Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging werknemersdeel pensioenpremie na overgang andere pensioenuitvoerder?

Wijziging werknemersdeel pensioenpremie na overgang andere pensioenuitvoerder?

Indien de werkgever geconfronteerd wordt met een verplichte pensioenregeling, betekent dit niet (zondermeer) dat het werknemersdeel van de pensioenpremie volgens de oude pensioenregeling naar beneden bijgesteld mag worden, als de nieuwe pensioenregeling hiervan uitgaat.Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde begin dit jaar dat een vanouds geldende lagere werknemersbijdrage in de pensioenpremie niet zondermeer wijzigt vanaf de datum dat sprake is van een verplichte deelneming in een bedrij...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 09 juli 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Indien de werkgever geconfronteerd wordt met een verplichte pensioenregeling, betekent dit niet (zondermeer) dat het werknemersdeel van de pensioenpremie volgens de oude pensioenregeling naar beneden bijgesteld mag worden, als de nieuwe pensioenregeling hiervan uitgaat.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde begin dit jaar dat een vanouds geldende lagere werknemersbijdrage in de pensioenpremie niet zondermeer wijzigt vanaf de datum dat sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf), met een gelijke verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer (zie de eerdere bijdrage van mr. Hoppers van 19 maart jl).

Een belangrijk aspect in dit geschil is dat de betreffende cao-bepaling een minimum karakter heeft. Hierdoor is afwijking ten gunste van de werknemers toegestaan. Bij een cao-bepaling met een standaardkarakter mag de werkgever niet afwijken ten gunste van de werknemer. Hierdoor moest de werkgever de voor de werknemers gunstigere premieverdeling handhaven. Wel staat de mogelijkheid voor nieuwe werknemers de premieverdeling op basis van de geldende cao toe te passen.

De kantonrechter in Heerenveen wees op 13 februari 2013 een uitgebreid vonnis het beroep van de werkgever af op het geldende eenzijdig wijzigingsbeding. Tot 1 juli 2008 gold de pensioenregeling van de werkgever die was ondergebracht bij Aegon, met een premieverdeling 1/3 deel werknemer en 2/3 deel werkgever. Vanaf die datum was sprake van een verplichte deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), met een premieverdeling 1/2 deel werknemer en 1/2 deel werkgever. De door de werkgever aangevoerde harmonisatiedoelstelling, tezamen met de wens de cao-regeling toe te passen, waren onvoldoende zwaarwichtig om de werkgever gelijk te geven, aldus de kantonrechter. Evenmin legde voldoende gewicht in de schaal dat de PMT pensioenregeling per saldo gunstiger was dan de oude Aegon-regeling. Ook was niet voldoende, dat op basis van een recent doorgevoerde reorganisatie personeel ontslagen was en dat van de achterblijvende betrokken werknemers ook een offer verwacht mocht worden.

Wat is wel voldoende zwaarwichtig voor de werkgever?

Indien de werkgever in de arbeids- of pensioenovereenkomst heeft bedongen de pensioenregeling eenzijdig te mogen wijzigen, moeten voldoende zwaarwichtige belangen worden aangevoerd. Hieraan worden hoge eisen gesteld in de rechtspraak. Veelal moet het gaan om zware financiële en bedrijfseconomische argumenten. Hierbij kunnen fiscale argumenten een belangrijke rol spelen, indien deze voldoende onderbouwd en een voldoende dwingend karakter hebben.

Wijziging pensioen zeer actueel.

De komende tijd zullen veel pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de verschillende al doorgevoerde en nog door te voeren wetswijzigingen. Denk aan de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd (vanaf 1 april 2012), van de fiscale pensioenleeftijd (vanaf 2014) en van de maximale opbouwpercentages (2014 en waarschijnlijk opnieuw 2015). De in verband hiermee spelende argumenten moeten door de betreffende werkgever concreet onderbouwd worden in het met de werknemers te voeren overleg over (eenzijdige) wijziging van de geldende pensioenregeling. Dit geldt met name bij werkgevers die een pensioenregeling hebben die is ondergebracht bij een eigen ondernemingspensioenfonds of bij een verzekeraar.

Het gaat om een ingewikkelde materie met grote financiële belangen. Professionele ondersteuning hierbij is in veel situaties onontbeerlijk.

De pensioenadvocaten van Dirkzwager kunnen gespecialiseerd advies geven over wijzing van pensioen.