1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Leiderschap/macht en beloning volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Leiderschap/macht en beloning volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Tijdens het Zorgmarkt Jaarcongres 2011 gaf Henk Hoving een presentatie over Leiderschap/ macht en beloning volgens de WNT. Het congres stond in het teken van Leiderschap en Rendement.Op 14 januari 2011 diende de regering het ontwerp voor de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in bij de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. De WNT beoogt primair bovenmatige beloningen te voorkomen en is ook relevant voor de zorgsector. Voor de zorgsector geldt sind...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 08 juni 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Tijdens het Zorgmarkt Jaarcongres 2011 gaf Henk Hoving een presentatie over Leiderschap/ macht en beloning volgens de WNT. Het congres stond in het teken van Leiderschap en Rendement.

Op 14 januari 2011 diende de regering het ontwerp voor de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in bij de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. De WNT beoogt primair bovenmatige beloningen te voorkomen en is ook relevant voor de zorgsector. Voor de zorgsector geldt sinds september 2009 de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). Deze beoogt primair heldere regels vast te stellen voor een marktconforme beloning voor bestuurders in de zorgsector.De doelstellingen en de uitgangspunten van de WNT en BBZ verschillen nogal van elkaar. Daar komt bij dat de Tweede Kamer in een motie in november 2010 heeft aangenomen dat de hoogte van het ministersalaris (balkenendenorm) ook moet gelden voor de topinkomens in de zorg. De WNT kent drie beloningsregimes. Voor het eerste regime (publieke sector, waaronder onderwijs) geldt de balkenendenorm van circa € 187.340,- als maximum. Tot het tweede regime behoort de semipublieke sector, die met instemming van de betreffende minister een eigen salariscode mag hanteren. In de visie van de minister van VWS zou de zorgsector onder dit tweede regime moeten vallen. De Tweede Kamer is het hiermee dus niet eens en wil dat de zorgsector onder het eerste regime valt.

Het derde regime (hieronder vallen bijvoorbeeld de zorgverzekeraars) kent geen beloningscode maar wel een publicatieplicht voor de bestuurders (c.q. topfunctionarissen) en toezichthouders.

Verder worden in de WNT ontslaguitkeringen gemaximeerd tot één jaarsalaris, doch niet meer dan € 75.000,-.

De BBZ kent een eigen beloningsregime van 10 schalen, met een maximum van € 197.016,-. Deze schalen kunnen met maximaal 30% verhoogd worden vanwege marktwerking op een vijftal deelgebieden. Hierdoor beloopt het maximumsalaris € 256.121,-. Daarboven moet voorafgaande toestemming gevraagd worden aan de Toetsingscommissie BBZ.

In de presentatie tijdens het Zorgmarktcongres op 1 juni 2011 ging Henk in op:

 • de relatie tussen enerzijds leiderschap/macht en anderzijds de beloning van de bestuurder,

 • de rollen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur,

 • de verschillen tussen de WNT en de BBZ,

 • het wel of niet moeten eerbiedigen van bestaande afspraken.


Na de presentatie werd gediscussieerd aan de hand van de volgende vragen/stellingen:

 • Zijn doelstellingen/uitgangspunten WNT, BBZ en Zorgbrede Governance Code 2010 verenigbaar?

 • Moet huidige BBZ aangepast (verscherpt) worden?

 • Is eerbiedigende werking bestaande beloningsafspraken terecht?

 • Staat marktwerking in de zorg haaks op wettelijk ingrijpen in beloning bestuurders?

 • In toelichting BBZ staat: RvT moet zich niet alleen bekommeren om zijn juridische verantwoordelijkheden maar ook om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als vertegenwoordiger van de maatschappij. Het gaat dan om beeldvorming en moreel leiderschap/gezag, alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe hiermee om te gaan?

 • Vormt beloningsdiscussie wig tussen RvT en RvB?

 • Hoe om te gaan met Leiderschap en Rendement in beloningsdiscussie?


De volledige presentatie kan hier worden geraadpleegd.

In de praktijk blijken er veelvuldig vragen te leven bij Raden van Toezicht en Bestuur over de beloning van bestuurders van zorginstellingen. Een gedegen kennis van de BBZ (waaronder het overgangsrecht) en de voorgeschiedenis van het huidige ontwerp WNT is van groot belang om de beloning op correcte wijze te kunnen vaststellen en verantwoorden. De parlementaire behandeling van de WNT zal nog wel de nodige aandacht krijgen in de media. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Hoving (hoving@dirkzwager.nl).