De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Oeps, cao vergeten op te zeggen door Jumbo

Oeps, cao vergeten op te zeggen door Jumbo

De kantonrechter Oost-Brabant heeft zeer recent, op 24 januari 2019 uitspraak gedaan over de nawerking van een cao bij Jumbo. Deze uitspraak is ook interessant voor werkgevers die een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn, dat is aangemeld als cao.
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 29 januari 2019
Laatst gewijzigd 29 januari 2019
 

De kantonrechter Oost-Brabant heeft zeer recent, op 24 januari 2019 uitspraak gedaan over de nawerking van een cao bij Jumbo. Deze uitspraak is ook interessant voor werkgevers die een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn, dat is aangemeld als cao.

Wat speelde er?

Jumbo Distributiecentrum B.V., onderdeel van supermarktketen Jumbo, had een eigen ondernemings-cao afgesloten met vakbonden FNV en CNV. Deze cao was per 1 april 2016 in werking getreden en bepaalde met betrekking tot de looptijd van de cao het volgende:

“Deze cao wordt aangegaan met ingang van 1 april 2016 en eindigt per 1 april 2017. Tussentijdse wijzigingen kunnen alleen tot stand komen met instemming van beide partijen. Vóór 1 april 2017 zullen cao-partijen overleg voeren om deze overeenkomst te verlengen.”

Begin 2017 zijn partijen met elkaar in onderhandeling getreden over een nieuwe ondernemings-cao. Deze onderhandelingen hebben niet tot succes geleid en op 24 april 2017 heeft Jumbo per brief aan FNV en CNV bevestigd dat de ondernemings-cao per 1 april 2017 is geëindigd en er geen verlenging zal komen.

De vakbonden stellen zich in rechte op het standpunt dat de ondernemings-cao nooit is geëindigd, omdat de cao niet rechtsgeldig is opgezegd door Jumbo. Jumbo zou daardoor nog steeds gehouden zijn om de verplichtingen die voortvloeien uit de cao na te komen. De kantonrechter gaat onder verwijzing naar de Wet CAO, mee in dit standpunt van de vakbonden.

Wet CAO

Uit artikel 19 Wet CAO volgt dat een voor bepaalde tijd gesloten cao telkens voor gelijke tijd wordt verlengd (behoudens opzegging) tenzij in de cao anders is bepaald. Naar het oordeel van de kantonrechter brengt deze regel met zich dat uit de cao duidelijk moet blijken dat de overeenkomst na afloop van de overeengekomen tijd, zonder opzegging eindigt (dan wel niet wordt verlengd), wil er geen verlenging plaatsvinden op grond van de Wet cao.

In artikel 2.2 van de ondernemings-cao is slechts bepaald dat deze eindigt per 1 april 2017 en dat cao-partijen vóór 1 april 2017 overleg voeren om de overeenkomst te verlengen. De kantonrechter is daarom van oordeel dat Jumbo deze bepaling niet zo mag begrijpen dat de cao per 1 april 2017 is geëindigd zonder opzegging.

Omdat vaststaat dat geen opzegging van de cao conform artikel 20 Wet CAO heeft plaatsgevonden, betekent dit volgens de kantonrechter dat de ondernemings-cao thans nog steeds geldt. De omstandigheid dat FNV en CNV de mededeling van Jumbo in haar brief van 24 april 2017 - dat de cao was geëindigd en dat Jumbo de cao niet wilde verlengen - niet hebben betwist, brengt volgens de kantonrechter niet met zich dat opzegging van de cao conform de Wet cao niet nodig was.

Met andere woorden: de brief van 24 april 2017 van Jumbo kan volgens de kantonrechter niet worden beschouwd als een opzegging van de cao. De cao geldt daardoor thans nog steeds.

Relatie tot sociaal plan

De kantonrechter past in deze zaak de Wet CAO zeer strikt toe. Hoewel het voor FNV en CNV na de brief van 24 april 2017 volkomen duidelijk was dat Jumbo de cao niet wilde verlengen en het standpunt innam dat de cao per 1 april 2017 was geëindigd, is dit volgens de kantonrechter toch niet voldoende om als opzegging in de zin van de wet te kunnen kwalificeren.

De Wet CAO dateert van 1927 en staat niet bij iedere jurist altijd even scherp op het netvlies. Toch is deze wet vandaag de dag nog steeds relevant. Laat u op het moment dat uw onderneming een cao afsluit, of een cao niet langer wil volgen, goed adviseren door een specialist. Zo kunt u voorkomen dat uw onderneming dezelfde (dure) fout maakt als Jumbo heeft gedaan.

Deze uitspraak is ook relevant voor ondernemingen die met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen zijn, welk sociaal plan is aangemeld als cao. Ook in dat geval is namelijk de Wet CAO van toepassing en gelden strikte wettelijke regels voor de rechtsgeldige opzegging van het sociaal plan.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.