1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 151

eBook Pensioen

Pensioen mag zich al jaren verheugen in een grote populariteit in de media. Ook het pensioenrecht staat volop in de belangstelling, mede door de vele wijzigingen van de laatste jaren. Met veel genoegen presenteer ik de nieuwe (2e  geheel herziene) editie van het boek Pensioen, dat bijgewerkt is tot 1 juli 2015. De digitale versie is hier te raadplegen en staat tevens in de openbaar toegankelijke bibliotheek van Dirkzwager. Via dit eBook Pensioen kunt u beschikken over actuele kennis over pens...

Volgens CRvB valt afkoop uitkeringsrechten niet onder maximum WNT

De hoogste ambtenarenrechter heeft op 29 juni 2015 afkoop van opgebouwde uitkeringsrechten tegen 30% op één lijn gesteld met de uitzondering van artikel 1.1 aanhef en onder i WNT. Hierdoor geldt niet het maximum van € 75.000,- bruto (artikel 2.10 lid 1 WNT).CasusWSW-instelling Atlant Groep en een topfunctionaris (artikel 1.1 aanhef en onder b WNT) sloten na een mediation op 19 augustus 2013 een vaststellingsovereenkomst. Aan de betrokkene werd per 1 oktober 2013 eervol ontslag verleend op gro...

Leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag

Moet een oudere werknemer een stap terug doen voor jongere collega’s? Deze vraag lag voor in een recent arrest van het gerechtshof Amsterdam (link JAR 2015/184). Op grond van artikel 3 aanhef en onder c Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbla) is het verboden onderscheid te maken op grond van leeftijd bij het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Dit verbod wordt opgeheven indien het onderscheid objectief is gerechtvaardigd door een legitiem doel en de...

Leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag

Moet een oudere werknemer een stap terug doen voor jongere collega’s? Deze vraag lag voor in een recent arrest van het gerechtshof Amsterdam (link JAR 2015/184). Op grond van artikel 3 aanhef en onder c Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbla) is het verboden onderscheid te maken op grond van leeftijd bij het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Dit verbod wordt opgeheven indien het onderscheid objectief is gerechtvaardigd door een legitiem doel en de...

Stakingsrecht: ESH en gezichtspunten (geen drempels vooraf)

Het stakingsrecht is niet terug te vinden in de Nederlandse wetgeving. Het is gebaseerd op het Europees Sociaal Handvest (ESH) uit 1961, in het kader van de Raad van Europa (waarvan 47 Europese landen lid zijn). Nederland heeft het ESH in 1980 geratificeerd. Het ESH bevat waarborgen van een aantal sociale rechten voor werknemers, waaronder collectief handelen (artikel 6). Het ESH heeft directe werking in Nederland.Collectief actierecht van werknemersIn artikel 6 lid 4 ESH staat het recht van...

Waardeoverdracht pensioen gemaximeerd op € 15.000,--

Vanaf 1 januari 2015 (met terugwerkende kracht) zal worden geregeld dat waardeoverdracht altijd mogelijk is, mits de bijbetalingslasten voor de oude werkgever beperkt zijn tot € 15.000,--. Op 19 juni 2015 heeft de ministerraad ingestemd met het Ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht.Voorgeschiedenis tot 2015Sinds 8 juli 1994 is de pensioenuitvoerder op verzoek van de werknemer verplicht medewerking te verlenen aan waardeoverdracht van diens pensioenaanspraken bij verandering van we...

Waardeoverdracht pensioen gemaximeerd op € 15.000,--

Vanaf 1 januari 2015 (met terugwerkende kracht) zal worden geregeld dat waardeoverdracht altijd mogelijk is, mits de bijbetalingslasten voor de oude werkgever beperkt zijn tot € 15.000,--. Op 19 juni 2015 heeft de ministerraad ingestemd met het Ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht.Voorgeschiedenis tot 2015Sinds 8 juli 1994 is de pensioenuitvoerder op verzoek van de werknemer verplicht medewerking te verlenen aan waardeoverdracht van diens pensioenaanspraken bij verandering van we...

Hoogte salaris heeft ideologische, politieke lading gekregen

“Er komt een moment dat de wal het schip keert.” Henk Hoving is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht. Deze maanden heeft hij in zijn praktijk de handen vol aan allerlei juridische complicaties die het gevolg zijn van WNT-2. Per 1 januari 2015 is deze wet van kracht geworden. “Ooit komt het inzicht dat de WNT zijn doel voorbij schiet.”Het verhaal over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) begint bij de parlementaire commissie Dijkstal. Deze kwam in 2004 met het rapp...

Hoogte salaris heeft ideologische, politieke lading gekregen

“Er komt een moment dat de wal het schip keert.” Henk Hoving is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht. Deze maanden heeft hij in zijn praktijk de handen vol aan allerlei juridische complicaties die het gevolg zijn van WNT-2. Per 1 januari 2015 is deze wet van kracht geworden. “Ooit komt het inzicht dat de WNT zijn doel voorbij schiet.”Het verhaal over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) begint bij de parlementaire commissie Dijkstal. Deze kwam in 2004 met het rapp...

Uitleg pensioenreglement ondernemingspensioenfonds

Op 31 maart 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat het pensioenreglement van Atos Origin objectief moet worden uitgelegd en dat ander voorlichtingsmateriaal (brochure en Vraag & Antwoord) hieraan geen afbreuk doen.Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet het tussen een (ondernemings)pensioenfonds en een werknemer geldende pensioenreglement worden uitgelegd op basis van de CAO-norm. Dit houdt in dat aan de bepalingen van het pensioenreglement een uitleg naar object...

Uitleg pensioenreglement ondernemingspensioenfonds

Op 31 maart 2015 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat het pensioenreglement van Atos Origin objectief moet worden uitgelegd en dat ander voorlichtingsmateriaal (brochure en Vraag & Antwoord) hieraan geen afbreuk doen.Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet het tussen een (ondernemings)pensioenfonds en een werknemer geldende pensioenreglement worden uitgelegd op basis van de CAO-norm. Dit houdt in dat aan de bepalingen van het pensioenreglement een uitleg naar object...

1 2 3 4 5 6
...
13