1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 186

Seminars Aanbestedingsrecht

Dirkzwager organiseert voor inkopers vijf lunchseminars over het aanbesteden van verschillende diensten. Deze lunchseminars zijn in een reeks te volgen maar ook los van elkaar.

Grote broker-aanbesteding inhuur personeel rechtmatig

De Bossche kort gedingrechter heeft op 16 oktober 2019 geoordeeld dat een ‘broker-aanbesteding’ voor inhuur personeel niet in strijd is met het aanbestedingsrecht. De aanbesteding betreft een raamovereenkomst met één partij (een ‘Managed Service Provider’) met een totale waarde van € 125 miljoen. Volgens de rechter stelt een marktpartij ten onrechte dat aldus op onrechtmatige wijze het grootste deel van de opdracht feitelijk niet zou worden aanbesteed dan wel de criteria onvoldoende transparant zouden zijn.

Een niet-relatieve beoordeling mag toch een beetje relatief

Ook bij een niet-relatieve beoordeling mogen andere inschrijvingen worden betrokken. Bij past performance en ernstige beroepsfout is de gebeurtenis zelf bepalend en niet de datum van een vonnis om binnen de termijn van drie jaar tot uitsluiting over te mogen gaan.

Na winnend kort geding mag gegund worden ondanks hoger beroep

Het Hof Arnhem heeft op 18 juni bevestigd dat een aanbestedende dienst na een winnend kort geding gewoon tot definitieve gunning mag overgaan. In hoger beroep kan deze gunning in slechts uitzonderlijke gevallen nog worden aangetast. Verder bevestigt het Hof dat indien de gunning meerdere aanbestedende diensten als opdrachtgever betreft, ook al deze aanbestedende diensten in kort geding moeten worden gedagvaard (en niet alleen de penvoerder).

Wanpresterende inschrijver mag worden uitgesloten ondanks ingesteld beroep tegen ontbinding

Een opdrachtnemer wiens overeenkomst is ontbonden wegens ernstige tekortkomingen mag worden uitgesloten voor een nieuwe aanbesteding. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de omstandigheid dat de opdrachtnemer de ontbinding in rechte aanvecht, geen beletsel is voor een aanbestedende dienst om gewoon tot uitsluiting over te gaan.

Door flexibele houding opdrachtgever komt beroep op ‘harde’ opleverdatum conform UAV te vervallen

Een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage maakt weer eens duidelijk dat de bepalingen in een contract en de toepasselijke UAV niet allesbepalend zijn. Het gaat erom wat partijen hebben bedoeld maar ook hoe partijen feitelijk uitvoering aan het contract hebben gegeven. Opdrachtgevers moeten zich ervan bewust zijn dat een flexibele houding ten aanzien van planning en het ongebruikelijk veel in eigen beheer uitvoeren en coördineren tot gevolg kan hebben dat niet meer conform UAV een beroep kan worden gedaan op een harde opleverdatum en meerwerkclaims niet kunnen worden afgehouden vanwege het ontbreken van een schriftelijke opdracht dan wel prijswaarschuwing.

Bewijsstuk vergeten? Herstel toegestaan mits stuk dateert van vóór indieningstermijn

Binnen de beperkte ruimte die een aanbestedende dienst heeft om een inschrijver herstel te bieden is het toegestaan om een te laat ingediend bewijsstuk alsnog te accepteren als dat bewijsstuk dateert van vóór de uiterste indieningstermijn. Als het bewijsstuk dateert van na die datum is herstel niet toegestaan, zo oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

Grenzen aan de verwarring die aanbesteder mag zaaien

De gemeente Amsterdam heeft bij de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe Amsterdam International Community School een plafondbedrag van € 26,3 mln vermeld maar per abuis naar aanleiding van een vraag niet expliciet meegedeeld dat het overschrijden daarvan tot ongeldigverklaring zou leiden. De ongeldigverklaring van de aannemer die boven het plafondbedrag inschreef en de gunning aan de aannemer met een lagere aanneemsom houden daarom geen stand in kort geding. Het transparantiebeginsel is geschonden zodat de aanbestedingsprocedure moet worden ingetrokken.

1 2 3 4 5 6
...
16