1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 462

Ook wijzigingsbevoegdheid van belang bij bepalen of sprake is van afwijkend gebruik

Na een maandenlange stilte in de (gepubliceerde) rechtspraak op het gebied van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn in de afgelopen maand vijf Wvg-uitspraken verschenen. Interessant is met name de uitspraak van de Raad van State van 4 maart 2009 (LJN: BH4666).Afwijkend gebruikIn die zaak had de raad van de gemeente Soest een voorkeursrecht gevestigd op grond van art. 3 Wvg met als planologische grondslag het bestemmingsplan “Hart voor Groen 2005”. Ingevolge dit plan rust op de betrokken perce...

Schadeloosstelling voor de huurder van bedrijfsruimte

Op 27 maart 2009 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de schadeloosstelling bij onteigening voor de huurder van bedrijfsruimte en de daarbij te hanteren kapitalisatiefactor (LJN: BG8814).Het betrof in die zaak een onteigening door de gemeente Den Haag van onder meer een perceel met daarop een bedrijfspand die de gemeente zelf in eigendom had. In dit pand aan exploiteerde de huurder een winkel in tropische groenten en levensmiddelen. Vanwege de titelzuiverende werking van ont...

Wijzigingen Wvg hebben grote impact op gemeentelijke praktijk

Gemeenten staan voor belangrijke veranderingen door de vereenvoudiging en modernisering van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het vorig jaar ingediende wetsvoorstel ‘Wet tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten’ (Wijzigingswet) is het sluitstuk van die wijzigingen. Eerder al was de Wvg ingrijpend gewijzigd door de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Invoeringswet Wro - 1 juli 2008).Veranderingen door Invoeringswet WroMet de komst van de (nieuwe) Wro is een aantal nieuwe plan...

Onteigening

Interessant deze maand is onder meer het KB Haaren, waarin de Kroon oordeelde dat ter zake van de doelstelling van de provincie om de functies van het landgoed te versterken niet was gebleken van een rechtstreeks provinciaal belang, maar de ontwikkeling van de kasteelplaats daarentegen aan te merken was als een gemeentelijk belang. Daarom heeft de Kroon het verzoek om onteigening wegens het ontbreken van de noodzaak tot onteigening gedeeltelijk afgewezen.Ook vragen wij uw aandacht voor het KB...

Van contractsvrijheid naar koopplicht

Uitgangspunt van het Nederlandse verbintenissenrecht is de contractsvrijheid van partijen. Contractsvrijheid vormt ook het uitgangspunt bij onderhandelingen door een gemeente omtrent aankoop van een onroerende zaak waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust. Er zijn echter momenten waarop die contractsvrijheid van de gemeente overgaat in een koopplicht. Uitgaande van de beschikking van de rechtbank Maastricht van 28 augustus 2008 doet dit moment zich eerder voor dan onmiddellijk uit de Wvg v...

De Grondexploitatiewet: de gevolgen voor de praktijk

Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De Grondexploitatiewet geeft gemeenten meer mogelijkheden voor kostenverhaal, verevening en sturing bij particuliere grondexploitatie. Hoewel de wetgever geen grote veranderingen heeft beoogd, zijn de consequenties voor locatieontwikkeling ingrijpend.De Grondexploitatiewet biedt gemeenten een ruimer instrumentarium voor kostenverhaal, verevening en het stellen van locatie-eisen b...

1
...
34 35 36 37 38 39