1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 65

Verantwoordelijkheid disfunctioneren: Raad van Bestuur of MSB-bestuur?

Sinds 1 januari 2015 contracteert (vrijwel) ieder ziekenhuis met een collectief van de vrijgevestigde medisch specialisten dat zich georganiseerd heeft in een MSB. In deze nieuwe situatie is, wanneer het gaat om het (dis)functioneren van individuele medisch specialisten, een belangrijke rol weggelegd voor het MSB-bestuur. Over de rol van de Raad van Bestuur bestaat in de praktijk vaak onduidelijkheid. Een reglement kan uitkomst bieden.Dat het MSB-bestuur vanaf 1 januari 2015 een belangrijke r...

Rechter: zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts zitten

Op 4 januari 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een kort geding dat aanhangig was gemaakt door een revalidatie-instelling en een drietal patiënten. De procedure had betrekking op het machtigingsvereiste dat CZ en Zorg en Zekerheid per 1 januari 2016 hadden geïntroduceerd voor (o.a.) medisch specialistische revalidatie. Op grond van dit vereiste moeten verzekerden van CZ en Zorg en Zekerheid toestemming vragen aan hun verzekeraar alvore...

Zorgverzekeraars kijken ook nu al in medische dossiers

Recent ontstond ophef over het feit dat de Tweede Kamer zorgverzekeraars de mogelijkheid wil geven om bij een vermoeden van fraude medische dossiers in te zien. Patiënten zouden daarover dan achteraf geïnformeerd moeten worden. De ophef is onterecht. Zorgverzekeraars hebben ook onder het huidige recht al de mogelijkheid om medische dossiers in te zien, ook buiten gevallen van fraude. Dáár zou ophef over moeten bestaan.Onder het huidige recht hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om in geval...

Een laagdrempelige juridische check van uw zorgverkoopcontract

Het zorgverkoopseizoen is gestart. Zorginstellingen zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de  zorgverkoop 2017. Het sluitstuk hiervan is het ondertekenen van de contracten. Contracten zijn vaak moeilijk te doorgronden en het beoordelen ervan kost veel tijd. De focus ligt bovendien primair op afspraken over prijs en volume. Een juridische beoordeling van de contracten blijft regelmatig achterwege. Contracten van gemeentes, zorgkantoren en zorgverzekeraars bevatten echter vaak bepali...

Geschilleninstantie zorgcontractering geïnstalleerd

Op 2 juni 2016 is, met steun van ZN en vele brancheorganisaties, de ‘Geschilleninstantie zorgcontractering’ in het leven geroepen door middel van ondertekening van een convenant. Daarmee is voor het eerst sprake van een aparte geschillenregeling voor de beslechting van geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over zorgcontractering.  De instantie kan geschillen beslechten die zien op precontractuele en contractuele geschillen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Er zijn proc...

Maatwerk bij organisatie meekijkconsult

 In de zorg is in toenemende mate aandacht voor beheersing van de kosten en doelmatige inzet van beschikbare middelen. Sinds enkele jaren wordt daarbij ook gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘meekijkconsult’. Van een meekijkconsult is, kort samengevat, sprake wanneer de huisarts de mogelijkheid heeft tot consultatie van een gespecialiseerde zorgaanbieder (zoals een medisch specialist) zonder daartoe over te hoeven gaan tot verwijzing, of indien verwijzing toch nodig is, om doelgericht te...

Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2017 van start gegaan

Met de introductie van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ van de NZa is voor het eerst sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet sprake van spelregels rondom de zorginkoop op basis van de Zorgverzekeringswet.De Regeling bevat spelregels die van toepassing zijn op de zorginkoop 2017. In de Regeling worden vier breed geformuleerde verplichtingen genoemd waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden. De  verplichtingen zien helaas niet op de inhoud, maar alleen op het zorgi...

Hoe risicovol is het bouwen van een medische app?

Hoe risicovol is het bouwen van een medische app?In de praktijk komt het steeds vaker voor dat ziekenhuizen of artsen een medische app willen (laten) bouwen om patiënten en/of collega’s te ondersteunen rondom de (besluitvorming bij) een behandeling. Of het in de markt zetten van een dergelijke app risicovol is, hangt af van het antwoord op de vraag of de ontwikkelde app als een ‘medisch hulpmiddel’ in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen beschouwd kan worden. De Wet op de medische hu...

Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts gaan zitten

In een uitspraak van 28 oktober 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat het in beginsel slechts de arts is die bepaalt of er sprake is van een medische noodzaak voor levering van een bepaald geneesmiddel, en dus niet de zorgverzekeraar.In deze zaak ging het om een arts die meende dat een medische noodzaak bestond voor afwijking van het preferente geneesmiddel (‘voorkeursmiddel’) en daarom koos voor een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame st...

Menzis staat akte van cessie weer toe

Nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland bij uitspraak d.d. 28 augustus 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:5489) geoordeeld heeft dat Menzis onrechtmatig handelt door met ingang van 1 januari 2015 een cessieverbod te hanteren in haar polisvoorwaarden, heeft Menzis op 25 september 2015 besloten om een akte van cessie weer volledig toe te staan.Sinds 1 januari 2015 hanteerde Menzis een cessieverbod in haar polisvoorwaarden. Op basis van dit verbod was het verzekerden niet toegestaan om h...

Menzis moet cessie toestaan; cessieverbod is onrechtmatig

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft bij uitspraak d.d. 28 augustus 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:5489) geoordeeld dat Menzis onrechtmatig handelt door met ingang van 1 januari 2015 een cessieverbod te hanteren in haar polisvoorwaarden.

Nut en noodzaak van MSB’s: zijn MSB’s overbodig?

In de afgelopen weken zijn berichten in de media (o.a. Financieel Dagblad en Zorgvisie) verschenen waarin gesteld wordt dat de vorming van ‘medisch specialistische bedrijven’ (MSB’s) per 1 januari jl. overbodig was. Deze berichten hebben zelfs tot vragen geleid van CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot aan Minister Schippers van VWS. De antwoorden van de Minister laten zien dat medisch specialisten ook zonder de vorming van een MSB hun positie als fiscaal ondernemer hadden kunnen behouden. Daarmee i...

1 2 3 4 5 6