1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 577

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

De gemeente Ommen heeft bij een aanbesteding een referentie verlangd ten aanzien van het ontwerp van de huisvesting voor brandweer. Door een gegadigde is een gerealiseerd bouwtechnisch ontwerp als referentie overgelegd. De gemeente heeft deze referentie afgewezen. Volgens de gemeente moet onder “ontwerp” namelijk worden verstaan “bouwkundig ontwerp” ofwel “architectonisch ontwerp”. En (dus) niet “bouwtechnisch ontwerp”. Wie heeft gelijk?De opdrachtDe opdracht betrof de huisvesting van politie...

Na definitieve gunning niet meer ongeldig verklaren

Twee dagen voor kerst heeft de Roermondse voorzieningenrechter de regel bevestigd dat na definitieve gunning de inschrijving van een gegunde partij niet meer ongeldig kan worden verklaard (Rb. Roermond 23 december 2009; LJN: BK7490). Recht om te mogen onderhandelenDe zaak betrof een inschrijvingscompetitie van een gemeente om tot realisatie van een sportaccommodatie te komen. Met de winnaar van de competitie zou onderhandeld worden over de uiteindelijke (niet Europees aanbestedingsplichtige)...

Na definitieve gunning niet meer ongeldig verklaren

Twee dagen voor kerst heeft de Roermondse voorzieningenrechter de regel bevestigd dat na definitieve gunning de inschrijving van een gegunde partij niet meer ongeldig kan worden verklaard (Rb. Roermond 23 december 2009; LJN: BK7490). Recht om te mogen onderhandelenDe zaak betrof een inschrijvingscompetitie van een gemeente om tot realisatie van een sportaccommodatie te komen. Met de winnaar van de competitie zou onderhandeld worden over de uiteindelijke (niet Europees aanbestedingsplichtige)...

Zat het document wel of niet bij de inschrijving: wie draagt de bewijslast?

De aanbestedende dienst verklaart een inschrijving ongeldig omdat de vereiste eigen verklaring zou ontbreken. De inschrijver stelt echter dat de eigen verklaring wel degelijk bij de inschrijving was gevoegd. Nu normaal gesproken moeilijk kan worden aangetoond dat het betreffende document al dan niet bij de inschrijving zat, trekt degene op wie de bewijslast rust in beginsel aan het kortste eind. De Utrechtse voorzieningenrechter hakt de knoop door en overweegt dat de inschrijver moet bewijzen...

Artikel Tony van Wijk in Tijdschrift Aanbestedingsrecht

In het Tijdschrift Aanbestedingsrecht is een artikel van Tony van Wijk gepubliceerd met de titel “Verrekenprijzen als gunningscriterium (?)”. In dit artikel wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2009 waarin is overwogen dat verrekenprijzen als (sub)gunningscriterium onder de Standaard 2005 bestaanbaar zijn. Dit is opmerkelijk nu in het algemeen wordt aangenomen dat verrekenprijzen onder de Standaard 2005 niet zijn bedoeld om inschrijvingen onderling te vergelijken. Daarnaa...

Verplichting via publiekrechtelijke weg niet aanbestedingsplichtig

Deze maand is een interessante uitspraak van het Gerechtshof Arnhem d.d. 2 juni 2009 (LJN:BJ5616) gepubliceerd. Aan de orde was de vraag of het opleggen van een archeologische opgravingsplicht via een publiekrechtelijke vrijstelling of vergunning in wezen neerkomt op het verstrekken van een aanbestedingsplichtige opdracht.Rechter zet streep door aanbestedingsprocedureDe gemeente Voorst heeft een aanbestedingsprocedure gevoerd voor de archeologische opgraving van een plangebied in Twello. Op v...

Hoge Raad staat verrekenprijzen als gunningscriterium (toch) toe

In 2007 zette het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een streep door de regeling in de Standaard RAW Bepalingen 2005 om verrekenprijzen als afzonderlijk gunningscriterium te hanteren. De Hoge Raad casseert echter op 26 juni 2009: verrekenprijzen kunnen wel degelijk een rol spelen bij de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving en kunnen dus als afzonderlijk (sub)gunningscriterium gelden.De regeling in de Standaard RAW Bepalingen (2005)De Standaard RAW Bepalingen 2005 (hierna: Standa...

Welke factoren wegen mee bij de uitleg van een eis?

Het is vaste (Europese) rechtspraak dat een aanbestedende dienst verplicht is om alle voorwaarden en modaliteiten van de gehele gunningsprocedure op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze te formuleren. Dit stelt de aanbestedende dienst in staat om na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijn. Deze verplichting lijkt voor de hand te liggen maar in de praktijk bestaat hierover nog wel eens onduidelijkheid. Zo ook...

Communicatie buiten de aangewezen contactpersoon om keihard afgestraft

Wat te doen als in het aanbestedingsdocument een contactpersoon is aangewezen en een gegadigde contact opneemt met een andere medewerker van de aanbestedende dienst? Uitsluiten en ongeldig verklaren volgens de voorzieningenrechter Assen (LJN:BI8370) nu deze sanctie in het aanbestedingsdocument was voorgeschreven!De aanbestedingsstukkenDe zaak betrof een aanbesteding van een gemeente in het Noorden van het land voor een systeem voor HRM, salarisverwerking en tijdverantwoording. In het aanbeste...

Succesvol beroep op derde bij geschiktheidseisen

Inschrijvers mogen een beroep doen op de middelen en vaardigheden van een derde (onderaannemer) teneinde te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag inzake onderaanneming (Vz. Rb. Den Haag 27 maart 2009, LJN:BH9052) geeft aanleiding om in deze update kort in te gaan op de mogelijkheden en voorwaarden voor een succesvol beroep op een derde.Wettelijke mogelijkheden om beroep op derde te doenMet betrekking tot de in een aanbestedingsp...

Ongeldig ingeschreven maar toch van belang?

Het is vaste rechtspraak dat een inschrijver die een ongeldige inschrijving heeft gedaan geen recht meer toekomt om te klagen over eventuele onrechtmatigheden van de gevolgde aanbestedingsprocedure. De gedachte hierachter is dat een ongeldige inschrijving buiten beschouwing moet worden gelaten en daarmee wordt geacht nooit te zijn gedaan. Nu aldus het belang van de ongeldige inschrijver zou ontbreken zou de inschrijver evenmin recht toekomen om te klagen. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft h...

Inschrijving onder voorwaarden

Het moge duidelijk zijn dat een inschrijving onder voorwaarden ongeldig is. Desondanks gebeurt het regelmatig dat een voorbehoud in een inschrijving wordt gemaakt. Zo ook in de zaak waarin deze maand door de voorzieningenrechter Den Haag vonnis is gewezen (13 februari 2009; LJN: BH2819). Daarin was maar liefst 41 maal een voorbehoud gemaakt.Voorwaardelijke inschrijving is ongeldigEen inschrijving waarin voorwaarden zijn gesteld danwel voorbehouden zijn opgenomen zonder dat de aanbestedingsstu...

1
...
44 45 46 47 48 49