De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging beleidsregels ontslagtaak UWV

Wijziging beleidsregels ontslagtaak UWV

Het UWV heeft aan de hand van signalen uit de praktijk besloten de beleidsregels te actualiseren. De wijzigingen worden per 1 september van kracht. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.Hoofdstuk 2: procedurele aspectenHet UWV gaat op termijn de mogelijkheid creëren om de ontslagaanvraag digitaal in te dienen. Het digitale aanvraagformulier is nog in de maak.Op het moment dat de werknemer na een ontslagaanvraag geen reactie geeft, gaat het UWV niet meer nabellen maar...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd17 augustus 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Het UWV heeft aan de hand van signalen uit de praktijk besloten de beleidsregels te actualiseren. De wijzigingen worden per 1 september van kracht. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Hoofdstuk 2: procedurele aspecten

Het UWV gaat op termijn de mogelijkheid creëren om de ontslagaanvraag digitaal in te dienen. Het digitale aanvraagformulier is nog in de maak.

Op het moment dat de werknemer na een ontslagaanvraag geen reactie geeft, gaat het UWV niet meer nabellen maar zal er gekeken worden of de door de werkgever gebruikte adresgegevens overeenstemmen met de gemeentelijke basisadministratie. Te laat door de werknemer ingebrachte informatie wordt vanaf 1 september buiten beschouwing gelaten bij het nemen van een beslissing op de ontslagaanvraag, zulks behoudens bijzondere omstandigheden.

Hoofdstuk 10: afspiegelingsbeginsel

Ook bij het verplichte selectiecriterium voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen staan een aantal veranderingen op stapel. De systematiek van het stappenplan is wat vereenvoudigd, zonder dat er sprake is van een andere uitkomst, en op het moment dat de werkgever te maken heeft met twee werknemers die in dezelfde uitwisselbare functie zijn ingedeeld, in dezelfde leeftijdsgroep zitten en ook op dezelfde datum in dienst zijn getreden, mag de werkgever zelf een keuze maken wie hij voor ontslag voordraagt.  

Hoofdstuk 11: bedrijfsvestiging

De nieuwe beleidsregels bevatten criteria om vast te stellen of meerdere rechtspersonen samen één bedrijfsvestiging vormen. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij een moeder- en een dochteronderneming feitelijk sprake zijn van één organisatorische eenheid, waarbij de zeggenschap over het personeel is geconcentreerd.

Hoofdstuk 20: herplaatsing

Een nieuwe regel is dat een interne kandidaat in beginsel voor gaat op een externe kandidaat bij herplaatsing en dat geen ontslagvergunning wordt verleend als door de werknemer de herplaatsingsmogelijkheden betwist worden en een uitspraak na een (interne) bezwarencommissie bepalend is voor de vraag of een werknemer terecht voor ontslag is voorgedragen of niet.

Hoofdstuk 23: collectief ontslag

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd bij de melding omtrent het collectief ontslag. Dit ziet zowel op de termijn als op de onderbouwing.

Hoofdstuk 23: verstoorde arbeidsrelatie

Bij een verstoorde arbeidsrelatie is de schuldvraag in het geheel geen criterium meer waar het UWV rekening mee houdt. Het UWV is van mening dat men niet in de schuldvraag moet treden omdat dit (bijvoorbeeld) in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure kan worden vastgesteld.

Hoofdstuk 28: langdurige arbeidsongeschiktheid

In de nieuwe regels wordt het aan de werkgever zelf overgelaten met welke stukken de aanvraag wordt onderbouwd en is geen sprake meer van een verplichting om bepaalde stukken uit het re-integratiedossier over te leggen.

Hoofdstuk 32: ontslag en leeftijd

Soms vragen werkgevers een ontslagvergunning aan voor iemand die 65 is geworden, om vervolgens weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Dit om de Ragetlieregel te ontlopen, zodat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet hoeft te worden opgezegd. Het UWV zal geen ontslagvergunning meer verlenen voor deze situatie omdat deze situatie er niet toe leidt dat de ontslagen werknemer ruimte maakt voor arbeidsparticipatie door een jongere op de arbeidsmarkt. Het is interessant om te kijken of de kantonrechters ook deze lijn gaan hanteren.

Hoofdstuk 33: deskundigenadvies

Een eventueel deskundigenadvies kan al eerder in de procedure worden gevraagd, en niet pas na de tweede ronde van hoor en wederhoor om op deze wijze de proceduretijd te verkorten.

Alle wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant van dinsdag 14 augustus 2012.