1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Modelovereenkomsten voor het bemiddelen van zzp'ers gepubliceerd

Modelovereenkomsten voor het bemiddelen van zzp'ers gepubliceerd

De NBBU en de ABU hebben aan de Belastingdienst een overeenkomst voorgelegd gericht op het bemiddelen van zelfstandigen. De Belastingdienst heeft de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd en deze modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.Zelfstandigen werken soms via bemiddelaars omdat het op die manier makkelijker is opdrachten te krijgen. Een reden voor opdrachtgevers om te werken via een bemiddelaar is dat daarmee het aantal contractspartijen beperkt blijft.Mode...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 31 maart 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De NBBU en de ABU hebben aan de Belastingdienst een overeenkomst voorgelegd gericht op het bemiddelen van zelfstandigen. De Belastingdienst heeft de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd en deze modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.

Zelfstandigen werken soms via bemiddelaars omdat het op die manier makkelijker is opdrachten te krijgen. Een reden voor opdrachtgevers om te werken via een bemiddelaar is dat daarmee het aantal contractspartijen beperkt blijft.

Modelovereenkomst NBBU

De modelovereenkomst bemiddeling, opgesteld door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) betreft een tweepartijenovereenkomst tussen de bemiddelaar en de zelfstandige. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als sprake is van bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk tussen de zelfstandige en een derde. Indien de partijen handelen conform deze modelovereenkomst ontstaat geen arbeidsrelatie tussen de zelfstandige en de bemiddelaar. De bemiddelaar hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen conform deze modelovereenkomst.

Over de gevolgen voor de loonheffingen van een eventuele arbeidsrelatie tussen zelfstandige/opdrachtnemer en opdrachtgever/derde, die door de bemiddeling door de bemiddelaar tot stand komt, kan op basis van deze modelovereenkomst geen oordeel worden gegeven.

Modelovereenkomst ABU

De  modelovereenkomst bemiddeling, opgesteld door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) betreft een driepartijenovereenkomst tussen de bemiddelaar, de zelfstandige en de opdrachtgever. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als sprake is van bemiddeling tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en opdrachtverstrekking door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

Indien de partijen handelen conform deze modelovereenkomst is er geen verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken volgens deze modelovereenkomst niet leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking tussen de opdrachtgever of de bemiddelaar enerzijds en de opdrachtnemer/zelfstandige anderzijds.

Wat is cruciaal?

Net als bij de andere modelovereenkomsten die zijn gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking geel gearceerd. Van de niet-gearceerde artikelen van de modelovereenkomst kan worden afgeweken, voor zover dat niet in strijd is met de gearceerde artikelen.

Het idee achter deze modelovereenkomsten is dat de opdrachtnemer/zelfstandige zich uitsluitend tegenover de opdrachtgever/derde verplicht om arbeid te verrichten, waarbij uitsluitend die opdrachtgever/derde de afgesproken beloning verschuldigd is.

Deze modelovereenkomsten voorzien in (optionele) bijkomende dienstverlening door de bemiddelaar ten behoeve van de zelfstandige, dan wel ten behoeve van de beide andere partijen. Deze bijkomende dienstverlening kan onder meer betrekking hebben op de afhandeling van de facturering namens de opdrachtnemer/zelfstandige en het vervullen van een kassiersfunctie met betrekking tot de betalingen die de opdrachtgever/derde verschuldigd is aan de opdrachtnemer/zelfstandige.