1. Home
  2. Specialisten
  3. Niels Dekker

Niels Dekker Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Elline Diedering Telefoon 026 353 84 44 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Niels Dekker

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 13

Netherlands Commercial Court in werking

Per 1 januari 2019 zijn de Netherlands Commercial Court (NCC) en de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) officieel van start gegaan.

Hoge Raad: 6:89 BW ziet niet op vordering uit zuivere onrechtmatige daad

In zijn arrest van 13 juli 2018 ECLI:NL:HR:2018:1176 heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat de klachtplicht van art. 6:89 BW enkel van toepassing is op vermeende gebrekkige prestaties (in de zin dat prestaties van een schuldenaar niet aan de verbintenis beantwoorden) en niet op een vordering uit onrechtmatige daad.

De Hoge Raad legt nader uit: hoe lang is de appeltermijn van drie kalendermaanden?

Artikel 339 lid 1 en 358 lid 2 Rv maken duidelijk dat hoger beroep moet worden ingesteld “binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak”. Eenvoudig toch? Of toch niet?In zijn arrest van 1 september jl. moest de Hoge Raad nadere duidelijkheid geven over deze basisregel binnen het procesrecht.De Hoge Raad komt daarin tot een andere uitleg dan de gemotiveerde conclusie van AG Wesseling-van Gent.  De drie maanden regel bleek dus toch niet in alle gevallen klip en klaar.Eerst even ko...

Ex art. 3:310 lid 1 BW: Hoge Raad over aanvang korte verjaringstermijn: bekendheid met mogelijke rol schadeveroorzaker is niet (altijd) voldoende zekerheid

In zijn arrest van 31 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:552) heeft de Hoge Raad geoordeeld over het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW. In het bijzonder heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wanneer bij een benadeelde voldoende zekerheid verondersteld mag worden over de schadeveroorzakende persoon om deze persoon aansprakelijk te stellen (en welke feitelijke omstandigheden de benadeelde kunnen disculperen om dat (nog) niet te doen).Anders dan de rech...

Battle of forms: standaardtekst geldt onder omstandigheden als uitdrukkelijk van de hand wijzen ex art. 6:225 lid 3 BW

Op 19 juli 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest (ECLI:NL:GHAMS:2016:2953) gewezen waarin geoordeeld moest worden of de algemene inkoopvoorwaarden van koper of de algemene leveringsvoorwaarden van verkoper van toepassing waren. Een “klassieke” battle of forms.In het bijzonder lag de vraag voor of de tweede verwijzer (in dit geval de verkoper) voldoende uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de andere voorwaarden van de hand had gewezen, zoals bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW.Het is...

Eigen risico niet zonder meer te vorderen als schade

In zijn arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1276) heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of een benadeelde – die substantiële schade had geleden door een brand – het door haarzelf gedragen eigen risico met succes kon vorderen van de schadeveroorzakende partij.Uiteindelijk draait deze zaak om de vraag hoe de schade begroot moet worden en of de daadwerkelijk geleden schade door de uitgekeerde verzekeringspenningen reeds volledig is vergoed.Onder de streep wordt geoordeeld dat de verze...

Plan Netherlands Commercial Court definitief

De Raad voor de Rechtspraak heeft op 20 januari 2016 in een persbericht bekend gemaakt dat het plan tot oprichting van het Netherlands Commercial Court definitief is geworden en zal worden doorgezet.Het Netherlands Commercial Court (“NCC”) is een initiatief van de Nederlandse rechtspraak. In steden als Londen, Dubai en Singapore bestaan al commercial courts en hoewel de naam anders doet vermoeden betreft het hier wel degelijk overheidsrechtspraak.Met het NCC wil de Nederlandse rechtspraak een...

Hoge Raad legt vergoedingen voor huurbemiddeling aan banden

In zijn arrest van 16 oktober 2015 (Duinzigt / X, ECLI:NL:HR:2015:3099) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen van de kantonrechter Den Haag beantwoord over de (on)toelaatbaarheid om als bemiddelingsbureau voor woonruimte een vergoeding te vragen aan een consument-huurder.In dit geval was een huurovereenkomst tot stand gekomen tussen een huurder en de woningeigenaar/verhuurder na bemiddeling door Duinzigt Woonservices B.V. (“Duinzigt”). De aspirant-huurder kon de woning kennelijk pas huren na...

Welk beding prevaleert als twee sets algemene voorwaarden gelijktijdig van toepassing zijn?

In zijn arrest van 24 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1125) heeft de Hoge Raad geoordeeld over een zaak waarin tussen twee professionele partijen twee verschillende – en onderlinge tegenstrijdige – sets algemene voorwaarden van toepassing waren verklaard.In de overeenkomst tussen een leverancier van diervoedergrondstoffen en haar afnemer stond achter “Contract Conditions” nadrukkelijk vermeld “C.N.G.D.” (dit is de afkorting voor Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoerdergrondsto...

1 2