De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inzet uitzendkrachten tijdens staking bij Jumbo komt uitzendbureau duur te staan

Inzet uitzendkrachten tijdens staking bij Jumbo komt uitzendbureau duur te staan

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 24 januari 2019 een interessante uitspraak gewezen in een geschil dat speelde tussen de vakbonden FNV en CNV enerzijds, en uitzendbureau Otto en supermarktketen Jumbo anderzijds.
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd25 januari 2019
Laatst gewijzigd25 januari 2019
 

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 24 januari 2019 een interessante uitspraak gewezen in een geschil dat speelde tussen de vakbonden FNV en CNV enerzijds, en uitzendbureau Otto en supermarktketen Jumbo anderzijds.

Jumbo Distributiecentrum B.V., onderdeel van supermarktketen Jumbo, had een eigen ondernemings-cao afgesloten met FNV en CNV. Deze cao had een looptijd tot 1 april 2017. Begin 2017 zijn partijen met elkaar in onderhandeling getreden over het afsluiten van een nieuwe ondernemings-cao. Deze onderhandelingen hebben niet tot succes geleid, waarna de onderhandelingen zijn gestaakt. Vervolgens hebben FNV en CNV stakingen binnen Jumbo georganiseerd, welke stakingen op 11 april 2017 zijn aangevangen.

Artikel 10 WAADI

Uitzendbureau Otto levert uitzendkrachten aan Jumbo. In artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het zogenaamde “onderkruipersverbod” geregeld. Dit verbod houdt kort gezegd in dat een bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, zoals een uitzendbureau, geen arbeidskrachten ter beschikking mag stellen aan een bedrijf waar sprake is van een staking. Het verbod heeft ten doel te voorkomen dat met het inzetten van uitzendkrachten, de effectiviteit van het stakingsmiddel wordt ondernomen. Het verbod is tweeledig. Enerzijds mogen gedurende de staking geen nieuwe uitzendkracht ter beschikking worden gesteld en anderzijds mogen reeds zittende uitzendkrachten niet worden ingezet op werkzaamheden die normaliter tot de taken van de stakers behoren.

Uitzendbureau handelt onrechtmatig jegens vakbonden

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die belast is met het toezicht op de naleving van de Waadi, had geconstateerd dat 8 uitzendkrachten van Otto tijdens de staking bij Jumbo, tewerkgesteld waren op de afdeling Vers terwijl zij normaal gesproken altijd tewerk gesteld werden op de afdeling Kruidenierswaren. Deze wisseling vond plaats omdat een aantal medewerkers van de afdeling Vers afwezig was vanwege de staking. De 8 uitzendkrachten van Otto waren derhalve te werk gesteld op “besmet” werk bij Jumbo.

De kantonrechter oordeelt dat Otto daardoor in strijd met artikel 10 Waadi heeft gehandeld. Omdat artikel 10 Waadi ook strekt ter bescherming van de belangen van de vakbonden, concludeert de kantonrechter dat Otto onrechtmatig jegens hen gehandeld heeft en derhalve schadeplichtig is. FNV en CNV hadden hun schade begroot op € 500.000,--. Dat is een fors bedrag. De kantonrechter gaat hierop echter inhoudelijk niet in en verwijst voor een oordeel over de omvang van de schade naar een te entameren schadestaatprocedure.

Onrechtmatig handelen uitzendbureau werkt niet door op Jumbo

FNV en CNV hadden verder nog in de procedure aangevoerd dat ook Jumbo onrechtmatig jegens hen gehandeld heeft door te profiteren van het onrechtmatig handelen van Otto. Daarin gaat de kantonrechter niet mee. De kantonrechter overweegt dat het verbod zoals geformuleerd in artikel 10 Waadi zich uitsluitend richt tot degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander en niet tot de werkgever zelf. Het feit dat Otto de Waadi heeft overtreden, brengt volgens de kantonrechter geen onrechtmatig handelen door Jumbo met zich mee, omdat het enkel profiteren van onrechtmatig handelen door een ander op zichzelf, zonder bijzondere omstandigheden, niet onrechtmatig is. Deze bijzondere omstandigheden acht de kantonrechter niet aanwezig.

Dit laatste voelt niet goed. Het is Jumbo die de uitzendkrachten inzet om haar bedrijf, ondanks de staking draaiende te houden, en vervolgens moet niet Jumbo maar het uitzendbureau daarvoor de prijs betalen. Deze uitspraak kan dienen als een wijze les voor uitzendbureaus. Het inzetten van uitzendkrachten tijdens een staking kan uw bureau duur komen te staan.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.