1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 521

Haags Open House voor jeugdhulp onderuit door te lage tarieven

In een kort geding over de jeugdhulpinkoop door tien gemeenten uit de regio Haaglanden, haalt de rechter een streep door de gehanteerde tarieven. Die zijn te laag en niet gebaseerd op een kostprijsberekening die met alle omstandigheden voldoende rekening houdt. Daarmee zijn de tarieven niet “reëel” en “proportioneel”. De gemeenten worden veroordeeld om nieuwe tarieven vast te stellen.

Grote broker-aanbesteding inhuur personeel rechtmatig

De Bossche kort gedingrechter heeft op 16 oktober 2019 geoordeeld dat een ‘broker-aanbesteding’ voor inhuur personeel niet in strijd is met het aanbestedingsrecht. De aanbesteding betreft een raamovereenkomst met één partij (een ‘Managed Service Provider’) met een totale waarde van € 125 miljoen. Volgens de rechter stelt een marktpartij ten onrechte dat aldus op onrechtmatige wijze het grootste deel van de opdracht feitelijk niet zou worden aanbesteed dan wel de criteria onvoldoende transparant zouden zijn.

Een niet-relatieve beoordeling mag toch een beetje relatief

Ook bij een niet-relatieve beoordeling mogen andere inschrijvingen worden betrokken. Bij past performance en ernstige beroepsfout is de gebeurtenis zelf bepalend en niet de datum van een vonnis om binnen de termijn van drie jaar tot uitsluiting over te mogen gaan.

Onvoldoende verificatie door aanbestedende diensten kan onrechtmatig zijn

De Haagse rechtbank heeft zich op 15 mei jl. uitgelaten over de vraag of een aanbestedende dienst zijn verificatieplicht had geschonden – en daarmee onrechtmatig handelde – door de winnende inschrijving slechts steekproefsgewijs te controleren op geldigheid. Hierin speelden een rol de concrete waarschuwingen vanuit een inschrijver voor ongeldigheid van de winnende inschrijving en een uitdrukkelijke verificatieplicht in de aanbestedingsstukken.

nietige overeenkomst door onrechtmatige staatssteun

In een arrest van 6 november 2018 verklaart het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een grondtransactie tussen de gemeente Harlingen en een aldaar gevestigde ondernemer nietig in verband met onrechtmatige staatssteun. Joske Hagelaars en ik geven ons commentaar op het arrest in de Gemeentestem van juli 2019.

De motiveringsplicht bij aanbestedingen

In een kort geding voor de Rotterdamse rechtbank speelde de vraag of twee waterschappen, die tezamen hadden aanbesteed, een afwijzing van een inschrijving (van KPN) voldoende hadden gemotiveerd. Die motivering bestond in feite uit één ‘kale’ mededeling: KPN had niet de laagste prijs (het gunningscriterium). De waterschappen meldden niets over de prijs van de winnaar of over de plaats van KPN in de rangorde.

Na winnend kort geding mag gegund worden ondanks hoger beroep

Het Hof Arnhem heeft op 18 juni bevestigd dat een aanbestedende dienst na een winnend kort geding gewoon tot definitieve gunning mag overgaan. In hoger beroep kan deze gunning in slechts uitzonderlijke gevallen nog worden aangetast. Verder bevestigt het Hof dat indien de gunning meerdere aanbestedende diensten als opdrachtgever betreft, ook al deze aanbestedende diensten in kort geding moeten worden gedagvaard (en niet alleen de penvoerder).

Wanpresterende inschrijver mag worden uitgesloten ondanks ingesteld beroep tegen ontbinding

Een opdrachtnemer wiens overeenkomst is ontbonden wegens ernstige tekortkomingen mag worden uitgesloten voor een nieuwe aanbesteding. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de omstandigheid dat de opdrachtnemer de ontbinding in rechte aanvecht, geen beletsel is voor een aanbestedende dienst om gewoon tot uitsluiting over te gaan.

Door flexibele houding opdrachtgever komt beroep op ‘harde’ opleverdatum conform UAV te vervallen

Een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage maakt weer eens duidelijk dat de bepalingen in een contract en de toepasselijke UAV niet allesbepalend zijn. Het gaat erom wat partijen hebben bedoeld maar ook hoe partijen feitelijk uitvoering aan het contract hebben gegeven. Opdrachtgevers moeten zich ervan bewust zijn dat een flexibele houding ten aanzien van planning en het ongebruikelijk veel in eigen beheer uitvoeren en coördineren tot gevolg kan hebben dat niet meer conform UAV een beroep kan worden gedaan op een harde opleverdatum en meerwerkclaims niet kunnen worden afgehouden vanwege het ontbreken van een schriftelijke opdracht dan wel prijswaarschuwing.

1
...
4 5 6 7 8
...
44