1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 18

Kring van overtreders van de zorgplicht ex artikel 13 Wet bodembescherming

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 20 december 2017 (ECLI:NL:RvS:2017:3484)Volgens de zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming is eenieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in artikel 6 t/m 11 en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging of aantasting te v...

Ontbreken voorschriften grondwateronderzoek bij besluit instemming saneringsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft bij besluit van 13 december 2016 ingestemd met een saneringsplan voor een locatie in Groningen. Door omwonenden is bezwaar gemaakt tegen dit besluit omdat de sanering niet deugdelijk zou worden uitgevoerd en er direct na de sanering gestart zal worden met de bouw van 14 appartementen, zodat het erg moeilijk is om dan een nadere bodemsanering uit te voeren. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State...

Één geval van verontreiniging

In de uitspraak van 15 maart 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RvS:2017:709) is wederom een uitspraak gedaan over de vraag wanneer er sprake is van één geval van verontreiniging in de bodem. De vraag of er sprake is van één geval doet zich met name voor als er meerdere typen verontreiniging in de bodem zijn, die niet altijd te traceren zijn naar een en dezelfde activiteit.Artikel 1De definitie van een geval van verontreiniging ex artikel 1 van de Wet bode...

Gemeente kan zowel op grond van artikel 75 Wet bodembescherming als op grond van onrechtmatige daad kosten van onderzoek en sanering verhalen

Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen met betrekking tot bodemverontreiniging. De Hoge Raad oordeelde dat de regeling van artikel 75 van de Wet bodembescherming onverlet laat dat een overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) vergoeding kan vorderen van schade die het in de hoedanigheid van grondeigenaar lijdt wegens kosten van onderzoek en sanering.FeitenDrukkerijbedrijf Enschedé voerde vanaf 1761 bedrijfsactiviteiten uit op een c...

De uiterlijke feiten voor verjaring

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. In de eerste zaak oordeelde de rechtbank dat een bewoner, die een stuk gemeentegrond bij zijn erf had getrokken, geen eigenaar van de grond is geworden door verjaring. In de tweede zaak oordeelde de rechtbank dat een andere bewoner door verjaring wél eigenaar van een stuk gemeentegrond is geworden.FeitenDe gemeente wil enkele straten in een villawijk reconst...

Rechtbank Den Haag kwalificeert bodemverontreiniging die zich naar naburige percelen verspreidt als onrechtmatige hinder

Op 15 januari 2014 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de eigenaar van een verontreinigd perceel tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens de eigenaar van enkele buurpercelen, omdat hij geen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van verspreiding van de verontreiniging. De rechtbank kwalificeerde de bodemverontreiniging, die zich via het (middeldiepe) grondwater naar de buurpercelen heeft verspreid, als onrechtmatige hinder in de zin van het burenrecht (artikel 5:37 BW).FeitenAme...

De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die geregeld is in artikel 7:900 BW. Met een vaststellingsovereenkomst proberen partijen zekerheid te verkrijgen ten aanzien van feiten en omstandigheden waarover getwist werd of onzekerheid bestond. Daarmee wordt beoogd een geschil te beëindigen of te voorkomen. In het vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 26 februari 2014 (NJF 2014/161) kwam aan de orde of deze vaststellingsovereenkomst met een beroep op dwaling kon worden aangeta...

Belanghebbende bij een saneringsplan

Alvorens kan worden overgegaan tot saneren, dient het daaraan ten grondslag liggende saneringsplan te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders van de grote gemeenten). Om bezwaar en beroep te kunnen instellen tegen een besluit tot goedkeuring van een saneringsplan dien je als appellant belanghebbende te zijn. Vaak worden bezwaren van appellanten ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. In deze zaak,...

Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)

Is een nazorgplan zonder begroting toegestaan? Volgens de Wet bodembescherming niet, want hierin is voorgeschreven dat een nazorgplan tevens een begroting van de kosten bevat. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde echter dat het ontbreken van een begroting geen reden is om het besluit tot goedkeuring van het nazorgplan te vernietigen.Nazorgplan Wanneer er na een sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, kan het noodzakelijk zijn dat er nazorgmaatrege...

Bodemverontreiniging: de criteria van spoedeisendheid (verspreidingsrisico)

In geval van een ernstige bodemverontreiniging kan een spoedige sanering noodzakelijk zijn, maar dit is niet altijd het geval. In de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering staan de criteria van spoedeisendheid. In onderstaande zaak was aan de orde of er sprake was van een onbeheersbare situatie.De feitenHet college van Gedeputeerde Staten heeft bij besluit vastgesteld dat er op een genoemde locatie sprake is van ernstige verontreiniging, waarvoor spoedige sanering noodzakelijk is...

Bodemverontreiniging: monitoringsmaatregelen niet altijd noodzakelijk

Geldt er een verplichting om bij een ernstige vervuiling, waar geen spoedeisende sanering noodzakelijk is, monitoringsmaatregelen voor te schrijven? Het college van Gedeputeerde Staten besloot geen monitoringsmaatregelen op te leggen bij een geval van ernstige grond- en grondwaterverontreiniging. Evenmin werd er een einddatum voor sanering vastgesteld.De feitenBij besluit heeft het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld dat er op een bepaalde locatie sprake is van een ernstige verontrein...

Vervalt mededelingsplicht van verkoper als koper onderzoeksplicht schendt?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden draait de 'Bossche regel' om, dat de mededelingsplicht van de verkoper vóór de onderzoeksplicht gaat van de koper, en oordeelt dat de koper de verkoper niet kan verwijten dat hij geen mededeling heeft gedaan van ernstige verontreiniging van de grond, omdat de koper niet aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt dat hij de grond voor woningbouw wilde gaan doorverkopen.De casusKoper en verkoper waren in deze zaak eigenlijk beiden vennoot in een vennootschap onder firma (VO...

1 2