingskas. De hoogte van de basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie is afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Hierbij wordt door de fiscus een onderscheid gemaakt tussen kleine, mid...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 11 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Alle werknemers in Nederland zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (de WW, de Wet WIA en de ZW). Als werkgever betaalt u hiervoor premies. De premie voor de WIA bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde WGA-premie werkhervattingskas. De hoogte van de basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie is afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Hierbij wordt door de fiscus een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers, waarbij de grens wordt vastgesteld aan de hand van de premieplichtige loonsom twee jaar eerder.

Onderscheid kleine, middelgrote en grote ondernemingen


Ingeval van een zogenaamde kleine onderneming wordt de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie gebaseerd op de geldende sectorpremie.

Ingeval van een zogenaamde middelgrote onderneming wordt de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie bepaald door een gewogen gemiddelde te nemen van het sectorale premiepercentage en het individueel vastgestelde premiepercentage.

Ingeval van een zogenaamde grote onderneming wordt de af te dragen gedifferentieerde WGA-premie individueel bepaald. Kort en goed wordt hiervoor gekeken naar het aan de onderneming toe te rekenen bedrag aan uitgekeerde WGA-uitkeringen gedurende 10 jaar en wordt dit bedrag afgezet tegen de gemiddelde loonsom.

Voornemen van het nieuwe kabinet


Het nieuwe kabinet is voornemens de periode waarvoor de gedifferentieerde WGA-premie geldt, te verkorten van 10 jaren naar vijf jaren. Daarmee wordt voor alle middelgrote en grote werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval een medewerker arbeidsongeschikt wordt, en in vervolg daarop in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie zal een collectieve, uniforme premie worden geheven.

Het voorgaande staat te lezen in het nieuwe regeerakkoord gesloten tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Of dit nieuwe plan daadwerkelijk tot een lastenverlaging van de ondernemer zal leiden, is de vraag. Dat zal afhangen van de hoogte van de collectieve, uniforme premie die geheven zal gaan worden.
Daarnaast is het de vraag of het nieuwe plan ook voor eigenrisicodragers voor de WGA gevolgen zal hebben. Zij dragen geen gedifferentieerde premie voor de WGA af, omdat zij de kosten voor WGA-uitkeringen van (ex-)medewerkers zelf dragen voor de duur van maximaal 10 jaren. Ik kan me voorstellen dat tegelijkertijd met het verkorten van de periode waarvoor de gedifferentieerde WGA-premie geldt naar vijf jaren, ook de verantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager wordt verkort naar vijf jaren. Maar dat is op dit moment nog gissen. De plannen in het regeerakkoord zijn zeer summier weergegeven en dienen nog nader uitgewerkt te worden. Zodra er meer duidelijkheid is, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Dirkzwager heeft een speciaal team arbeidsongeschiktheid dat zich toelegt op alle vraagstukken die verband houden met ziekte en re-integratie. Wilt u in contact komen met dit team? Neem dan contact op met Anique Sauvé. E-mail: sauve@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 84 86.