1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Hoe maakt u de thuiswerkplek van werknemers Arbowet-proof?

Hoe maakt u de thuiswerkplek van werknemers Arbowet-proof?

Ter bestrijding van het Coronavirus zijn werknemers opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit roept vragen op voor veel werkgevers. Welke verplichtingen heeft een werkgever ten opzichte van zijn werknemers voor het realiseren van een goede werkplek?
Leestijd 
Auteur artikel Joëlle Duran
Gepubliceerd 01 april 2020
Laatst gewijzigd 01 april 2020

De Arbeidsomstandighedenwet - kortweg: de Arbowet - regelt dat de werkgever zorg draagt voor en beleid voert dat is gericht op goede arbeidsomstandigheden. Ook bij thuiswerken heeft de werkgever de verplichting te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. Maar wat houdt deze verplichting concreet in? Hieronder volgen een aantal aandachtspunten voor werkgevers.

Ergonomisch ingerichte thuiswerkplek

Een werkgever moet er ten eerste op toezien dat de thuiswerkplek van werknemers ergonomisch is ingericht. Zo gelden er ergonomische eisen ten aanzien van de stoel, de tafel, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis, de verlichting en een voetensteunvlak. Ook dient de werkgever de werknemer instructies te geven over een juiste werkhouding.
Tip: stel een checklist op voor werknemers zodat zij deze kunnen gebruiken om hun thuiswerkplek te beoordelen. Deze checklist, afgestemd op de ergonomische eisen, maakt inzichtelijk of een thuiswerkplek voldoet aan de eisen die worden gesteld in het kader van de Arbowet. 

Faciliteren van bureau-artikelen

Als een thuiswerkplek van een werknemer niet voldoet aan de ergonomische eisen in het kader van de Arbowet dient de werkgever te zorgen voor de juiste arbeidsmiddelen. Gedacht kan worden aan het faciliteren van een ergonomische stoel of bureau. De kosten die een werkgever in het kader van zijn Arboverplichtingen maakt, dus ook de kosten van de ergonomische inrichting van de werkplek, komen niet voor rekening van de werknemer.

Beperken van psychosociale arbeidsbelasting

Een werkgever is verplicht om preventief beleid te voeren zodat de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van werknemers zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. Bij vormen van PSA wordt veelal gedacht aan seksuele intimidatie, agressie en geweld. Dit zijn vooral oorzaken die kunnen spelen op de werkvloer. Thuiswerken brengt echter ook de nodige risico’s met zich mee, denk hierbij aan: geen pauze met collega’s, geen fysieke afstand tot werk, verminderde werk-privé balans, overwerk en toename van werkdruk. PSA kan leiden tot werkstress, beroepsziekte nummer 1 en verantwoordelijk voor een langdurig psychisch ziekteverzuim. Een preventief beleid gericht op het verminderen van deze risicofactoren is belangrijk en kan bijdragen aan het voorkomen en beperken van PSA.

Opstellen thuiswerkprotocol

Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het merendeel van de thuiswerkplekken bedrijfsrisico’s kan opleveren. Met een thuiswerkprotocol kunnen dergelijke risico’s worden voorkomen. In dit protocol kunnen regels worden opgenomen onder andere op het gebied van ergonomie en communicatie en kan er beleid worden opgesteld in het kader van PSA.

Hoe snel moeten werkgevers in actie komen?

Door het coronavirus werken veel werknemers plotseling thuis. Deze situatie is zeer uitzonderlijk, waardoor het logisch is dat werkgevers (nog) geen noodzakelijke maatregelen of actie hebben ondernomen in het kader van de Arbowet. Van een werknemer kan in deze uitzonderlijke situatie flexibiliteit en creativiteit worden verwacht. Dit uitgangspunt wordt ook weerspiegeld in de Arbowet: de werkgever en werknemer moeten samen zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Echter: de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek ligt bij de werkgever. Hoe langer de periode van thuiswerken duurt, hoe meer er van werkgevers kan worden verwacht om te voldoen aan de verplichtingen die worden gesteld in het kader van de Arbowet. Het is dan ook raadzaam de nodige acties te ondernemen. Mocht een werknemer namelijk fysieke of psychische klachten krijgen als gevolg van een onjuiste thuiswerkplek, dan is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade.

Heeft u hulp nodig met het opstellen van een checklist thuiswerkplek of wilt u een thuiswerkprotocol opstellen? Ons Corona-team heeft alle kennis in huis om u hierbij snel en optimaal van dienst te kunnen zijn.