Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Is de herroeping van een besluit tot ontbinding van een vennootschap mogelijk?

Is de herroeping van een besluit tot ontbinding van een vennootschap mogelijk?

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BV) kan door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden Als er bij de ontbinding baten zijn, dan moet er een vereffening plaatsvinden. De BV blijft dan voortbestaan tot het tijdstip waarop de vereffening is geëindigd. Als de BV op het moment van ontbinding geen baten heeft, eindigt deze onmiddellijk.Wat als achteraf blijkt dat het ontbindingsbesluit te voorbarig is genomen. Kan dit ontbindingsbe...
Auteur artikelSelma van Ramele
Gepubliceerd23 februari 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna: BV) kan door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden Als er bij de ontbinding baten zijn, dan moet er een vereffening plaatsvinden. De BV blijft dan voortbestaan tot het tijdstip waarop de vereffening is geëindigd. Als de BV op het moment van ontbinding geen baten heeft, eindigt deze onmiddellijk.

Wat als achteraf blijkt dat het ontbindingsbesluit te voorbarig is genomen. Kan dit ontbindingsbesluit dan worden herroepen? De wet bepaalt niet of het ontbindingsbesluit door de algemene vergadering van aandeelhouders van een BV kan worden herroepen, en zo ja, op welke wijze. Bij arrest van 19 december 2014 heeft de Hoge Raad zich over deze materie gebogen.

De feiten zijn als volgt. Rifgat B.V. heeft een vordering op Rodenstaal Balkan, een vennootschap naar Servisch recht. Rifgat B.V. houdt tevens 1% van de aandelen in Rodenstaal Balkan. Rifgat B.V. is bij besluit van haar algemene vergadering van aandeelhouders van 21 december 2009 ontbonden. In dit ontbindingsbesluit is opgenomen dat alle activa (waaronder voornoemde vordering en aandelen) en passiva zouden worden overgedragen aan de bestuurder van Rifgat B.V. In het handelsregister werd geregistreerd dat Rifgat B.V. was opgehouden te bestaan wegens de afwezigheid van baten. Kort na de ontbinding bleek dat geen uitvoering kan worden gegeven aan de overdracht van de vordering op en de aandelen in Rodenstaal Balkan. Volgens Rifgat B.V. zou het Servische recht dit beletten. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit vervolgens enkele maanden na de ontbinding het ontbindingsbesluit te herroepen. Daar was Rodenstaal Balkan het echter niet mee eens. Rifgat B.V. heeft zich vervolgens tot de rechter gewend met het verzoek voor recht te verklaren dat zij het op 21 december 2009 door haar genomen ontbindingsbesluit rechtsgeldig heeft herroepen.

De Hoge Raad overweegt dat herroeping van een ontbindingsbesluit door een BV op zichzelf toelaatbaar kan worden geacht. Wel moet aan herroeping de voorwaarde worden gesteld dat daardoor in de omstandigheden van het geval geen afbreuk wordt gedaan aan de eisen van rechtszekerheid en de rechten en belangen van derden. In verband hiermee kan een herroepingsbesluit pas rechtsgevolg hebben indien de rechter een daartoe strekkende uitspraak heeft gedaan.

Een besluit tot herroeping van een ontbindingsbesluit kan niet worden genomen door een besloten vennootschap die ingevolge art. 2:19 lid 4 of lid 6 BW niet meer bestaat. Voorts dienen de voor het rechtsgeldig nemen van besluiten geldende vereisten in acht te worden genomen.

Herroeping heeft geen terugwerkende kracht, zodat reeds verrichte vereffeningshandelingen geldig blijven.

Indien blijkt of voorzienbaar is dat derden door de gang van zaken met betrekking tot de ontbinding en de herroeping daarvan nadeel (kunnen) ondervinden, staat dat in de weg van de herroeping, tenzij de BV compensatie of garanties biedt of anderszins zekerheid stelt.

Omdat het Hof in casu niet heeft onderzocht of in de omstandigheden van het geval door de herroeping afbreuk wordt gedaan aan de eisen van rechtszekerheid of de rechten en belangen van derden vernietigt de Hoge Raad de beschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing.

Door Selma van Ramele, advocaat Ondernemingsrecht