1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. IGJ Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen Rapport

IGJ Gunstbetoon Medische Hulpmiddelen Rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft inspecties uitgevoerd bij 9 leveranciers van medische hulpmiddelen en gecontroleerd op mogelijke overtredingen van het verbod op gunstbetoon. In dit blog gaan wij in op de belangrijkste bevindingen van het rapport en gaan wij in op de vraag of en zo ja zorgaanbieders in actie moeten komen.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 02 april 2024
Laatst gewijzigd 02 april 2024

Wat is gunstbetoon bij medische hulpmiddelen? 

Versimpeld gezegd is gunstbetoon het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan cadeaus, schenkingen, kortingen en uitnodigingen. Wij zijn hier meer uitgebreid op ingegaan in onze vierdelige blogreeks "Gunstbetoon": 

Deel 1 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (1): Inleiding en wetgeving
Deel 2 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (2): Gedragscodes
Deel 3 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (3): Voorschriften voor medisch specialisten (vrijgevestigd en in loondienst)
Deel 4 Blogreeks Onafhankelijkheid medisch specialisten en gunstbetoon (4): De rol van het bestuur en de raad van toezicht

Gunstbetoon kan zich niet slechts voordoen in verband met medische hulpmiddelen, maar in het kader van geneesmiddelen. Daar gaan wij in dit blog niet nader op in.

Gunstbetoon: verboden, tenzij

Gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector is sinds 2018 verboden, tenzij het blijft binnen de wettelijke kaders. 

Toezicht op gunstbetoon

De IGJ houdt op grond van artikel 11 van de Wet medische hulpmiddelen toezicht op de naleving van deze wet. De inspecteurs van de IGJ maken daarbij gebruik van hun bevoegdheden zoals voortvloeiend uit de Algemene wet bestuursrecht. De IGJ kan bij constatering van verboden gunstbetoon een bestuurlijke maatregel opleggen (bestuurlijke boete).

Binnen de medische hulpmiddelensector is ook sprake van zelfregulering: de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen heeft als doel de zelfregulering op het gebied van gunstbetoon bij medische hulpmiddelen op te zetten en uit te dragen. De Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de IGJ werken ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen, met het oog op de effectieve handhaving van de regels op het gebied van gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Zo ontwikkelt de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen normen op het terrein van gunstbetoon bij medische hulpmiddelen, en toetst de IGJ op verzoek deze normen en legt deze - waar nodig - voor aan VWS. 

Constateringen Rapport IGJ

Wat moeten zorgorganisatie en leveranciers van Medische Hulpmiddelen doen?

- Schriftelijk vastleggen van de inhoud, aard, duur, omvang, het te bereiken resultaat of doel van de dienst vóórdat de dienst wordt geleverd / uitgevoerd. 

- De vergoeding voor de dienst en de vergoeding van eventuele onkosten moet vooraf in één overeenkomst worden vastgelegd, waarbij de vergoeding op juiste wijze gespecificeerd moet worden.

- Dubbele beloning voor reis- en voorbereidingstijd moet worden voorkomen. 

Tot slot is van belang dat de diensten waarover afspraken worden gemaakt daadwerkelijk relevant zijn voor de leverancier of de zorgprofessional. Kernvraag daarbij is of de diensten wel passen binnen het "portfolio" van de leverancier of de zorgprofessional. 

Conclusie

Kortom: gunstbetoon is in beginsel verboden, er bestaat uitzonderingen op en er gelden bijzondere aandachtspunten waar zorgorganisaties/zorgprofessionals en leveranciers aan moeten voldoen, zowel in het kader van Medische Hulpmiddelen als Geneesmiddelen. Wilt u meer weten over gunstbetoon en welke waarborgen uw organisatie moet treffen, neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.