1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verduidelijking bezoldigingscomponenten WNT

Verduidelijking bezoldigingscomponenten WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT) in werking getreden. Deze wet normeert en maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.Op verzoek van verschillende organisaties en ten behoeve van de rechtszekerheid is bij ministeriële regeling van 26 februari 2014 een verduidelijking gegeven aan de vraag welke bezoldigingscomponenten nu precies als bezoldiging in de zin van de WNT mo...
Leestijd 
Auteur artikel Eva Traag
Gepubliceerd 13 maart 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT) in werking getreden. Deze wet normeert en maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.

Op verzoek van verschillende organisaties en ten behoeve van de rechtszekerheid is bij ministeriële regeling van 26 februari 2014 een verduidelijking gegeven aan de vraag welke bezoldigingscomponenten nu precies als bezoldiging in de zin van de WNT moeten worden aangemerkt

Werkingssfeer

Naast de vanzelfsprekende bezoldigingscomponenten – zoals bruto loon, vakantietoeslag en afkoop vakantiedagen – worden een aantal minder voor de hand liggende emolumenten expliciet als bezoldigingscomponent behorend tot de werkingssfeer van de WNT benoemd. Zo worden de werkgeversbijdrage bij sparen levensloop, belastbare vergoedingen in natura, financiële compensatie voor belastingnadelen en de belaste vergoeding verhuiskosten ook als bezoldiging in de zin van de WNT aangemerkt.

Daarnaast worden een aantal componenten expliciet buiten de werkingssfeer van de WNT gebracht. Zo worden uitbetaling afkoop/opname levensloop, communicatiemiddelen zoals een mobiele telefoon en de onbelaste vergoeding verhuiskosten niet aangemerkt als bezoldiging in de zin van de WNT.

Toerekening kalenderjaar

Verder bevat de regeling een verduidelijking met betrekking tot het toerekenen van de verschillende onderdelen aan een bepaald kalenderjaar. Uitgangspunt is dat een bestanddeel van de bezoldiging moet worden verantwoord in het jaar dat het bestanddeel is verwerkt of ten laste van de organisatie is gekomen.

Uitzondering Werkkostenregeling

Opvallend is dat beloningscomponenten die onder de vrije ruimte van de Werkkostenregeling zijn gebracht niet tot de werkingssfeer van de WNT hoeven te worden gerekend. Aanleiding daarvoor is dat er binnen het systeem van de Werkkostenregeling voldoende checks and balances zijn om oneigenlijk gebruik ervan te voorkomen.

Reflexwerking

De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2014. Met betrekking tot uitvoering van de WNT over 2013 komt aan de regeling reflexwerking toe. Afwijking van de regeling over 2013 is alleen mogelijk wanneer een organisatie in redelijkheid tot een afwijkende uitleg van het bezoldigingsbegrip van de WNT is gekomen.