1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 30

Digitaal Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) aanvragen

In juni 2017 schreef ik al een uitgebreide blog over de Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE). In deze blog vindt u antwoorden op vragen zoals wat een EVvE precies is, wanneer u deze kunt gebruiken, de voorwaarden voor gebruik, wie de EVvE kan aanvragen, wie de EVvE mag afgeven, hoe een aanvraag in zijn werk gaat etc. Mocht u hier meer informatie over wensen, raad ik u aan de betreffende blog nog eens te lezen. Daarnaast biedt Dirkzwager sinds kort ook de mogelijkheid een beoordelingsverzoe...

Europese verklaring van Erfrecht

Bent u erfgenaam van iemand die in Nederland is overleden, maar een buitenlandse nationaliteit heeft, een buitenlandse woon- of verblijfplaats, een buitenlands testament of in het buitenland gelegen onroerend goed heeft, dan kan het zijn dat u een Europese verklaring van Erfrecht nodig heeft. Wat is Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) en wanneer kunt u de Verklaring gebruiken?

Wat is estate planning?

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Estate planning heef tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’. Financial of financiële planning heeft meer te maken met v...

Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting

De Hoge Raad heeft in zijn arrest (HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135) bekrachtigd een uitspraak van het Hof dat bij de vaststelling van de verschuldigde de erfbelasting over een nalatenschap voor de waarde van (verhuurde) woningen mag worden uitgegaan van de werkelijke waarde, indien die waarde ten minste 10% afwijkt (lager is) van de forfaitair vastgestelde waarde op basis van WOZ-waarden.Waardering in de Successiewet 1956Erfgenamen moeten erfbelasting betalen over de...

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel nog dit jaar in werking.Vorig jaar stelde mijn collega u op de hoogte over het ingediende wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.Het wetsvoorstel brengt een belangrijke verandering in de gedragingen die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Alleen de gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van schuldeisers hebben zuivere aan...

Meer bescherming voor erfgenamen tegen onverwachte schulden uit nalatenschap

Op 1 september 2016 zal de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking treden. Deze wet beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van een erflater.Door de wet worden de gedragingen die leiden tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap, waardoor erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van een erflater, verduidelijkt en beperkt. Voortaan zullen alleen beschikkingshandelingen van erfgenamen die leiden tot benadeling van e...

Hypotheek, levensverzekering en partnerverklaring

Wanneer u voor de koop van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de bank vaak dat er tevens een levensverzekering wordt afgesloten. Als u een partner heeft, zult u uw partner waarschijnlijk als eerste begunstigde voor de uitkering aanwijzen. Wanneer u tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden, kan uw partner met de verzekeringsuitkering (een gedeelte van) de hypotheekschuld aflossen. Omdat de bank zeker wil weten dat de verzekeringsuitkering ook daadwerkelijk voor de a...

Bijstand en legitieme portie (ook bij overdracht ondernemingsvermogen van belang)

De Financiële Telegraaf bericht: Mijn dochter zit in de bijstand. Wat doe ik met mijn erfenis?Als notaris krijg ik die vraag vaker voorgelegd. Voor ouders is het vaak lastig om te moeten constateren dat na hun (beider) overlijden de erfenis van een kind dat bijstand geniet eerst moet worden opgegeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden. Ouders zijn van mening dat zij niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard hebben om met dat geld in de basisbehoefte van hun kind te voorzien, ter...

Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Een erfgenaam heeft mogelijkheid om op drie verschillende manieren met een nalatenschap om te gaan. Hij kan de nalatenschap: zuiver aanvaarden; beneficiair aanvaarden; verwerpen.Bij zuivere aanvaarding loopt de erfgenaam het risico dat als de schulden groter zijn dan zijn erfdeel, hij deze schulden uit zijn privévermogen moet voldoen. Om dit te voorkomen bestaat de mogelijkheid om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding wordt de erfgenaam niet aansprakelijk me...

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden ingediend

Het Nederlandse erfrecht houdt rekening met de mogelijkheid dat een nalatenschap negatief is. Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) geeft regels op grond waarvan erfgenamen zich kunnen beschermen tegen schulden van de erflater. Een erfgenaam is namelijk niet verplicht een erfenis te accepteren. Artikel 4:190 lid 1 BW bepaalt dat hij kan kiezen tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) of verwerping van de nalatenscha...

1 2 3