1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 142

Nieuwe Witteveenkader: 9 miljard aan pensioenpremies vallen vrij

DNB heeft becijferd dat lagere fiscale aftrek wegens pensioenopbouw leidt tot het jaarlijks wegvallen van 9 miljard aan pensioenpremie. Voor de Staat leidt dit tot hogere opbrengsten van de inkomstenbelasting (circa 4 miljard). De koopkracht van de burgers zou kunnen toenemen met circa 5 miljard.Ter uitvoering van het regeerakkoord is op 15 april 2013 het wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader ingediend, dat de maximale opbouw van pensioen beperkt tot 1,75% per 2015 (is thans nog 2.25%). Het...

Afstand van pensioen: informatieplicht werkgever

De rechtbank Oost-Nederland (inmiddels Gelderland) heeft recent beslist dat ten laste van de werkgever aan de weduwe en kinderen nabestaandenpensioen toekomt. Er was zowel door de werknemer als zijn echtgenote een afstandsverklaring getekend, laatstgenoemde betwistte na overlijden van haar man dat zij getekend had. Volgens de rechtbank had de werkgever niet alleen de handtekening van de werknemer maar ook die van zijn echtgenote (voor wat betreft afstand van het nabestaandenpensioen) moeten v...

Afstand van pensioen: informatieplicht werkgever

De rechtbank Oost-Nederland (inmiddels Gelderland) heeft recent beslist dat ten laste van de werkgever aan de weduwe en kinderen nabestaandenpensioen toekomt. Er was zowel door de werknemer als zijn echtgenote een afstandsverklaring getekend, laatstgenoemde betwistte na overlijden van haar man dat zij getekend had. Volgens de rechtbank had de werkgever niet alleen de handtekening van de werknemer maar ook die van zijn echtgenote (voor wat betreft afstand van het nabestaandenpensioen) moeten v...

Afstand van pensioen: informatieplicht werkgever

De rechtbank Oost-Nederland (inmiddels Gelderland) heeft recent beslist dat ten laste van de werkgever aan de weduwe en kinderen nabestaandenpensioen toekomt. Er was zowel door de werknemer als zijn echtgenote een afstandsverklaring getekend, laatstgenoemde betwistte na overlijden van haar man dat zij getekend had. Volgens de rechtbank had de werkgever niet alleen de handtekening van de werknemer maar ook die van zijn echtgenote (voor wat betreft afstand van het nabestaandenpensioen) moeten v...

Op weg naar 2014 en daarna: pensioen volgens het sociaal akkoord van 11 april

Kabinet en sociale partners stellen ook concrete maatregelen voor op het terrein van pensioen. Let op, dat kabinet en sociale partners niet op alle onderdelen overeenstemming hebben bereikt.WitteveenkaderHet kabinet wil de ambitie ten aanzien van de pensioenhoogte beperken. Na 40 jaar werken moet iedereen redelijk in staat zijn om een pensioen bij elkaar te sparen van 70% van het gemiddeld verdiende loon (middelloon).Op grond van deze maatschappelijk aanvaarde norm verlaagt het kabinet de opb...

Werkt de ‘hoelangwerkloos’-methode?

Bij de toekenning van schadevergoeding, indien sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging van het dienstverband, moet gekeken worden naar de verwachte schade van de werknemer. Daarnaast is van belang de mate waarin de aan werkgever en werknemer toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Met andere woorden, hebben zij gehandeld zoals een goed werkgever of goed werknemer betaamt (artikel 7:611 BW)?Hanteren vaste formule verbodenHet toepassen van een vaste schadeberek...

Rechter niet gebonden aan WNT

De rechtbank Oost-Brabant passeert de wettelijke maxima voor de bezoldiging en ontslag­vergoeding van topbestuurders in de (semi-)publieke sector. Hij weegt de nieuwe  wettelijke normen wel in zijn algemene billijkheidsoordeel mee. Resultaat is een vergoeding van € 159.000,- ten opzichte van het wettelijke maximum van € 75.000,- bruto.Sinds 1 januari 2013 geldt de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Hierin zijn harde normen (maxima) vastgesteld...

Hoogste bestuursrechter stelt eigen formule ontslagvergoeding vast

Ook aan ambtenaren kan een ontslagvergoeding toekomen, naast de aanspraak op WW en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Al eerder stelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vast, dat bij een verstoring van de arbeidsrelatie een ontslagvergoeding toegekend kan worden aan de ontslagen ambtenaar, indien de redenen van het ontslag in overwegende mate aan het bestuursorgaan (de werkgever) te wijten zijn.Dit is een strengere toets dan de kantonrechtersformule die geldt bij het uitspreken van de...

Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan tussen de werkgever en de vakbonden. In geval van boventalligheid en geen beschikbaarheid van andere passende arbeid volgt ontslag voor de betreffende werknemers. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de ontslaglijst staat, vrijwillig kiest om plaats te maken voor een boventallige collega. Een plaatsmakers- of remplacantenregeling. Degene die kiest voor vrijwillig vertrek, de plaatsmaker, ontvangt...

Sociaal Plan, gouden handdruk en RVU

Bij een reorganisatie is vaak sprake van een Sociaal Plan tussen de werkgever en de vakbonden. In geval van boventalligheid en geen beschikbaarheid van andere passende arbeid volgt ontslag voor de betreffende werknemers. Sommige Sociale Plannen bieden de mogelijkheid dat een werknemer die niet op de ontslaglijst staat, vrijwillig kiest om plaats te maken voor een boventallige collega. Een plaatsmakers- of remplacantenregeling. Degene die kiest voor vrijwillig vertrek, de plaatsmaker, ontvangt...

Woningcorporaties voor WNT Blok gezet

De Wet normering topinkomens in de (semi-)publieke sectoren (WNT) wordt op 1 januari 2013 van kracht. Op 26 november 2012 heeft minister Blok (voor Wonen en Rijksdienst) de volgende stap gezet voor de bezoldigingen bij woningcorporaties. De minister deelt de corporaties vanaf 2013 in categorieën in op basis van aantal woongelegenheden. Hierop dient de maximale bezoldiging van topfunctionarissen gebaseerd te worden.Tweede Kamer (WNT)Door de Tweede Kamer werden in 2011 woningcorporaties (net al...

WNT in Eerste Kamer

Opnieuw politieke discussie over het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Op deze kennispagina zijn hierover al verschillende bijdragen geleverd. Op dinsdag 6 november a.s. vergadert de Eerste Kamer over dit wetsontwerp. Op 13 november wordt gestemd. Op 29 oktober werd het Regeerakkoord VVD-PvdA  Bruggen slaan  bekend gemaakt met aanscherping van de beloningsnorm (geen 130% maar 100% van een ministersalaris). Doelstelling WNTDoelstelling...

1
...
6 7 8 9 10
...
12