De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Pensioen in eigen beheer: wie is de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner voor afkoop of omzetting in oudedagsverplichting?

Pensioen in eigen beheer: wie is de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner voor afkoop of omzetting in oudedagsverplichting?

Pensioen in eigen beheer: wie is de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner voor afkoop of omzetting in oudedagsverplichting?Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Zoals reeds aangegeven in een artikel van mijn kantoorgenoot Ton Lekkerker moet de directeur groot-aandeelhouder (DGA) het pensioen in eigen beheer premievrij maken en vervolgens kan de DGA kiezen om de opgebouwde aanspraken om te zetten in een oudedagsverplichting of af te kopen. Omzet...
Auteur artikelJaleesa van den Hof
Gepubliceerd07 juli 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Pensioen in eigen beheer: wie is de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner voor afkoop of omzetting in oudedagsverplichting?

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Zoals reeds aangegeven in een artikel van mijn kantoorgenoot Ton Lekkerker moet de directeur groot-aandeelhouder (DGA) het pensioen in eigen beheer premievrij maken en vervolgens kan de DGA kiezen om de opgebouwde aanspraken om te zetten in een oudedagsverplichting of af te kopen. Omzetting of afkopen kan de DGA tot en met 31 december 2019. Indien de DGA besluit zijn pensioen in eigen beheer om te zetten of af te kopen heeft dat ook gevolgen voor (een deel van) de pensioenvoorziening voor de partner. Afkopen of omzetten is dan ook alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de (gewezen) partner.

Rest de vraag wie aan te merken is als de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner. Onduidelijkheid rondom deze vraag is aanleiding geweest voor de Belastingdienst om hieraan aandacht te besteden in haar reeks Vraag & Antwoorddocumenten (17-023). De vraag luidt als volgt:

‘Wie is instemmingsgerechtigde partner dan wel instemmingsgerechtigde gewezen partner in de zin van artikel 38n, vierde lid, Wet LB?’

Partner

Voor de invulling van het begrip partner wordt verwezen naar artikel 1 Pensioenwet en volgens dit artikel wordt onder partner verstaan: de echtgenoot of geregistreerd partner van de DGA dan wel de partner in de zin van de tussen de DGA en zijn BV gesloten pensioenovereenkomst. Echter, ingeval een niet gehuwde en niet geregistreerde partner van de DGA geen recht heeft op (een deel van) de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak, is geen schriftelijke instemming vereist.

Gewezen partner

Degene die na scheiding, verbreking van geregistreerd partnerschap of partnerrelatie in de zin van de pensioenovereenkomst gerechtigd is tot (een deel van) het in eigen beheer verzekerde pensioen is de instemmingsgerechtigde gewezen partner van de DGA. Let wel, als de DGA een partner heeft en een éx-partner met recht op een deel van het in eigen beheer verzekerde pensioen, moet elk van hen schriftelijk toestemming verlenen.

Kortom: een DGA dient in het oog te houden dat een (gewezen) partner schriftelijk toestemming moet geven bij afkoop dan wel omzetting van het pensioen in eigen beheer. Bij ontbreken van toestemming van de (gewezen) partner kan het pensioen in eigen beheer niet worden gewijzigd en worden de opgebouwde aanspraken premievrij voortgezet. Het is aldus zaak het een en ander met de (gewezen) partner te bespreken en afspraken te maken omtrent de instemming. Eventuele compensatiemaatregelen en/of maatregelen die zien op wijziging van de huwelijkse voorwaarden of het testament zullen in het kader van die instemming waarschijnlijk onderwerp van gesprek worden.

 
Beoordeel dit artikel