1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 42

Shell staat achter, maar niet (meer) naast NAM

Column waarin de publieke verontwaardiging na de intrekking van de aansprakelijkstellingsverklaring van Shell ten behoeve van NAM wordt gerelativeerd.

403-aansprakelijkheid voor BV i.o.

Aansprakelijkheid op basis van een 403-verklaringNormaliter is de ene vennootschap of rechtspersoon niet aansprakelijk voor schulden van een ander. Dat kan anders zijn, namelijk op grond van wettelijke bepalingen, maar ook wanneer daartoe vrijwillig wordt besloten. In artikel 2:403 BW is een regeling bepaald die ziet op laatstgenoemde situatie. De regeling houdt in dat wanneer een moedermaatschappij een (ongerichte) aansprakelijkstelling verstrekt (de zogenoemde 403-verklaring) voor een groep...

Tuchtrecht: dubbelrol, advocaat en accountant

Ter inleidingProfessionele beroepsbeoefenaren als artsen, notarissen, advocaten en accountants zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan (onder meer) wettelijk bepaald tuchtrecht. Deze verschillende beroepsgroepen kennen verschillende regelingen van tuchtrecht, die het beroepsmatig handelen van die beroepsbeoefenaren reguleren. In twee zaken die onlangs aan de tuchtrechter voor accountants – de Accountantskamer – werden voorgelegd was sprake van een ‘samenloop’ van beroepen. De A...

Toepassingsbereik tuchtrecht voor accountants

InleidingProfessionele beroepsbeoefenaars zoals artsen, notarissen, advocaten en accountants zijn onderworpen aan (wettelijk) tuchtrecht. In dit artikel sta ik stil bij de reikwijdte van de tuchtnormen die gelden voor accountants.Aansprakelijkheid van accountantsEen accountant kan in verband met zijn handelen aansprakelijk zijn uit hoofde van het strafrecht, het civiele recht en/of het tuchtrecht. Strafrechtelijke aansprakelijkheid kan aan de orde zijn in het geval een accountant zich bijvoor...

Tuchtrecht accountants

Accountants zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan (onder meer) wettelijk bepaald tuchtrecht. Een opdrachtgever kan een tuchtklacht indienen tegen een accountant wanneer hij van oordeel is dat de door de accountant geleverde dienst niet voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Overigens kan ook een derde, die heeft vertrouwd op de door de accountant geleverde dienst, bijvoorbeeld wanneer de accountant een jaarrekening heeft gecontroleerd waarbij die derde een (aantoonbaar) bel...

Verzet tegen intrekking 403-verklaring

Ter inleidingEen maatschappij die zich in overeenstemming met art. 2:403 BW hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden uit rechtshandelingen van een (of meer) groepsmaatschappij(en) kan op enig moment de behoefte hebben die aansprakelijkheid op te heffen, bijvoorbeeld in het geval de desbetreffende groepsmaatschappij wordt verkocht. De procedure om de 403-aansprakelijkheid op te heffen is in de wet nauwkeurig omschreven (art. 2:404 BW) en bestaat uit twee nauwkeurig omschreven on...

Juridische splitsing en (de intrekking van) een 403-verklaring

Ter inleidingKenmerkend voor juridische fusie en splitsing is de overgang van vermogen onder algemene titel. In geval van splitsing kan sprake zijn van gehele of gedeeltelijke overgang van vermogen, waarbij de rechtspersoon verdwijnt (zuivere splitsing) of blijft bestaan (afsplitsing). De wettelijke regeling met betrekking tot splitsing is gebaseerd op de zesde EEG-richtlijn en is in algemene zin gericht op het beschermen van de belangen van bij de splitsing betrokken partijen (crediteurenbes...

Wijzigingen in het jaarrekeningenrecht: verkorting termijnen en introductie van de micro-rechtspersoon

Ter inleidingPer 1 november 2015 zijn wijzigingen in het jaarrekeningenrecht doorgevoerd, die van toepassing zijn op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Belangrijke onderdelen van de wetswijziging zijn de verkorting van de termijnen voor het opmaken van de jaarrekening en de introductie van een vierde categorie in de grootte-regimes die in Titel 9 van Boek 2 BW zijn opgenomen, namelijk de micro-entiteit.Verkorting uiterste termijn voor opmaken jaarrekeningOp basis van de nieuwe we...

Kan een accountant gehouden zijn inzage te geven in controledossiers?

Ter inleidingWanneer tussen (contract)partijen een geschil ontstaat kan bij (een van) de partij(en) behoefte aan informatie bestaan. Bijvoorbeeld omtrent gegevens waaruit het al dan niet aan de orde zijn van aansprakelijkheid zou moeten blijken. In artikel 843a van het wetboek van rechtsvordering (Rv) is bepaald dat onder bepaalde omstandigheden een verplichting kan bestaan om bepaalde informatie (‘bescheiden’) te verstrekken. Het kan gaan om informatie waarover de in het geding betrokken par...

Let op, nieuwe regels voor leasing

Ter inleidingMet ingang van 2019 gelden nieuwe regels voor de verwerking van lease in de jaarrekening van ondernemingen die volgens de verslaggevingsregels van de International Accounting Standards Board (IASB) rapporteren. Dat is het gevolg van de wijzigingen in de richtlijn die betrekking heeft op leaseovereenkomsten, International Financial Reporting Standards (IFRS) 16. Het doel van de wijzigingen is om te bewerkstelligen dat ondernemingen alle leasecontracten op hun balans zetten en de i...

1 2 3 4