1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT en transitievergoeding cumuleren

WNT en transitievergoeding cumuleren

Sinds 2013 is voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet alleen de bezoldiging maar ook de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) gemaximeerd. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto.In het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft iedere werknemer (dus ook de topfunctionaris op grond van de WNT) sinds 1 juli 2015 aanspraak op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Voorwaarde...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 27 november 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Sinds 2013 is voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet alleen de bezoldiging maar ook de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) gemaximeerd. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto.

In het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft iedere werknemer (dus ook de topfunctionaris op grond van de WNT) sinds 1 juli 2015 aanspraak op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is opgezegd of ontbonden of van rechtswege afloopt. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer is opgezegd of ontbonden of van rechtswege afloopt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, geldt hetzelfde. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,-, of het loon over twaalf maanden indien dat hoger is.

Cumulatie WNT en Wwz

Op grond van de definitie van “uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband” in artikel 1.1 sub i WNT vallen buiten de reikwijdte van artikel 2.10  WNT uitkeringen, die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift. De aanspraak op een transitievergoeding is neergelegd in de artikelen 7:673 en volgende BW, dus gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Hierdoor heeft de topfunctionaris die ontslagen wordt op initiatief van de werkgever niet alleen aanspraak op een transitievergoeding, maar daarnaast ook op een beëindigingsvergoeding op grond van artikel 2.10 WNT, zonder verrekening. Hierdoor kan de maximale aanspraak van de topfunctionaris op een vergoeding in het kader van de beëindiging van het dienstverband, onder omstandigheden, € 150.000,- bedragen (of € 75.000,- en het loon over twaalf maanden).

Besluit overgangsrecht transitievergoeding

Indien sprake is van een afspraak over een ontslagvergoeding tussen de werkgever en de topfunctionaris, die dateert van vòòr 1 juli 2015, is het mogelijk dat geen cumulatie optreedt. De werkgever moet de topfunctionaris schriftelijk informeren over:

  • op welke contractuele beëindigingsvergoeding de topfunctionaris recht heeft;

  • wat de hoogte van de transitievergoeding is;

  • dat de consequentie van afstand doen van de beëindigingsvergoeding is, dat de topfunctionaris toch de transitievergoeding ontvangt;

  • de termijn waarbinnen de topfunctionaris schriftelijk afstand kan doen van de contractuele beëindigingsvergoeding.


De topfunctionaris moet vervolgens binnen vier weken schriftelijk afstand doen. Doet hij dat niet tijdig, dan vervalt de aanspraak op de transitievergoeding.

Zolang de werkgever niet de bedoelde schriftelijke informatie aan de topfunctionaris verstrekt behoudt deze recht op zowel de contractuele beëindigingsvergoeding als de transitievergoeding. Als de werkgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt en de topfunctionaris op grond hiervan een beslissing neemt, is deze vernietigbaar wegens een wilsgebrek (bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden). De topfunctionaris kan zich dan beroepen op vernietiging, die op vordering van de rechter wordt uitgesproken, maar ook buitengerechtelijk kan plaatsvinden.

Indien de contractuele beëindigingsvergoeding na 1 juli 2015 wordt verlengd of gewijzigd geldt het Besluit overgangsrecht transitievergoeding niet en cumuleren de contractuele beëindigingsvergoeding en de transitievergoeding wèl.

Overgangsrecht WNT

Indien de topfunctionaris op basis van oude afspraken recht heeft op een hogere beëindigingsvergoeding (in beginsel daterend van vóór 1 januari 2013), wordt deze hogere beëindigingsvergoeding gedurende vier jaar gerespecteerd, dus uiterlijk tot en met eind 2016. Stel, de topfunctionaris kan aanspraak maken op een beëindigingvergoeding ter grootte van één jaarsalaris en hij/zij wordt ontslagen vóór 2017, dan kan hij/zij daarnaast in beginsel geen aanspraak maken op een transitievergoeding. De cumulatie van een contractuele beeindigingsvergoeding met een transitievergoeding is dus in beginsel alleen aan de orde bij afspraken gemaakt na 1 juli 2015.

Het maken en uitleggen van afspraken tussen een bestuurder (waaronder een topfunctionaris in de zin van de WNT) en het toezichthoudende orgaan van de werkgever, alsmede de beëindiging van de benoeming zijn complex en voortdurend onderworpen aan veranderingen van de wet- en regelgeving. Deze blog biedt geen basis voor advies in een concrete situatie op enig moment. De specialisten van de sectie arbeidsrecht van Dirkzwager staan u graag ter zijde.