1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verandering belastingheffing grenswerkers vanaf 1 juli 2022 door vervallen thuiswerkgoedkeuring

Verandering belastingheffing grenswerkers vanaf 1 juli 2022 door vervallen thuiswerkgoedkeuring

Tijdens de coronacrisis is er lange tijd een thuiswerkadvies van kracht geweest. Voor werknemers die in Nederland wonen en werken heeft dit fiscaal gezien relatief weinig gevolgen. Voor een grenswerker die in Duitsland woont en in Nederland werkt zijn de gevolgen des te groter.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 20 juni 2022
Laatst gewijzigd 24 juni 2022

Tijdens de coronacrisis is er lange tijd een thuiswerkadvies van kracht geweest. Voor werknemers die in Nederland wonen en werken heeft dit fiscaal gezien relatief weinig gevolgen. Het salaris blijft in Nederland onderworpen aan belastingheffing omdat de werkzaamheden (nog steeds) fysiek in Nederland worden verricht. Voor een grenswerker die in Duitsland woont en in Nederland werkt zijn de gevolgen des te groter. Wanneer deze werknemer in plaats van 100% in Nederland, 100% in Duitsland werkt, raakt zijn salaris voor 100% onderworpen aan de Duitse belastingheffing in plaats van aan de Nederlandse.

Goedkeuring negeren thuiswerkdagen voor belastingheffing

In verband met de reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis heeft Nederland met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. De afspraken betreffen crisismaatregelen die er voor moeten zorgen dat onverwachte fiscale gevolgen (zoals die in bovenstaand voorbeeld) van thuiswerken tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk worden voorkomen.

De afspraken houden in dat, wanneer werknemers vanuit huis werken vanwege coronabeleid of beperkende maatregelen, er voor wat betreft de belastingheffing voor gekozen mag worden om de thuiswerkdagen te negeren. In plaats daarvan mag worden uitgegaan van de plaats waar de werkzaamheden onder normale omstandigheden verricht zouden zijn, ware er geen corona. Voorwaarde hiervoor was wel dat de thuiswerkdagen worden belast in het woonland.

De goedkeuringen gelden van 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 vervalt de goedkeuring en herleven de verdragsrechtelijke regels (met als hoofdregel: belast daar waar de werkzaamheden fysiek worden uitgevoerd) weer.

Gevolgen intrekken goedkeuring

Voor grenswerkers die na 1 juli 2022 geheel of gedeeltelijk vanuit huis werken heeft het vervallen van de goedkeuringen meerdere fiscale gevolgen. Denk aan de volgende (niet-limitatieve) gevolgen voor een werknemer die woont in Duitsland, normaal gesproken werkt in Nederland maar na 1 juli gedeeltelijk thuis blijft werken:

  • Een salary-split

Waarbij de in Nederland gewerkte dagen in Nederland aan belastingheffing onderworpen zijn en de thuiswerkdagen in Duitsland. Let op, hierbij is het van belang speciale loonbestanddelen, zoals bonussen of een auto van de zaak, (ook) in de juiste verhouding aan beide landen toe te rekenen.

  • Nederlandse pensioenpremie belast in Duitsland

Wanneer de werknemer deelnemer is van een Nederlandse pensioenregeling, loopt de werknemer het risico dat (een deel van) de Nederlandse pensioenpremie in het buitenland in de belastingheffing wordt betrokken. In Nederland is het werkgeversdeel van de pensioenpremie vrijgesteld van belastingheffing en is het werknemersdeel aftrekbaar. Ervan uitgaande dat de Nederlandse pensioenregeling niet kwalificeert als pensioenregeling naar Duits recht, behandelt Duitsland de Nederlandse pensioenpremie anders. Het werkgeversdeel van de Nederlandse pensioenpremie wordt in Duitsland juist belast en het werknemersdeel is niet aftrekbaar.

  • Timingsverschillen (en mogelijke financieringsproblemen) bij aangiften inkomstenbelasting

Omdat een deel van het salaris in Nederland en een deel in Duitsland wordt belast, zal in beide landen een aangifte inkomstenbelasting moeten worden ingediend. Als de werkgever (nog) geen rekening houdt met de salary-split en het volledige salaris belast in het werkland (Nederland), leidt de salary-split in het werkland vaak tot een teruggaaf en in het woonland (Duitsland) tot een (na)betaling. De betaling in het woonland en de teruggaaf in het werkland zijn in de praktijk moeilijk op elkaar af te stemmen. Hier kunnen in het slechtste geval zelfs een of meerdere jaren tussen zitten. Dit kan tot financieringsmoeilijkheden leiden wanneer de aanslag in het woonland moet worden betaald voordat de teruggaaf uit het werkland is ontvangen.

Introductie thuiswerkregeling in belastingverdragen

Om bovenstaande (nadelige) gevolgen te ondervangen is Nederland met zowel België als Duitsland in gesprek over een mogelijke thuiswerkregeling in de belastingverdragen.
De buurlanden willen samen verkennen of het wenselijk en mogelijk is om de belastingverdragen zo aan te passen dat een bepaald aantal, of een bepaald percentage, thuiswerkdagen geen invloed heeft op de verdeling van heffingsrechten over het inkomen van een grenswerker.

De staatssecretaris heeft hierover in algemene zin het volgende opgemerkt: “De precieze vormgeving van een thuiswerkregeling is niet eenvoudig en vereist een goede analyse van de voor- en nadelen van een dergelijke regeling voor thuiswerkende grenswerkers en hun werkgevers. Het is op dit moment nog niet zeker of er een thuiswerkregeling komt, en zo ja, hoe deze er precies uit zou komen te zien. Als het lukt om overeenstemming over een verdragsaanpassing, dan zal het geruime tijd duren voordat deze van toepassing wordt.

Ontwikkelingen

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Mochten wij u nader kunnen informeren over welke gevolgen het vervallen van de goedkeuring op u of uw werknemers heeft, of mocht u andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.