1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT 2 treedt in werking per 1 januari 2015!

WNT 2 treedt in werking per 1 januari 2015!

Na eerdere berichten dat de behandeling van het wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) door de Eerste Kamer pas na het kerstreces zou plaatsvinden en dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2015 niet zou worden behaald, heeft op 22 december 2014 toch de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaatsgevonden. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen en de WNT 2 zal per 1 januari 2015 in werking treden.Doelstelling WNT 2De WNT 2 brengt de maximum bezoldigi...
Leestijd 
Auteur artikel Eva Traag
Gepubliceerd 24 december 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Na eerdere berichten dat de behandeling van het wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) door de Eerste Kamer pas na het kerstreces zou plaatsvinden en dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2015 niet zou worden behaald, heeft op 22 december 2014 toch de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaatsgevonden. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen en de WNT 2 zal per 1 januari 2015 in werking treden.

Doelstelling WNT 2

De WNT 2 brengt de maximum bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector terug van 130% naar 100% van het ministerssalaris. In de nadere Memorie van Antwoord wordt hierover het volgende opgemerkt:

De urgentie van een spoedige effectuering van de voorgestelde normverlaging wordt versterkt door het overgangsrecht zoals dat in de WNT en in het voorliggende voorstel is ingericht. De werking van dit – overigens onvermijdelijke en dus noodzakelijke – overgangsrecht brengt mee dat gedurende de overgangsperiode nog niet definitief een nieuw evenwicht kan ontstaan wat betreft de effecten van het bezoldigingsmaximum voor de arbeidsmarkt en het loongebouw, hetgeen onder meer kan leiden tot een tijdelijk geringere mobiliteit van zittende functionarissen. Hoe eerder het voorstel wordt geëffectueerd en vervolgens de overgangsperiode zal zijn doorlopen, hoe eerder dit nieuwe evenwicht zal zijn gerealiseerd.

Doel van de WNT is een maximum bezoldigingsnorm te stellen om excessieve of exorbitante beloningen te voorkomen. Hoewel de wetgever heeft aangegeven dat de huidige 130% norm niet per definitie excessief of exorbitant te noemen is, heeft de wetgever gemeend dat de destijds vastgestelde 130% norm nog onvoldoende beperkend is en naar beneden dient te worden bijgesteld, zodat het ministerssalaris als ijkpunt van de salarissen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft te gelden.

Opbouw norm

De maximum bezoldigingsnorm voor 2015 is € 178.000,00 en omvat alle belastbare onderdelen van de bezoldiging van een topfunctionaris, zoals het salaris, de eindejaarsuitkering, de belastbare onkostenvergoeding, de pensioenbijdrage, de fiscale bijtelling van de dienstauto etc. De huidige maximale ontslagvergoeding (een jaarsalaris begrensd tot maximaal € 75.000,00) blijft gehandhaafd.

Variabele beloning (zoals een prestatie bonus) voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector is op grond van de WNT niet aanvaardbaar. Reden hiervoor is dat topfunctionarissen die werken ten behoeve van een publieke zaak geen financiële prikkel behoren te hebben om bepaalde doelen te behalen. Hiermee zou een ‘graai cultuur’ in de hand gewerkt worden. Incidentele beloningen die niet aan bepaalde prestaties zijn gekoppeld (bijvoorbeeld een jubileumgratificatie) zijn wel toegestaan.

Overgangsrecht

Op grond van de WNT mogen bestaande bezoldigingsafspraken die de maximum bezoldigingsnorm (130% van het ministerssalaris) te boven gaan éénmalig gedurende een periode van vier jaar worden gehandhaafd. Daarna moet de bezoldiging in drie jaar worden afgebouwd tot de 130%-norm. Op grond van de WNT 2 zal de bezoldiging vervolgens in twee jaar verder worden teruggebracht naar de 100%-norm.

Staffel woningcorporaties nog niet aangepast

De op 28 november 2014 vastgestelde staffel voor topfunctionarissen bij woningcorporaties voor 2015 wordt gehandhaafd en zal niet worden aangepast naar aanleiding van de WNT 2. Dit is conform het overgangsrecht.

Op basis van deze staffel worden woningcorporaties onderverdeeld in klassen met bijbehorende nader gemaximeerde bezoldigingsmaxima. Deze verdeling wordt gemaakt naar aantal verhuureenheden en naar inwoneraantal van de grootste gemeente waar de woningcorporatie tenminste 20% van haar verhuureenheden heeft. Alleen voor de grootste corporaties geldt de WNT-norm als plafond, voor kleinere corporaties geldt een lagere bezoldigingsmaximum.

Lezing 5 februari 2015

In het kader van de lezingenreeks Zorg & Recht zullen Buby den Heeten en Henk Hoving op 5 februari 2015 een interactieve bijeenkomst organiseren op het kantoor van Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1 te Arnhem. Henk Hoving zal dan de ontwikkelingen op het gebied van normering van topinkomens in de (semi) publieke sector behandelen, waaronder de WNT 2.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen aan Brigitte van Sierenberg de Boer (marketing@dirkzwager.nl).