1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. WNT-nieuws: de (verlaagde) sectorale bezoldigingsnormen voor 2022 zijn bekend!

WNT-nieuws: de (verlaagde) sectorale bezoldigingsnormen voor 2022 zijn bekend!

In september jl. is het algemene bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2022 vastgesteld op € 216.000. De sectorale bezoldigingsnormen 2022 voor de volkshuisvesting, de zorg en het onderwijs zijn inmiddels ook bekend.
Leestijd 
Auteur artikel Boy Stenden
Gepubliceerd 29 november 2021
Laatst gewijzigd 29 november 2021

Algemene bezoldigingsmaximum 2022

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt ieder jaar bij ministeriële regeling gewijzigd aan de ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor de overheid. De wijzigingen moeten ieder jaar vóór 1 november bekend worden gemaakt. Het algemene bezoldigingsmaximum was in 2021 € 209.000. Op 9 september jl. is bekend gemaakt dat het algemene bezoldigingsmaximum in 2022 is vastgesteld op € 216.000.

Sectorale bezoldigingsmaximum 2022

Voor de sectoren volkshuisvesting, zorg en onderwijs gelden sectorale bezoldigingsnormen die gekoppeld zijn aan een bezoldigingsklasse. Naarmate een instelling groter of complexer, valt deze in een hogere klasse en hoort daar een hoger bezoldigingsmaximum bij. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient uiterlijk in de maand november de sectorale bezoldigingsnormen voor het nieuwe kalenderjaar  vast te stellen. De sectorale bezoldigingsnormen voor 2022 zijn inmiddels bekend gemaakt:

Voor de Volkshuisvesting:

Voor de zorgsector:

Voor de onderwijssector:

Ondergrens 2022

Om de regeldruk te verkleinen, is in artikel 5, derde lid, van de Uitvoeringsregeling WNT bepaald dat van elke topfunctionaris met een totale bezoldiging van minder dan € 1.700 per kalenderjaar alleen de naam en functie openbaar gemaakt hoeven te worden, en dus niet de bezoldigingsgegevens. Deze ondergrens van € 1.700 wordt in 2022 verhoogd naar € 1.800.

Indexering bestaande bezoldigingsafspraken?

In de arbeidsovereenkomsten van de topfunctionaris is vaak opgenomen dat de overeengekomen bezoldiging jaarlijks wordt geïndexeerd conform de verhoging van het geldende bezoldigingsmaximum. Indien een dergelijke bepaling ontbreekt in de arbeidsovereenkomst, is er geen sprake van een automatische verhoging van de afgesproken bezoldiging.  Dit kan aanleiding zijn om hierover in gesprek te gaan om te beoordelen of er goede gronden zijn om de bezoldiging al dan niet te verhogen.