1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
7 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 107

Analoge toepassing arrest Oerlemans/Driessen: exploitant koffieautomaat aansprakelijk voor een gebrek in die koffieautomaat, ook indien hij het gebrek niet kende of behoorde te kennen

Indien een schuldenaar tekort schiet in de nakoming van een verbintenis, dan is hij op grond van artikel 6:74 lid 1 BW verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dat bepaalt artikel 6:75 BW.Indien...

De spontane mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij de aanvraag van een voorlopige dekking

De mededelingsplicht en de rechtsgevolgen van niet-nakoming daarvanDe verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen (het zgn. kennisvereiste), en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen afsluiten, afhangt of kan afhangen (het zgn. kenbaarheidsvereiste). Dat bepaalt artikel 7:928 lid 1 BW.D...

Vergoeding van schade is nog geen erkenning van aansprakelijkheid

In het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 24 maart 2015 is geoordeeld over de aansprakelijkheid van de gemeente Roosendaal in verband met de aanleg van een spooraansluiting. De gemeente vergoedde schade, maar aansprakelijk is zij niet.De feitenIn deze zaak was een transportbedrijf op zoek naar een nieuwe vestigingslocatie en kwam zij in contact met Borgwerf, een samenwerkingsverband tussen een bouwbedrijf en een tweetal gemeenten. Het transportbedrijf in kwestie besloot, mede op...

Klagen en stuiten zijn niet gelijk

Klagen kan door te stuiten, maar stuiten kan niet door te klagen. In mijn artikel over de stuiting van een verjaringstermijn maakte ik er al melding van: een ‘klacht’, ter voorkoming van schending van de klachttermijn ex artikel 6:89 BW of 7:23 BW, is niet hetzelfde als ‘een schriftelijke mededeling waarin een schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt’, zoals artikel 3:317 BW dat vereist is om een verjaringstermijn te stuiten.Ondubbelzinnig voorbehoudEen stuitende med...

Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen?

In zaken waarin partijen buiten rechte twisten over de causaliteit tussen ongeval en medische klachten is het gebruikelijk dat in gemeenschappelijk overleg een deskundige wordt aangezocht en dat voorts in gemeenschappelijk overleg wordt bepaald welke vraagstelling wordt voorgelegd en welke informatie aan de deskundige wordt verstrekt. Beide partijen krijgen vervolgens de gelegenheid om naar aanleiding van het door de deskundige opgestelde conceptrapport aanvullende vragen te stellen en opmerk...

Autodiefstal: geen dekking door onzorgvuldig opbergen autosleutels en door onjuiste opgave aankoopbedrag en kilometerstand; onderzoekskosten verhaalbaar op verzekerde bij schending inlichtingenplicht ex artikel 7:941 lid 2 BW

Een eigenaar van een Audi S8 en twee motoren bewaarde zijn sleutels en reservesleutels in een schaal op de keukentafel en in een bakje in een kast. Op een dag waren zowel de sleutels als de auto en de twee motoren verdwenen. Er was geen sprake van braakschade. De achterdeur van zijn woning bleek niet afgesloten te zijn geweest. De cascoverzekeraar van de auto weigerde dekking (onder meer) omdat de verzekerde de achterdeur van zijn woning niet had afgesloten en omdat sprake was van opzet tot m...

Tijdsduur van lijden bepalend voor de hoogte van het smartengeld?

Op 24 november 2011 wordt een 54-jarige man op een zebrapad aangereden door een auto. Hij loopt daarbij zeer ernstig letsel op en overlijdt ongeveer drieënhalve maand later. In de maanden dat hij nog leeft is zijn kwaliteit van leven gereduceerd tot die van de armste soort.De aansprakelijkheid voor het ongeval wordt volledig erkend door Univé, de WAM-verzekeraar van de bestuurder van de auto. Partijen verschillen echter principieel van mening over de hoogte van de smartengeldvergoeding. De ec...

Geen shockschade voor moeder van vermoord zoontje

Moeder en halfzusje vorderen shockschade van ex-man/stiefvader die op 11 februari 2013 het 7-jarig zoontje van de moeder heeft vermoord. De moeder stelt dat sprake is van shockschade doordat zij geconfronteerd werd met de ernstige gevolgen van het onrechtmatige handelen door haar ex-man, namelijk de dood, de wijze van overlijden en het dode lichaam van haar zoon. De moeder zag op weg naar het politiebureau dat de omgeving van de echtelijke woning was afgezet en dat de forensische dienst ter p...

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Sinds 13 december 2014 gelden nieuwe etiketteringsvoorschiften voor levensmiddelen.  In een eBook gaan Mascha Timpert-de Vries (van de Arnhemse de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering) en Charlotte Raaimakers (van de Nijmeegse sectie Overheid & Vastgoed) in op de nieuwe Voedselinformatie-Verordening, het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen. In het eBook wordt onder meer ingegaan op de verplichtin...

Shockschade voor ouders Maja Bradaric

Op 17 november 2003 werd de 16-jarige Maja Bradaric vermoord en haar lichaam in brand gestoken. Haar ouders werden, kort nadat het lichaam van hun dochter was gevonden, geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de gebeurtenissen die tot haar dood hebben geleid en de omstandigheden waaronder die hebben plaatsgevonden. Ruim 10 jaar later hebben de ouders van Maja Bradaric een shockschadevergoeding toegewezen gekregen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 december 2014 het vonnis van...

Hoe stuit ik de verjaring van mijn vordering?

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd. Met het intreden van verjaring vervalt het vorderingsrecht van een schuldeiser. Om verjaring te voorkomen dient de schuldeiser deze te stuiten: er begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Stuiten van verjaring kan op verschillende manieren en is aan regels onderworpen. In dit artikel daarover meer.

Kunnen buitengerechtelijke kosten op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst redelijk zijn in de zin van artikel 6:96 BW?

Dat is de vraag die aan de orde komt in het arrest van de Hoge Raad van 26 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2797). In deze zaak werd het verschil gevorderd tussen het honorarium dat was betaald aan de rechtsbijstandverlener op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst (€ 33.750,--) en het door de aansprakelijke partij vergoede bedrag aan buitengerechtelijke kosten (€ 20.000,--).Op grond van artikel 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW komen redelijke kosten ter vaststelling van schade en aan...

1
...
3 4 5 6 7
...
9