1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Startups (12): Wat als er mensen voor mij gaan werken?

Startups (12): Wat als er mensen voor mij gaan werken?

Indien het goed gaat met de opgestarte onderneming, kun je gaan nadenken over het aannemen van arbeidskrachten. Hiervoor zijn er verschillende manieren, waaronder de arbeidsovereenkomst. In dit artikel ga ik in op de algemene verplichtingen van het zijn van ‘werkgever’. Volgende week zal ik naast de reguliere arbeidsovereenkomst ook andere juridische constructies behandelen om arbeidskrachten aan de onderneming te binden.
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 12 februari 2019
Laatst gewijzigd 12 februari 2019

Algemene werkgeversverplichtingen

Indien de ondernemer besluit werknemers in dienst te nemen bij de eigen onderneming, dan is deze te beschouwen als werkgever. Hieraan zitten verschillende gevolgen. Als werkgever krijg je de verantwoordelijkheid over en voor de werknemers. 


Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is de werkgever gehouden de wet (artikel 7:610 e.v. BW) na te leven. Het staat je dus als werkgever niet vrij om zomaar afspraken vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Indien de onderneming in een specifieke branche opereert, kan het gevolg zijn dat deze is gebonden aan een cao. In dat geval zijn de meeste arbeidsvoorwaarden al vastgelegd. Indien de werkgever niet gebonden is aan een cao, kan deze zelf de arbeidsvoorwaarden bepalen, voor zover deze in lijn zijn met de geldende wetgeving. Een goede arbeidsovereenkomst is daarbij van belang. Hierin leg je de afspraken met de werknemer vast, zoals de duur van het contract, een opzegtermijn, geheimhouding en wel of geen recht op vergoeding voor overwerk.

Loonadministratie en werknemersverzekeringen

De werkgever is verplicht werknemersverzekeringen te betalen. Daarnaast is de werkgever verplicht loonheffing (belasting) in te houden over het loon van de werknemers. Hiervoor dient de werkgever een gedegen administratie te voeren. Bij het bepalen welk loon de werknemer zal verkrijgen, is de werkgever verplicht om de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in acht te nemen. Het is dus niet zomaar toegestaan om de werknemer minder te betalen dan het minimumloon. Naast het reguliere loon en vakantiegeld, kan de werkgever nadenken over andere vergoedingen, zoals een bonussysteem of een reiskostenvergoeding.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De werkgever is verplicht om een werknemer die ziek wordt twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is gekoppeld aan de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever zal dus gedurende deze twee jaar er tevens alles aan moeten doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, middels een re-integratietraject. Indien de werkgever gedurende de eerste  twee jaar van ziekte onvoldoende aan de re-integratie van de werknemer heeft gedaan, dan kan deze loondoorbetalingsverplichting nog met één jaar worden verlengd. Het UWV is de instantie die toetst of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan.  Zeker bij een kleine onderneming, kan een (langdurig) zieke werknemer grote economische en organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming. Het is mogelijk om de onderneming te verzekeren tegen deze financiële risico’s van ziekte.


Om ziekte van werknemers tegen te gaan zal de werkgever een goed verzuimbeleid moeten voeren. Tevens is de werkgever verantwoordelijk om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. De werkgever is hierbij verplicht om de Arbowet na te leveren. Hieronder valt bijvoorbeeld de verplichting om een risico-inventarisatie- en evaluatie te laten uitvoeren. Deze maakt duidelijk wat de risico’s zijn voor de werknemers bij e uitvoering van hun werkzaamheden. Tevens moet de werkgever een Arbodienst contracteren. Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht hiermee een basiscontract af te sluiten, waarin is opgenomen bij welke taken de werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. 

Aansprakelijkheid en verzekering

Naast de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van de werknemer, kan de werkgever zich ook verzekeren tegen ongevallen. Indien er sprake is van een bedrijfsongeval, kun je als werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit voortvloeit. Daarnaast kan de werkgever ook aansprakelijk worden gehouden door de fouten die door de werknemer(s) worden gemaakt. Dit zijn grote financiële risico’s voor de werkgever, waartegen een ondernemer zich kan verzekeren. Ook is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk om risico’s af te dekken. Werknemers die bij de onderneming in dienst komen, moeten bij deze verzekering worden aangemeld. Overigens is het risico op aansprakelijkheid niet enkel beperkt tot werknemers, ook uitzendkrachten, payroll-arbeidskrachten of zelfstandigen kunnen onder bepaalde omstandigheden gelijk gesteld worden aan werknemers.

Checklist

Naast de bovengenoemde verplichtingen, volgt hierna nog een korte checklist waar de nieuwe werkgever aan moet denken:

  • Verzekeringen. Zowel een arbeidsongeschiktheidsverzekering, als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan de orde zijn voor de bestuurder.
  • Aanmelden als werkgever bij belastingdienst. Als werkgever dien je, je aan te melden bij de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt vervolgens de verplichtingen voor de werknemersverzekeringen.
  • Naleven Arbowet. Zoals hiervoor omschreven, bestaat dit uit een goed arbobeleid, een contract met een arbodienstverlener en het aanwijzen van bedrijfshulpverleners en de preventiemedewerker binnen de onderneming.
  • Voeren van loonadministratie. Als werkgever ben je verplicht een gedegen loonadministratie te voeren, voor zowel de individuele werknemers als voor de belastingdienst. Het is mogelijk dit uit te besteden aan administratiekantoor.

Volgende week ga ik in op de verschillende manieren hoe werknemers kunnen worden aangesteld. Daarnaast zal ik verschillende opties van flexibele arbeid toelichten, waarbij geen sprake is van een reguliere werkgever-werknemer relatie.