Zoeken
  1. Vergewisplicht: navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Vergewisplicht: navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2016 is de Wet klachten kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Nieuw is de vergewisplicht, waarover wij eerder een artikel hebben geschreven. Een zorgaanbieder behoort zich te vergewissen van het arbeidsverleden van de zorgverlener die solliciteert. Navraag doen bij de Inspectie is één van de manieren om als zorgaanbieder aan de vergewisplicht te voldoen. De wettelijke (indirecte) grondslag hiervoor is artikel 25 lid 2 onder c Wkkgz. Uit dit artikel volgt da...
Artikel | 26 mei 2016 | Joanne Houwers
Sinds 1 januari 2016 is de Wet klachten kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Nieuw is de vergewisplicht, waarover wij eerder een artikel hebben geschreven. Een zorgaanbieder behoort zich te vergewissen van het arbeidsverleden van de zorgverlener die solliciteert. Navraag doen bij de Inspectie is één van de manieren om als zorgaanbieder aan de vergewisplicht te voldoen. De wettelijke (indirecte) grondslag hiervoor is artikel 25 lid 2 onder c Wkkgz. Uit dit artikel volgt dat “bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de wijze waarop het Staatstoezicht op de volksgezondheid de zorgaanbieder op zijn verzoek informeert of is vastgesteld dat er sprake is van een situatie bedoeld in het eerste lid.”

In het eerste lid van artikel 25 Wkkgz komt kort gezegd naar voren dat de Inspectie meldingen van zorgaanbieders en zorgverleners en andere meldingen moet onderzoeken om vast te stellen of sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen of met het oog op het belang van een goede zorg anderszins noodzaakt tot nader onderzoek. Zorgaanbieders zijn op grond van artikel 11 Wkkgz verplicht om melding te doen van calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een arbeidsovereenkomst van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren. De Inspectie stelt naar aanleiding van zo’n melding een rapport vast over het onderzoek van de betreffende melding. In een rapport zijn de relevante feiten, conclusies van de Inspectie en de te nemen maatregelen uitgewerkt.

Artikel 25 lid 2 onder c Wkkgz wordt nader uitgewerkt in artikel 8.28 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Als de inspectie over een zorgverlener in een  rapport heeft vastgesteld dat sprake is geweest van een situatie die een ernstige bedreiging kan betekenen voor de veiligheid van cliënten of de zorg, behoort de Inspectie daarvan aantekening te maken. Deze aantekening mag enkel gegevens bevatten die de zorgverlener identificeren en de datum waarop het rapport van de Inspectie is vastgesteld. Is dit meer dan vijf jaar geleden, dan wordt de aantekening uit het bestand van de Inspectie verwijderd. Daarnaast gaat het enkel om vaststellingen van de Inspectie die zijn gedaan na inwerkingtreding van de Wkkgz, (dus) na 1 januari 2016. Op het moment dat de zorgaanbieder navraag doet bij de Inspectie en de Inspectie overgaat tot het verstrekken van informatie aan de zorgaanbieder, mag zij uitluitend meedelen of er ten aanzien van de sollicitant (nog) een aantekening bestaat en indien dat het geval is, wat de datum van deze aantekening is. Uiteraard mag de zorgaanbieder de verkregen informatie uitsluitend gebruiken met het oog op zijn vergewisplicht. Daarnaast dient de Inspectie aan de sollicitant mededeling te doen van de informatieverstrekking over de sollicitant aan de zorgaanbieder.

De Inspectie heeft inmiddels uitvoering gegeven aan de impliciete – de taak van de Inspectie is immers niet nadrukkelijk in de Wkkgz vastgelegd – grondslag uit artikel 25 Wkkgz door op haar website een ‘aanvraagformulier vergewisplicht’ op te nemen. De zorgaanbieder kan door middel van het invullen van het aanvraagformulier een verzoek tot navraag doen bij de Inspectie.

Overigens volgt uit de toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz dat de zorgaanbieder enkel van de mogelijkheid van navraag bij de Inspectie gebruik mag maken, indien de zorgaanbieder van oordeel is dat daartoe aanleiding bestaat. De vraag doet zich hierbij voor in welke gevallen er sprake is van zo’n aanleiding tot navraag en op welke wijze de Inspectie hiermee zal omgaan.  

 

 Door Joanne Houwers en Luuk Arends